Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.03

Navz 8.04_03.exe46.60 MB
1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
Добавени са новите длъжности съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-381 от 22.12.2023 г.
 на МТСП за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.
Променена е структурата на файла за подаване в електронен вид на данни за годишните доходи чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ съгласно:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени през 2023 г.,
 утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед №З-ЦУ-15/03.01.2024г.

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.02

Navz 8.04_02.exe46.60 MB
1. Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
Актуализирана е новата форма на формуляра "Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ" за 2023 г.
Можете да я използвате от т. "Годишни справки ДОД" в меню "Заплати".
2. Служебна бележка при напускане за облагаеми доходи и данък по ЗДДФЛ за 2023 г.
Актуализирана е "Справката за ДОД при напускане" в меню "Заплати - Справки при напускане".
Отразени са новите изменения на Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
3. Нова контролна точка за 2024 г.
Добавена е нова контролна точка за обработка на работни заплати през 2024 г. с наименование:
- 01.2024 Промяна в МРЗ и в максимален ОД
Отразени са промените в минималния и максималния осигурителен доход и в процентите на вноските за ТЗПБ за 2024г.
4. Болнични до 2 дни за сметка на работодателя
Не препоръчваме варианта да редактирате лимитите за дните за сметка на работодателя в съществуващите типове отсъствия заради съвместимост със стари данни и ако се наложи да правите корекции за минало време.
Затова прилагаме инструкция как да създадем нови типове отсъствие, например:
- Болнични - 2 дни работодател
От меню Базови данни- Типове отсъствия- стъпете на отсъствието Болнични. Посочете бутон Копиране. В резултат ще се появи нов тип отсъствие с наименование (Copy) съм името.
Сменете името, например на:
- Болнични- 2 дни работодател.
Редактирайте новото отсъствие чрез икона Редактиране. От страница "Пера" редактирайте перо Болничен – работодател, като на полето "Лимит в дни:  Еднократен" посочите 2 работни дни.
Горната инструкция трябва да приложите към всички създадени типове отсъствия, от тип Болничен, които ползвате във вашата база данни.
 При създаване на нова фирма, новият лимит от 2 дни за сметка на работодателя е отразен в шаблона.
5. Данъчни облекчения за деца
Във връзка с многобройните корекции при наши клиенти относно месечното използване на данъчни облекчения за деца напомняме на всички, че ако не желаете лицата да ползват месечно данъчно облекчение за деца,
 трябва в м. януари 2024 г. да изтриете броя деца от "Променливи данни" на страница "Облагания" на съответното лице.
6. Актуализиран шаблон за създаване на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени: 
- Добавен е нов тип отсъствие "Болнични – 2 дни работодатели";
- За 2024 г. са импортирани актуалните празници и почивни дни;
- Включено е специалното отпечатване на месечен график с часове при СОРВ.
7. Актуализирана помощна информация (Help)
В тази версия е включена редактирана и допълнена версия на помощната информация на програмата (Help).
8. Корекция на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК
Коригирано е изчисляването на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК (договор за управление и контрол).
 Когато тези лица са осигурени върху максималния осигурителен доход, направилно във фиша на лицето се записваше перо от тип:
- 19 %ЗО болнични предпр.
със сума 0. Това не променяше сумата за получаване на лицето, но се отразяваше неправилно при попълване на Декларация 1.

