Меню

Продукти

Download

Контакти

Успехи

Представители

Цени

Курсове

Видео-уроци

Deutsche Seite

Кариери

 

Интегрирана система за фирмено управление 
Бизнес Навигатор

За Windows

С възможности, които няма кой да Ви предложи!

Програмите от серията Бизнес Навигатор са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. Разработени по европейските стандарти, те се превърнаха в стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар.
С Бизнес Навигатор работят над 13 000 фирми в цялата страна. Изградената дилърска мрежа осигурява географското покритие и близостта до клиента в почти всички градове на страната.
Функционални характеристики
Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа "Включи и забрави", като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ.

Търговия 

Производство

Услуги, туризъм
Складово стопанство
Бюджетиране, планиране
Пълна счетоводна система
Управление на финансите
Следене на разплащанията
Оферти, поръчки, заявки, доставки
Дълготрайни активи и амортизации
Дизайнери на документ и отчети
Импорт и експорт на данни
Кръстосано счетоводство за многонационални фирми
Предаване на данни по Интернет
Едновременна работа на английски, немски, руски, френски, италиански и български език
Бизнес Навигатор Заплати
       Обработка на работни заплати по трудови, граждански, допълнителни трудови договор и договори за управление и контрол. Личен състав, човешки ресурси.
     БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Удовлетворява изиск­ва­нията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с раз­личен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.
Бизнес Навигатор връзки с клиенти -  
CRM (Customer Relationship Managment)
     Силата на новия продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ – CRM (Customer Relationship Management) и в това, че в него са автоматизирани процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Функциите, разработени в продукта са полезни на всяка фирма, особено  в условията на финансова криза. Те са подходящи за индивидуалното обслужване на всеки клиент и за създаването на добри взаимоотношения. Внедряването на продукта ще доведе до  съществено увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.
Бизнес Навигатор CRM притежава редица функционални възможности, които улесняват всекидневната работа в офиса.
Продуктът предоставя:

Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история на контактите, действията, рекламните кампании и запитванията, достъпна в момента на осъществяване на контакт или действие с клиента.

Управление на контакти от различни комуникационни канали

Управление на действията на служителите при обслужване на клиентите

Управление на персонала посредством вграден график на служителите и календар.

Управление на маркетинговите кампании – акции и етапи

Кореспонденция – автоматично генериране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер

Автоматично изпращане на е-мейли

Управление на детайлната информация за клиентите, сегментиране, формиране на целеви групи

Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за управление на продажбите индивидуално по клиенти

      БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM е напълно интегриран в ERP-системата. Използва  единна база данни и единни функции за редактиране на таблиците. Оптимизираният интерфейс позволява употребата му от оператори без счетоводна квалификация.  Продуктът е  лесен за адаптиране към нуждите на фирмите, и може да се интегрира към въведените данни за клиентите в интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор. Критично за успешното прилагане на такива приложения е интегрирането им към Desktop и Office приложенията, с които потребителят е свикнал да работи. Особено важно в този случай е CRM приложенията да не са оформени като самостоятелни системи, а да са лесно достъпни и да са интегрирани с другите приложения, съдържащи данни за клиентите и продажбите. БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM има вграден текстов редактор и вграден дизайнер на документи, които позволяват потребителят веднага да започне работа със системата с познат и удобен потребителски интерфейс.
     Така интеграцията на системите за управление и CRM приложенията на Бизнес Навигатор ще доведе до обединяване на усилията на всички отдели на фирмата да поддържат данните за клиентите актуални във всеки момент, и те да са достъпни до всички служители на нивото на достъп, което изисква тяхната работа с клиентите. Целта е оптимизиране на бизнес-процесите, както и да достигане на консистентни послания до клиентите за фирмата и марката, поддържани на всички нива и от всички служители.

НОВИНИ

Версия 8.04.03на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Версия 8.04.02 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
2. Служебна бележка при напускане за облагаеми доходи и данък по ЗДДФЛ за 2023 г.
3. Нова контролна точка за 2024 г.
4. Болнични до 2 дни за сметка на работодателя
5. Данъчни облекчения за деца
6. Актуализиран шаблон за създаване на нова фирма
7. Актуализирана помощна информация (Help)
8. Корекция на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК

Версия 8.04.01 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за 2023 г.
2.Специално отпечатване на Месечен график
3.Специално отпечатване на Плащания към бюджета
 в сила от 01.10.2023 г. (едно платежно за ЗО при болничен на СОЛ)
3.1. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
3.2. Печат на платежните
4. Файл за импортиране на празниците за 2024 г. - Praznici-2024.NAV.

Версия 8.03.02 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Специално отпечатване на Плащания към бюджета в сила от 01.10.2023 г.
1.1 От меню "Базови данни-Режими на експортиране" се натиска бутон Импорт
1.2. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
1.3. Печат на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
1.3.1. От меню Заплати - Рекапитулация по видове плащания - бутон  Export.
1.3.2. От меню Заплати – Дневник на сесията - бутон  Export.
2. Коригиран щаблон с базови данни

Бизнес Навигатор готов за евро-валутата

Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор - ERP&CRM е готова за осъществяване на прехода лев-евро, за работа в преходния период и след него. 

Публикуваме отговорите на многоббройните запитвания от наши клиенти  по темата.


Версия 8.03.01 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Нова контролна точка от  01.08.2023 г.
2. Корекции

Версия 8.08.01 на
Бизнес Навигатор


1. Нови видове документи съгл. последните изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.)
2. Импорт на типовете документи
3. Актуализации

Версия 8.02.04 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Здравни осигуровки на пенсионери по ДУК и на граждански договор
2. Нов вид доход за гражданските договори
3. Служебна бележка по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Версия 8.02.03 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Служебна бележка по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ
2. Корекции към Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ
2.1. Кодове за необлагаеми начисления
2.2. Ограничена сума на облекченията
2.3. Колона 19 с отрицателни стойности
2.4. Лица с нулев данък

Версия 8.02.02 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ
2. Годишни справки за ДОД за 2022 г.
3. Данъчното облекчение за деца на лицата по ДУК

Видео урок към новости

Версия 8.02.01 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Месечни данъчни облекчения за деца за 2023 г.
1.1. С намаление на месечната данъчна основа по чл. 42 от ЗДДФЛ
1.2. Чрез перото "Годишно изравняване на ДОД"
2. Нова МРЗ за 2023 г.
3. Промени в НКПД за 2023 г.

Версия 8.01.04 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Годишно изравняване на ДОД за 2022 г.
2. Нова контролна точка за 2023 г.
3. Празници за 2023 г. за импортиране
4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
5. Здравни осигуровки на пенсионер

Версия 8.01.01 на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Измененията в КТ и КСО от 01.08.2022 г.
2. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
3. Ново разплащателно перо - Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.
4. Нов тип отсъствие -  "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
5. Импортиране на  новото разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г."
6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма

   
Документация
 
     
 

Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]