Продукти

Заплати

Цени

 

 

Качество по европейски стандарти.

С новите си подходи и методи на работа Бизнес Навигатор се превърна в стандарт за качество, надеждност и сигурност на счетоводния софтуер на българския пазар.

Документно-ориентиран подход на работа
Директен режим на работа с всички данни
Комуникативност
Удобства при започване на работа
Гъвкавост и независимост при промяна на законодателството
Информационно обслужване
Сигурност и защита на информацията

Документно-ориентиран подход

Автоматично контиране. Възможностите на автоматичните операции са реализирани благодарение на ориентирането на Бизнес Навигатор към работа с първичните счетоводни документи, а не към въвеждане на счетоводни статии. Това съкращава работата на счетоводителя на 50%.
Автоматичното контиране се основава на дефиниране на контекстно-чувствителни алгоритми за работа, които използуват възможностите на екстрите и автоматичните операции и съкращават труда при въвеждането. Реализирано е на принципа на типовете документи. Организирано е на различни нива - от пълно и еднозначно контиране на документите, до документи без предварително зададени контировки. Всички данни в типовете документи се предлагат като стойности на потребителя, като той може и да ги промени в процеса на работа, но ще си спести значителни операции при въвеждане на еднотипни документи.
Автоматичното контиране в много случаи е реализирано като автоматично попълване на документите от програмата в зависимост от вида на операцията. Така работят например екстрите "Дълготрайни активи и амортизации", "Калкулация на себестойност", "Начисляване на лихви по депозити и кредити", "Консолидиране на баланс" и др. В тези екстри в повечето случаи програмата автоматично генерира или попълва счетоводните документи.
Някои от екстрите не налагат участието на счетоводителя. Те работят на принципа "Включи и забрави", като спестяват 90% от ръчните операции в счетоводството.
Въвеждането на документи е отделено от осчетоводяването, така че има възможност документите първо да се въведат и проверят, и едва тогава да се осчетоводят по сметките.

Директен режим на работа с всички данни

Достъпът до данните е възможен винаги и веднага от всички екрани на програмата. Директния режим на работа се отнася както до достъпа до всички данни в момента, в който те са необходими, от всеки екран на програмата, така и до цялата информация за неограничен брой периоди и години и до справките с всички подробности за всеки избран от потребителя период, интервал от периоди, или за година.
В Бизнес Навигатор не е необходимо първо да въвеждате базови данни, а след това - документи. От всеки екран на програмата са достъпни функциите "Добавяне", "Редактиране", "Триене" или "Копиране", така че в процеса на работа едновременно попълвате и базовите данни. Едновременната работа в много, практически неограничен брой периоди и години, позволява да отпаднат като функции ежемесечното отпечатване на големи обеми от справки, както и ежемесечното архивиране на информацията. Справките се разпечатват на хартия в момента, в който са необходими.
Винаги имате достъп до счетоводната информация и до всички въведени документи, счетоводни статии, текущи салда и обороти за всички обработвани периоди и години. Във всеки момент са възможни справки за текущото финансово състояние на фирмата, а не само след приключването на периода. Поддържат се т.нар. "горещи салда" за всички периоди, като цялата информация за периода или следващите след него периоди се актуализира в момента на осчетоводяването на първичния доумент.

Комуникативност

Бизнес Навигатор позволява работа в различни среди - еднопотребителска и мрежова, еднофирмена и многофирмена, в среда Windows '95 Windows '98 или Windows NT.
Еднопотребителската версия на Бизнес Навигатор е предназначена за работа на един компютър. При мрежовите версии информацията се обработва веднага и е достъпна за използване от всяко следващо работно място. Всички данни се актуализират веднага и могат да се обработват едновременно от всички работни места.
Версията за мрежа по технологията "клиент- сървър" е практически с неограничен брой работни места.
Многофирмената работа позволява едновременна обработка на дейността на неограничен брой физически фирми, или приравнени към тях структурни звена.
Подобряването на комуникативността се осъществява и посредством новите екстри на Бизнес Навигатор "Импорт и експорт на данни" и "Консолидиране на баланс". Възможно е импортиране и експортиране на цели папки с всички съдържащи се в тях документи, от една фирма в друга, или от отдалечени работни места към основното счетоводство. При това програмата автоматично съгласува номенклатурите на стоки, материали, клиенти, доставчици и др.
Екстрата "Консолидиране на баланс" решава редица сложни въпроси по консолидирането на данните на фирми с поделения или със сложни отношения на собственост между тях. Бизнес Навигатор обобщава данните от оборотните ведомости на всички фирми за избран от потребителя период от време, без да е необходимо въвеждане или експортиране на информацията. Програмата автоматично включва необходимите данни в една обобщаваща фирма.