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.01

Navz 8.04_01.exe48.10 MB
1. Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за 2023 г.
Коригирано е изчисляването на перото "Годишно изравняване на ДОД" за 2023 г.
В случаите, когато в предходните периоди е ползвано данъчно облекчение за деца чрез това перо,
 неправилно се изчисляваше стойността в м.12.2023 г.
2.Специално отпечатване на Месечен график
Разработено е специално отпечатване на Месечен график с дневни и нощни часове на лица при сумирано отчитане на работното време,
 с приравняване на нощните часове към дневни.
Справката се отпечатва от меню "Графици- Месечен график- бутон  Export – Месечен график с часове" .
За да може да се използва справката, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни-Режими на експортиране". Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPMesGrafik.NAV.
3.Специално отпечатване на Плащания към бюджета
 в сила от 01.10.2023 г. (едно платежно за ЗО при болничен на СОЛ)
Подобрено е специалното отпечатване на образците  на платежни документи към бюджета за СОЛ- самоосигуряващите се лица,
 като сумата за здравните  осигуровки (приходи към НЗОК) при болнични на СОЛ се обединява в едно платежно нареждане
 (в предната версия бяха две платежни по отделните разплащателни пера).
Разработения формуляр може да използвате, като изпълните следните стъпки:
   От меню "Базови данни- Режими на експортиране" се натиска бутон Импорт.
Изберете файл:
- EXPSOLBudPaymAll.NAV
    Файловете на новите формуляри са следните:
-SOL1BudPaym.rpt
-SOL2BudPaym.rpt
3.1. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
За да може да се използват формулярите, трябва да бъдат направени следните настройки:
- В меню Заплати – Дневник на сесията се натиска бутон Експорт и се избира позиция Настройки.
С бутон Редактиране на съответния режим, на страница Формули следва да се попълнят необходимите данни в полетата,
 като задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.
Моля да имате предвид, че задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.
3.2. Печат на платежните
- От меню Заплати – Дневник на сесията - бутон  Export.
Избираме позиция:
- СОЛ 10.2023 Платежни към бюджета 1 бр./стр.
- СОЛ 10.2023 Платежни към бюджета 2 бр./стр.
4. Файл за импортиране на празниците за 2024 г. - Praznici-2024.NAV.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2024 г., моля импортирайте файлът Praznici-2024.NAV като отворете
 "Базови данни - Години", изберете 2024 г. и на страница "Празници" -натиснете бутона "Импорт".

Бизнес Навигатор Заплати 8.03.02

Navz 8.03_02.exe47.80 MB
1. Специално отпечатване на Плащания към бюджета в сила от 01.10.2023 г. 
Съгласно указание на Министерството на финансите и Българската народна банка, от 01.10.2023 г.
влизат в сила нови образци на платежни документи към бюджета.
От платежното нареждане за плащане към бюджета отпадат следните полета:
- Вид, номер и дата на документа, по който се плаща
- Период, за който се плаща.
Полето „Код за вид плащане“ не се попълва при плащане към всички сметки на администратори на публични вземания,
 с изключение на сметки на общини (с идентификатор за вид на сметката 84), за които попълването на това поле е опционално.

Разработените нови формуляри можете да използвате, като изпълните следните стъпки:

1.1 От меню "Базови данни-Режими на експортиране" се натиска бутон Импорт. Изберете файл:
- EXPStdBudPaymAll102023.NAV

 Файловете на новите формуляри са следните:
- Std1BudPaym102023.rpt,
- Std2BudPaym102023.rpt,
- SOLStdBudPaym102023DS.rpt и
- SOLStd2BudPaym102023DS.rpt
Записани са в директория NavZapl, поддиректория Reports, къдете се намира базата данни на Бизнес Навигатор Заплати.

1.2. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
За да може да се използват формулярите, трябва да бъдат направени следните настройки:
- В меню Заплати – Рекапитулация по видове плащания се натиска бутон Експорт и се избира позиция Настройки.
С бутон Редактиране на съответния режим, на страница Формули следва да се попълнят необходимите данни в полетата.
Моля да имате предвид, че задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.
- В меню Заплати – Дневник на сесията се натиска бутон Експорт и се избира позиция Настройки.
С бутон Редактиране на съответния режим, на страница Формули следва да се попълнят необходимите данни в полетата,
 като задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.

1.3. Печат на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
Разработените специални отпечатвания за плащания към бюджета, в сила от 01.10.2023 г., се извеждат на print-preview по следния начин:

1.3.1. От меню Заплати - Рекапитулация по видове плащания - бутон  Export.
Избираме позиция:
 - Плащане към бюджета в сила от 01.10.2023 г./ Плащане към бюджета 2 бр. в сила от 01.10.2023 г.

1.3.2. От меню Заплати – Дневник на сесията - бутон  Export.
Избираме позиция:
 - Плащане към бюджета СОЛ в сила от 01.10.2023 г./ Плащане към бюджета СОЛ в сила от 01.10.2023 г. 2 бр./стр.

2. Коригиран щаблон с базови данни
В шаблона с базови данни, който се инсталира заедно с програмата, са въведени новите банкови сметки във видовете плащания на НАП.
Текстовете на видовете плащания не са премахнати, тъй като служат за отпечатване на основанията за плащане

Бизнес Навигатор Заплати 8.03.01

Navz 8.03_01.exe44.60 MB

1. Нова контролна точка от  01.08.2023 г.

