Продукти

Заплати

Цени

 

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ
за Windows

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Удовлетворява изиск­ва­нията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с раз­личен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.

Предназначение
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ може да се използва без ограничения за обработка възнаграж­денията на различни видове и категории работници във всички сфери на икономиката.
Обработват се следните категории работници и видове договори:
- Щатни служители, работещи на трудов договор;
- Работници на сделна система на заплащане;
- Служители по втори или допълнителен трудов договор;
- Лица по граждански договор;
- Персонал по договор за управление и контрол;
- Самоосигуряващи се лица;
- Пълно и непълно работно време.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има и допълнителни функционални възможности за отчитане на дейността на специалистите по управление на човешките ресурси и личен състав. В програмата се поддържа стандартна база данни с най-необходимите документи, които се издават на служителите, съобразени с нормативната база. Вградените дизайнери на отчети и на документи позволяват гъвкаво приспособяване на програмата към нуждите на всяка фирма.
Програмата намира приложение както в малки и средни фирми, така също и в големи фирми с повече звена и подразделения.

Версии
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се предлага като еднопотребителска версия за един компютър или като мрежова версия с 2, 5 или 10 работни места. За малки фирми до 20 служители е разработена специална минимална версия с ограничение в броя на обработваните лица до 20 души.
Всички версии на програмата се предлагат като еднофирмен или многофирмен вариант. С многофирмения вариант могат да се обработват много самостоятелни фирми без ограничение на броя на фирмите.

Функционални възможности
- Пълна информация за заплащането на труда на работниците и служителите за текущия месец. Съхранява и автоматично прехвърля постоянната информация за следващи месеци.
- Едновременна работа в много периоди. Обработва минали периоди. Отразява промените в работните заплати от миналите периоди като разлика в месеца на изплащането им.
- Гъвкава работа с периодите посредством многовариантни сесии на обработка на работните заплати. Корективни сесии за изплащане на корекциите на данните за стари месеци при промяна в нормативната база. Промяната за минало време се отразява в периода на изплащане на корек­циите, без да се засягат вече обработените данни.
- Контролни точки при създаване на сесиите на обработка позволяват данните, обработвани със задна дата, да се обработват по старите изисквания на нормативната база.
- Номенклатури на начисленията, удръжките и заработките с гъвкави алгоритми за тяхното изчисляване съобразно нормативната база. Съгласува ставките на данъците с осигурителните модели на лицата и изискванията на трудовото законодателство.
-
Автоматично изчислява обезщетенията за временна нетрудоспособност и отпуските. Следи лимитите за отсъствията - месечни и годишни.
- Обработка на заработките на лицата по дефинирани разценки и групи разценки с възможност за въвеждане за ден, за седмица или общо за месеца. Дневник на заработките. Гъвкави справки с дизайнера на отчети.
- Отпечатва хонорарни сметки и служебни бележки за доходите при заплащане по нетрудови правоотношения. Издава служебни бележки за дохода при обработка на заплати по втори трудов договор. Отпечатва работните карти за заработките на лицата на сделна система на заплащане.
- Автоматично отчита трудовия стаж на лицата и начислява класовете за прослужено време.
- Експортира всички справки и списъци с данни в MS Excel, StarOffice или текстов файл.
- Категориите персонал и длъжностите съгласно щатното разписание на предприятието и единния класификатор на длъжностите.
- Функцията “Телебанкиране” на БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ позволява безкасово разплащане със служителите и генериране на файл за предаване към обслужващата фирмата банка. Настройка от потребителя с вградена програма за дефиниране на режими на телебанкиране и разплащания към различни банки.
- Автоматично подава данните за работните заплати и договорите на дискета в НОИ за всички видове трудови правоотношения. Комерс Финанс АД има издаден официален лиценз.
- Връзка и предаване на данни към други продукти. Автоматична връзка към счетоводството на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
- Системните функции за проверка на данните, архивиране и възстановяване на данни гарантират безпроблемна работа и нормално функциониране на програмата. Предоставя гъвкава система за сигурност с пароли и нива на достъп на всеки оператор.

Предимства
С БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ започвате работа веднага с предварително подготвени вградени модели и шаблони с базови данни според нормативната уредба в Р. България. Готовият шаблон съдържа въведени готови варианти на разплащания, видове отсъствия, проценти за данъци и осигуровки, които са заложени в базовите данни според изискванията на законодателството и норма­тивната база. Възможни са гъвкави настройки на данните според индивидуалните нужди на фирмите.
Осигурителните модели на програмата имат вградени настройки на необходимите разплащателни пера по видовете данъчни категории на лицата. В сесията се задава контролна точка, която отразява актуалното състояние на нрамитвните изисвания към обработвания период. В процеса на обработка се извършва автоматична проверка и индивидуално начисляване на необходимите разплащателни пера за данъците и осигуровките на лицата.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ предоставя възможност за многократна обработка и корекция на данните в рамките на месеца с редовни сесии и корективни сесии за минал период, както и за работа с много сесии в един период с корекции на данни при последващи промени в законодателството.
Функцията “Анализ на състоянието” автоматично въвежда данните за данъци и осигуровки на лицата според избрания осигурителен модел. Проверяват се въведените данни за работна заплата и автоматично се добавят данъците и осигуровките според осигурителния модел и начина на облагане на лицето. Всички начисления и удръжки на лицето се проверяват за съответствие с нормативната база и автоматично се настройват от програмата. Програмата извършва автоматично сложните процедури по съобразяване на начина на облагане на лицата според вида на договора, по който те са назначени. Избягват се грешки, които дори и опитен счетоводител може да допусне поради сложните системи на заплащане на труда и на осигуряване в нашата страна.
Обработват се и се изчисляват всички видове начисления и удръжки според изискванията на нормативната база. Работата на оператора се свежда само до въвеждане на промените за месеца, натискане на бутон “Изчисляване на заплатите” и отпечатване на справките. Отпечатват се платежни ведомости, фишове по трудов договор, хонорарни сметки, служебни бележки, списъци на получените суми, авансови ведомости и др. Обобщените данни се извеждат автоматично в рекапитулации - общи, по счетоводни звена, по видове разплащателни пера, по параграфи на НОИ.
Вграденият редактор на документи съдържа всички нормативно признати документи, необходими за управление на човешките ресурси - договори, заповеди, молби, уведомления. Разработването на нови документи става за секунди на базата на готовите шаблони.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има открит, динамичен характер, който позволява непрекъснато развитие, усъвършенстване и разширяване на програмата. Препоръките на клиентите се отразяват в следващите версии, които се разработват и съгласно измененията в нормативната база.

ВЪЗМОЖНОСТИ
,

Предназначение

Версии

Функционални възможности

Предимства


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]