Удобства при започване на работа

С Бизнес Навигатор потребителят започва работа веднага, с минимални усилия по отношение на настройката на системата, като се ползуват възможностите на включените в програмата екстри и автоматични операции.
Програмата съдържа предварително подготвени шаблони с базови данни за фирми с различен предмет на дейност. Това са примерни данни, които свободно могат да се променят от потребителя, но които са попълнени с цялата необходима информация съобразно изискванията на нормативната база. В шаблоните са зададени сметки, автоматичните кореспонденции между тях, аналитичности, данъци, типове документи, контировки, чужди валути, и др.
Бизнес Навигатор позволява и създаването на собствени шаблони, които след това да се разпространяват в поделенията или в други фирми с подобен предмет на дейност. Набляга се на принципа на еднократно въвеждане и многократно използуване на счетоводната информация. При промяна в законодателството само се настройват данните. Тези промени могат да се направят в шаблона и след това да се използуват функциите за импортиране и експортиране на информацията. Данните се експортират в специален, вътрешен за програмата формат, след което в другата фирма се импортира цялата, свързана с промените информация.

Гъвкавост и независимост при промяна на законодателството

Главна особеност на Бизнес Навигатор е неговата гъвкавост и независимост при промяна в законодателството. В Бизнес Навигатор е заложен принципът на свободно дефиниране на сметкоплана и базовите данни. Сметките могат да се задават с гъвкава дължина и структура. Максималната дължина за номер на сметката е 8 знака.
Структурата на сметката се определя от вида на осчетоводяване по сметката и от нейната аналитичност.
Свободно могат да се дефинират сметки с различни начини на осчетоводяване - статистически, сборни, данъчни, сконтови, сметки за валутни разлики, за отваряне на баланс, чуждестранни сметки.
Сметките от българския сметкоплан могат да се свързват със сметки по друг, чуждестранен сметкоплан, като по този начин се реализира едновременна работа по двата счетоводни стандарта.
Възможни са сложни връзки между сметките по двата стандарта, така че всеки момент да се получи желаната информация и по чуждия сметкоплан. Работи се по българското счетоводство, а справките се извеждат и по двата стандарта. Взаимоотношенията с контрагентите се отчитат с персонални сметки за всеки клиент или доставчик, с възможности за индивидуално следене на разплащанията. Контрагентите могат да се обобщават в групи и да се свързват към съответните сметки от сметкоплана.
Бизнес Навигатор има гъвкави възможности за създаване на аналитичности по сметките. Номенклатурите се комбинират в типове аналитичности, от където се определят и алгоритмите на обработка на сметките. Големи възможности има за дефиниране на собствени номенклатури с различни начини на кодиране - автоматично, ръчно, буквено-цифрово.
Свободно се дефинират списъци от данъци, които могат да бъдат процентни, количествени или фиксирани.
С генератора на отчети свободно се дефинират собствени отчети според нуждите на фирмата освен стандартните баланс, отчет за приходите и разходите, и данъчна декларация за ДДС.

Информационно обслужване

Едновременна работа в много, практически неограничен брой периоди и години. Горещи салда с автоматична актуализация във всеки момент за всички обработвани периоди и години. Информацията е достъпна винаги и веднага, за всички обработвани периоди и години, така че се преминава към безхартиено счетоводство.
Многовариантни справки за всички обработвани периоди и години. Филтри от дата до дата, по критерии за търсене на части от информацията. Генератор на отчети с гъвкави възможности за настройка на формули с данните от сметките. Експорт на всички справки в MS Excel.

Сигурност и защита на информацията

Специални мерки за надеждност на информацията с вградени функции за проверка на данните и автоматично възстановяване на загубата на информация при повреда на файловата система. Взети са мерки за сигурност и предотвратяване на загубата на информация при спиране на тока или отпадане на напрежението чрез транзакции. При повреда по файловата система е включена проверка на данните с автоматично възстановяване загубата на информация.
Специални мерки за сигурност с достъп до системата с индивидуални пароли, с четири нива на достъп. Специална система за сигурност с достъп до определени функции или папки според индивидуалния потребител.
Предпазно архивиране и възстановяване от архив, съвместими с WinZip. Архивиране на различни устройства на цялата информация или на определена фирма, възстановяване на данни от последния или от по-стари архиви, възстановяване на данни от частичен архив.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]