Съгласно измененията в ЗБРБ, ЗБДОО и ЗБЗО, които влизат в сила от 01.08.2023 г., е създадена нова контролна точка с наименование:
- 08.2023 Промяна МОД и ТЗПБ.
Променени са таблиците с минимален осигурителен доход на лицата по трудови и служебни правоотношения и процентите на вноските за ТЗБП.

2. Корекции

Коригирано е изчисляването на 3-месечното данъчно облекчение за деца за м.7.2023 г.

Бизнес Навигатор Заплати 8.02.04

Navz 8.02_04.exe44.60 MB

1. Здравни осигуровки на пенсионери по ДУК и на граждански договор

 В данните на перата от тип "Хонорар" е добавено допълнително поле за въвеждане:
- Осиг.доход ЗО други дог-ри.
В това поле на лицата, назначени по договор за управление и контрол или по граждански договор, се въвежда осигурителният доход от пенсията. Ако лицето има доходи от други договори, тук трябва да въведете сумата на осигурителния доход от другия договор и пенсията.
Попълването на това поле не е задължително.
Ако осигурителния доход за ДОО и ЗО са еднакви, може да се попълни само полето:
- Осиг.доход ДОО други дог-ри.
Старото наименование на това поле беше "Осиг.доход от др.дог-ри", което сега за по-голяма яснота е преименувано.
В зависимост от доходите на лицето с този вид правоотношения програмата ограничава осигурителния доход за ЗО, като взема предвид и размера на пенсията.

Моля да имате предвид, че ако осигурителния доход за ДОО и за ЗО са различни, трябва към НАП да се подадат 2 бр. Декл.1 за месеца.
Това се налага заради различните суми на осигурителния доход за ДОО и ЗО, за което в последния вариант на програмата на НАП не е предвидено поле за попълване.
Функцията за автоматично генериране на тези 2 бр. Декл.1 предстои да бъде включена в програмата.

2. Нов вид доход за гражданските договори

Към видовете доходи за гражданските договори е добавен новия вид:
- 3061 Доходи от упражняване на свободна професия адвокат

3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ
за 2023 г.

С дизайнера на отчети е разработено специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ.
Можете да я отпечатате от меню "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите".
Натиснете бутон  Export и изберете от менюто вид на отпечатването:
 - СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ- 2023.
За да може да се използва формуляра, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни-Режими на експортиране".
Файлът, който трябва да импортирате  е:
-  EXPSlujebna_bel_45_5_ZDDFL.NAV.

Бизнес Навигатор Заплати 8.02.03

Navz 8.02_03.exe42.80 MB
Описание на новостите в тази версия:

1. Служебна бележка по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ

В меню Заплати - Годишни справки ДОД - Годишна справка за ДОД е актуализиран печата на служебната бележка по чл. 45 ал. 1 от ЗДДФЛ.

2. Корекции към Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ

2.1. Кодове за необлагаеми начисления
Коригирана е грешка в разпознаването на кодовете на необлагаемите начисления на лицата по трудови правоотношения.
Програмата взема данните за тези кодове от полето "Допълнителн код" в данните на разплащателните пера от категория "Начисления необлагаеми" и "Отсъствия необлагаеми.
Моля преди да пуснете съставянето на справката по по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ проверете тези кодове в меню Базови данни - Разплащателни пера.
 Ако изберете страница "Всички", можете да придвижите курсора на таблицата надясно така, че да се показва полето "Допълнителен код".

2.2. Ограничена сума на облекченията
Коригирано е попълването на сумата на облекченията за инвалиди и за деца и деца инвалиди за случаите, когато облекчението е по-голямо от данъчната основа.

2.3. Колона 19 с отрицателни стойности
Разрешено е въвеждането на отрицателен знак при редактиране на сумите в колона 19 в общия ред на таблицата.
Нуждата от корекция се налагаше поради начина на закръгляване на сумата до пълен лев.

2.4. Лица с нулев данък
Коригирано е попълването на .XML файла в случаите на лица с облекчения, на които не е удържан данък.
За кодовете на вид доход 101, 102 и 103 в тези случаи е добавено липсващото задължително поле с нулева стойност.

