Меню

Продукти

Download

Контакти

Успехи

Представители

Цени

Курсове

Видео-уроци

Deutsche Seite

Кариери

 

Интегрирана система за фирмено управление 
Бизнес Навигатор

За Windows

С възможности, които няма кой да Ви предложи!

Програмите от серията Бизнес Навигатор са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. Разработени по европейските стандарти, те се превърнаха в стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар.
С Бизнес Навигатор работят над 13 000 фирми в цялата страна. Изградената дилърска мрежа осигурява географското покритие и близостта до клиента в почти всички градове на страната.
Функционални характеристики
Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа "Включи и забрави", като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ.

Търговия 

Производство

Услуги, туризъм
Складово стопанство
Бюджетиране, планиране
Пълна счетоводна система
Управление на финансите
Следене на разплащанията
Оферти, поръчки, заявки, доставки
Дълготрайни активи и амортизации
Дизайнери на документ и отчети
Импорт и експорт на данни
Кръстосано счетоводство за многонационални фирми
Предаване на данни по Интернет
Едновременна работа на английски, немски, руски, френски, италиански и български език
Бизнес Навигатор Заплати
       Обработка на работни заплати по трудови, граждански, допълнителни трудови договор и договори за управление и контрол. Личен състав, човешки ресурси.
     БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Удовлетворява изиск­ва­нията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с раз­личен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.
Бизнес Навигатор връзки с клиенти -  
CRM (Customer Relationship Managment)
     Силата на новия продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ – CRM (Customer Relationship Management) и в това, че в него са автоматизирани процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Функциите, разработени в продукта са полезни на всяка фирма, особено  в условията на финансова криза. Те са подходящи за индивидуалното обслужване на всеки клиент и за създаването на добри взаимоотношения. Внедряването на продукта ще доведе до  съществено увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.
Бизнес Навигатор CRM притежава редица функционални възможности, които улесняват всекидневната работа в офиса.
Продуктът предоставя:

Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история на контактите, действията, рекламните кампании и запитванията, достъпна в момента на осъществяване на контакт или действие с клиента.

Управление на контакти от различни комуникационни канали

Управление на действията на служителите при обслужване на клиентите

Управление на персонала посредством вграден график на служителите и календар.

Управление на маркетинговите кампании – акции и етапи

Кореспонденция – автоматично генериране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер

Автоматично изпращане на е-мейли

Управление на детайлната информация за клиентите, сегментиране, формиране на целеви групи

Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за управление на продажбите индивидуално по клиенти

      БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM е напълно интегриран в ERP-системата. Използва  единна база данни и единни функции за редактиране на таблиците. Оптимизираният интерфейс позволява употребата му от оператори без счетоводна квалификация.  Продуктът е  лесен за адаптиране към нуждите на фирмите, и може да се интегрира към въведените данни за клиентите в интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор. Критично за успешното прилагане на такива приложения е интегрирането им към Desktop и Office приложенията, с които потребителят е свикнал да работи. Особено важно в този случай е CRM приложенията да не са оформени като самостоятелни системи, а да са лесно достъпни и да са интегрирани с другите приложения, съдържащи данни за клиентите и продажбите. БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM има вграден текстов редактор и вграден дизайнер на документи, които позволяват потребителят веднага да започне работа със системата с познат и удобен потребителски интерфейс.
     Така интеграцията на системите за управление и CRM приложенията на Бизнес Навигатор ще доведе до обединяване на усилията на всички отдели на фирмата да поддържат данните за клиентите актуални във всеки момент, и те да са достъпни до всички служители на нивото на достъп, което изисква тяхната работа с клиентите. Целта е оптимизиране на бизнес-процесите, както и да достигане на консистентни послания до клиентите за фирмата и марката, поддържани на всички нива и от всички служители.

НОВИНИ

Версия 8.04.03на Бизнес Навигатор - Заплати

1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Бизнес Навигатор готов за евро-валутата

Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор - ERP&CRM е готова за осъществяване на прехода лев-евро, за работа в преходния период и след него. 

Публикуваме отговорите на многоббройните запитвания от наши клиенти  по темата.


Версия 8.08.01 на
Бизнес Навигатор


1. Нови видове документи съгл. последните изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.)
2. Импорт на типовете документи
3. Актуализации

   
Документация
 
     
 

Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]