Бизнес Навигатор Заплати 8.02.02

Navz 8.02_02.exe42.90 MB
Описание на новостите в тази версия:

1. Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ
Актуализирано е попълването на Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ и съставянето на .XML файла за подаване към НАП в меню Заплати - Годишни справки ДОД - Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ.
 За попълване на сумите по необлагаемите доходи е необходимо да коригирате данните в разплащателните пера.
В меню Базови данни - Разплащателни пера избирате пера от категориите:
- Начисления необлагаеми;
- Отсъствия необлагами.
В полето "Допълнителен код" трябва да въведете съответния номер на кода от списъка с необлагаемите доходи от 104 до 109.
Важно е този код да се въведе в първите 3 знака на това поле.

Начинът на работа с тази справка не е променен.
При наличие на кодове за необлагаемите доходи програмата попълва сумите в отделен ред в Справка по чл. 73 ал. 6.

При попълването на Справка по чл. 73 ал. 6 има случаи, ако номера на кода не е разпознат, може сумите на всички необлагаеми доходи да се попълнят в един ред без номер на кода за вид доход.
 Предстои да отстраним този проблем в следващата версия.
Поради съкратените срокове за подаване на Справка по чл. 73 ал. 6 предлагаме решение да редактирате записа в този ред, като въведете код:
 - 109 Други необлагаеми доходи.
След тази редакция можете да съставите файла и да го подадете.
Файлът се валидира през програмата на НАП.
2. Годишни справки за ДОД за 2022 г.
Актуализирани са следните справки в меню Заплати - Годишни справки ДОД:
- Пробна годишна справка ДОД
- Годишна справка за ДОД
3. Данъчното облекчение за деца на лицата по ДУК
Коригирано е изчисляването на данъчните облекчения за деца на лицата по ДУК и/или граждански договор.

Бизнес Навигатор Заплати 8.02.01

Navz 8.02_01.exe42.90 MB

Описание на новостите в тази версия:

1. Месечни данъчни облекчения за деца за 2023 г.
В Бизнес Навигатор Заплати месечните данъчни облекчения за деца за 2023 г. могат да се изчисляват по два начина:
- При намаляване на месечната данъчна основа в месеца на начисляване на заплатите;
- С възстановяване на сумата на данъчното облекчение в месеца на изплащане на заплатите.
В тази инструкция ще опишем подробно двата начина на работа, от които да избирате според вида на заплащане във вашата организация.
1.1. С намаление на месечната данъчна основа по чл. 42 от ЗДДФЛ
Програмата изчислява данъчните облекчения за деца като намаление на месечната данъчната основа към перата от категория "Удръжки" и следните типове:
- Код 4 ДОД - за лицата по трудови правоотношения;
- Код 30 Авансов ДОД - за лицата по договори за управление и контрол и за гражданските договори.
Условията за използване на този начин на изчисляване са следните:
- Лицето да има въведени брой деца за този месец на страница "Облагания" в "Променливи данни".
- В перото "Годишно изравняване на ДОД" да е записана стойност 0 за годишно преизчисляване на данъка.
1.2. Чрез перото "Годишно изравняване на ДОД"
Този начин на работа препоръчваме, ако са изплатени заплати от минали месеци в текущия месец.
За месечно преизчисляване на данъка по ЗДДФЛ е добавена нова стойност в параметъра "Авансово дан.обл. деца 2023" към перото "Годишно изравняване на ДОД".
Възможните стойности са следните:
- 1 - за 3-месечно преизчисляване на данъка
- 2 - за 1-месечно преизчисляване на данъка
- 0 - за годишно преизчисляване на данъка.
При зададена стойност 2 - месечното преизчисляване на данъка - данъчното облекчение за деца ще се отрази в перото "Годишно изравняване на ДОД".
Начинът на изчисление на това перо е в зависимост от месеца на изплащане на заплатите.
Това има значение за ограничението на данъчната основа в случаите, когато в един месец са изплатени заплатите за няколко предишни месеца.
 В данъчната основа ще се натрупа облагаемия доход за всички периоди, които са изплатени в този месец.
Тримесечното и годишното преизчисляване на ДОД работи по познатия начин и не е променено.
2. Нова МРЗ за 2023 г.
В данните на периода е променена стойността на минималната работна заплата за 2023 г. съгл. ПМС 427/29.12.2022 г.
Новата стоност от 780 лв е въведена само в полето за минимална работна заплата.
Осигурителните доходи за 2023 г. се запазват съгл. Закон за прилагане на разпоредби по ЗБДРБ, ЗБДОО и ЗБЗОК за 2022 г., публикуван в ДВ бр.104/30.12.2022 г.
3. Промени в НКПД за 2023 г.
Отразени са промените в НКПД за 2023 г. съгл. заповед РД-01-429 на МТСП от 20.12.2022 г.
Добавени са пет нови длъжности и са редактирани имената на две длъжности.

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.04

Navz 8.01_04.exe42.80 MB
1. Годишно изравняване на ДОД за 2022 г.
Коригирано е изчисляването на годишното изравняване на ДОД за м. 12.2022 г.
Извършва се приспадане на възстановения данък на лица с данъчни облекчения за деца,
които са ги ползвали през годината в м.10 и/или м.07. на 2022 г. съгл. §2, ал.7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.
2. Нова контролна точка за 2023 г.
Добавена е нова контролна точка за 2023 г.,
която е без изменения в данните и алгоритмите на изчисляване
поради забавяне на приемането на промените в нормативната база.
3. Празници за 2023 г. за импортиране
В инсталацията ще намерите нов файл за импортиране на празниците за 2023 г.
 - Praznici-2023.NAV.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2023 г.,
 моля импортирайте този файл, като отворете "Базови данни - Години".
Изберете 2023 г. и на страница "Празници" -натиснете бутона "Импорт".
4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма,
работна година 2023 като са включени и актуалните официални празници за 2023 г.
5. Здравни осигуровки на пенсионер
Променено е изчисляването на вноските за здравни осигуровки на служителите по трудов и втори трудов договор,
 които са отбелязани с отметката "Лицето е пенсионер" на страница "Облагания" в Променливи данни на лицата.
На пансионерите от осигурителния доход за здравно осигуряване се приспада размера на пенсията.

Размерът на пенсията трябва да се въведе в полето:
-Осигурителен доход за ЗО
в Кадрова информация, на страница "Допълнителни суми за облагане".
Освен това в полето "Вид доход" трябва да се маркира новата позиция "Пенсионер".
Предстои да се разработи съставяне на 2 бр. Декларация 1 за подаване на данните на тези лица в НАП.
Това е необходимо поради различните размери на осигурителния доход за ДОО и ЗО.

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.02

Navz 8.01_02.exe42.80 MB

1. Променени обстоятелства в болничните листове

Коригирано е попълването на файловете за болничните листове на
 Приложение 10 и Приложение 11 на Наредбата според последните изисквания на НОИ.
 Файловете се попълват правилно в новия формат и се приемат без грешки от програмата на НОИ.

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.01

Navz 8.01_01.exe43.86 MB

1. Измененията в КТ и КСО от 01.08.2022 г.
От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване,
с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.
От 1 август 2022 г. правото на отпуск и обезщетение  на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е в размер на 2 месеца.
Ако бащата/осиновителят е ползвал някой от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца,
 той има право на отпуск в размер на разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.
До обнародването в ДВ на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея,
 със заповед на управителя на НОИ са утвърдени следните образци:
1. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
2. Удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице и (сега действащото удостоверение, приложение № 10 към НПОПДОО);
3. Удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице (сега действащото удостоверение, приложение № 11 към НПОПДОО).
Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ.
 Съответно са променени и форматите на файловете за Приложение 10 и Приложение 11 за подаване на данни за обезщетения за бременност, раждане и майчинство.
Новите формуляри влизат в сила от 19.09.2022 г.
Новите изменения във формулярите и .XML файловете за подаване на данни са отразени в Бизнес Навигатор Заплати Payroll&HR.
В Приложение 10 и Приложение 11 са добавени нови полета за 6 месеца изискуем трудовия стаж на лицата.
Запазени са и полетата за 12  месеца трудов стаж, които трябва да се попълват, ако документите за обезщетенията са издадени преди 01.08.2022 г.
Актуализирани са номенклатурите съгл. изискванията на НОИ за попълване на данните, а също така са добавени и нови позиции.

2. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на нова форма на образците на документите,  Приложение № 7а към "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване",
в сила от  01.08.2022 г. а по точно ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО.
За да използвате новия образец в печатната му форма, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_DOO_082022.nvz.

3. Ново разплащателно перо - Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.
За целта добавете ново разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г.":
 - Отворете меню "Базови данни - Разплащателни пера;
 - Изберете категория  "Отсъствия необлагаеми";
 - Добавете ново перо с име  "Гледане на дете баща от 2г. до 8г.";
 - В параметрите на перото изберете "Гледане дете 2 г.";
 -Маркирайте: "Влиза в изчисляването на болнични".
 - Маркирайте "За сметка на - ДОО".

4. Нов тип отсъствие -  "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
С този тип отсъствие трябва да се въвежда  новия тип отсъствие за получаване на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).
- Отворете меню "Базови данни - Типове отсъствия";
- Изберете бутон "Добавяне";
 -В поле "Название" въведете името на перото, примерно "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
- "Категория"- избираме от падащото меню "Майчинство"
- "Тип перо"- "Гледане дете до 2г."
- Потвърдете новосъздаденото типово отсъствие.
 - След това го отворете за редактиране;
- На страница "Пера" изберете новото перо  " Гледане на дете баща от 2г. до 8г.":

5. Импортиране на  новото разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г."
Импортирайте новото  разплащателно перо от меню "Базови данни - Експорт/Импорт на разпл.пера", бутон "Импорт". Изберете файл:
FPERAbashta_dete2-8.nav
След това в меню "Базови данни - Разплащателни пера" разгледайте новото  перо.
Трябва да създадете и нов тип отсъствие "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.", в което да изберете новото  перо.

6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени:
- Образец на  документ  Приложение № 7а към "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от  01.08.2022 г.
 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до  8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО
- Новото разплащателно перо "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
- Нов тип отсъствие  " Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
НОВОСТИ

Версия 8.04.03

1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Версия 8.04.02

1. Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
2. Служебна бележка при напускане за облагаеми доходи и данък по ЗДДФЛ за 2023 г.
3. Нова контролна точка за 2024 г.
4. Болнични до 2 дни за сметка на работодателя
5. Данъчни облекчения за деца
6. Актуализиран шаблон за създаване на нова фирма
7. Актуализирана помощна информация (Help)
8. Корекция на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК

Версия 8.04.01

1. Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за 2023 г.
2.Специално отпечатване на Месечен график
3.Специално отпечатване на Плащания към бюджета
 в сила от 01.10.2023 г. (едно платежно за ЗО при болничен на СОЛ)
3.1. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
3.2. Печат на платежните
4. Файл за импортиране на празниците за 2024 г. - Praznici-2024.NAV.

Версия 8.03.02

1. Специално отпечатване на Плащания към бюджета в сила от 01.10.2023 г.
1.1 От меню "Базови данни-Режими на експортиране" се натиска бутон Импорт
1.2. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
1.3. Печат на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
1.3.1. От меню Заплати - Рекапитулация по видове плащания - бутон  Export.
1.3.2. От меню Заплати – Дневник на сесията - бутон  Export.
2. Коригиран щаблон с базови данни

Версия 8.03.01

1. Нова контролна точка от  01.08.2023 г.
2. Корекции

Версия 8.02.04

 1. Здравни осигуровки на пенсионери по ДУК и на граждански договор

2. Нов вид доход за гражданските договори

3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Версия 8.02.03

1. Служебна бележка по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ

2. Корекции към Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ

2.1. Кодове за необлагаеми начисления
2.2. Ограничена сума на облекченията
2.3. Колона 19 с отрицателни стойности
2.4. Лица с нулев данък

Версия 8.02.02

1. Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ

2. Годишни справки за ДОД за 2022 г.

3. Данъчното облекчение за деца на лицата по ДУК

Версия 8.02.01

1. Месечни данъчни облекчения за деца за 2023 г.
1.1. С намаление на месечната данъчна основа по чл. 42 от ЗДДФЛ
1.2. Чрез перото "Годишно изравняване на ДОД"

2. Нова МРЗ за 2023 г.

3. Промени в НКПД за 2023 г.

Версия 8.01.04

1. Годишно изравняване на ДОД за 2022 г.
2. Нова контролна точка за 2023 г.
3. Празници за 2023 г. за импортиране
4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
5. Здравни осигуровки на пенсионер

Версия 8.01.02

1. Променени обстоятелства в болничните листове
Коригирано е попълването на файловете за болничните листове на
 Приложение 10 и Приложение 11 на Наредбата според последните изисквания на НОИ.
 Файловете се попълват правилно в новия формат и се приемат без грешки от програмата на НОИ.

Версия 8.01.01

1. Измененията в КТ и КСО от 01.08.2022 г.

2. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични

3. Ново разплаща- телно перо&
 - Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.

4. Нов тип отсъствие:
 -  "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."

5. Импортиране на  новото разплащателно перо:
- " Гледане на дете баща от 2г. до 8г."
 
6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]