Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.03

Navz 8.04_03.exe46.60 MB
1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
Добавени са новите длъжности съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-381 от 22.12.2023 г.
 на МТСП за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.
Променена е структурата на файла за подаване в електронен вид на данни за годишните доходи чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ съгласно:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени през 2023 г.,
 утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед №З-ЦУ-15/03.01.2024г.

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.02

Navz 8.04_02.exe46.60 MB
1. Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
Актуализирана е новата форма на формуляра "Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ" за 2023 г.
Можете да я използвате от т. "Годишни справки ДОД" в меню "Заплати".
2. Служебна бележка при напускане за облагаеми доходи и данък по ЗДДФЛ за 2023 г.
Актуализирана е "Справката за ДОД при напускане" в меню "Заплати - Справки при напускане".
Отразени са новите изменения на Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
3. Нова контролна точка за 2024 г.
Добавена е нова контролна точка за обработка на работни заплати през 2024 г. с наименование:
- 01.2024 Промяна в МРЗ и в максимален ОД
Отразени са промените в минималния и максималния осигурителен доход и в процентите на вноските за ТЗПБ за 2024г.
4. Болнични до 2 дни за сметка на работодателя
Не препоръчваме варианта да редактирате лимитите за дните за сметка на работодателя в съществуващите типове отсъствия заради съвместимост със стари данни и ако се наложи да правите корекции за минало време.
Затова прилагаме инструкция как да създадем нови типове отсъствие, например:
- Болнични - 2 дни работодател
От меню Базови данни- Типове отсъствия- стъпете на отсъствието Болнични. Посочете бутон Копиране. В резултат ще се появи нов тип отсъствие с наименование (Copy) съм името.
Сменете името, например на:
- Болнични- 2 дни работодател.
Редактирайте новото отсъствие чрез икона Редактиране. От страница "Пера" редактирайте перо Болничен – работодател, като на полето "Лимит в дни:  Еднократен" посочите 2 работни дни.
Горната инструкция трябва да приложите към всички създадени типове отсъствия, от тип Болничен, които ползвате във вашата база данни.
 При създаване на нова фирма, новият лимит от 2 дни за сметка на работодателя е отразен в шаблона.
5. Данъчни облекчения за деца
Във връзка с многобройните корекции при наши клиенти относно месечното използване на данъчни облекчения за деца напомняме на всички, че ако не желаете лицата да ползват месечно данъчно облекчение за деца,
 трябва в м. януари 2024 г. да изтриете броя деца от "Променливи данни" на страница "Облагания" на съответното лице.
6. Актуализиран шаблон за създаване на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени: 
- Добавен е нов тип отсъствие "Болнични – 2 дни работодатели";
- За 2024 г. са импортирани актуалните празници и почивни дни;
- Включено е специалното отпечатване на месечен график с часове при СОРВ.
7. Актуализирана помощна информация (Help)
В тази версия е включена редактирана и допълнена версия на помощната информация на програмата (Help).
8. Корекция на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК
Коригирано е изчисляването на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК (договор за управление и контрол).
 Когато тези лица са осигурени върху максималния осигурителен доход, направилно във фиша на лицето се записваше перо от тип:
- 19 %ЗО болнични предпр.
със сума 0. Това не променяше сумата за получаване на лицето, но се отразяваше неправилно при попълване на Декларация 1.

Бизнес Навигатор Заплати 8.04.01

Navz 8.04_01.exe48.10 MB
1. Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за 2023 г.
Коригирано е изчисляването на перото "Годишно изравняване на ДОД" за 2023 г.
В случаите, когато в предходните периоди е ползвано данъчно облекчение за деца чрез това перо,
 неправилно се изчисляваше стойността в м.12.2023 г.
2.Специално отпечатване на Месечен график
Разработено е специално отпечатване на Месечен график с дневни и нощни часове на лица при сумирано отчитане на работното време,
 с приравняване на нощните часове към дневни.
Справката се отпечатва от меню "Графици- Месечен график- бутон  Export – Месечен график с часове" .
За да може да се използва справката, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни-Режими на експортиране". Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPMesGrafik.NAV.
3.Специално отпечатване на Плащания към бюджета
 в сила от 01.10.2023 г. (едно платежно за ЗО при болничен на СОЛ)
Подобрено е специалното отпечатване на образците  на платежни документи към бюджета за СОЛ- самоосигуряващите се лица,
 като сумата за здравните  осигуровки (приходи към НЗОК) при болнични на СОЛ се обединява в едно платежно нареждане
 (в предната версия бяха две платежни по отделните разплащателни пера).
Разработения формуляр може да използвате, като изпълните следните стъпки:
   От меню "Базови данни- Режими на експортиране" се натиска бутон Импорт.
Изберете файл:
- EXPSOLBudPaymAll.NAV
    Файловете на новите формуляри са следните:
-SOL1BudPaym.rpt
-SOL2BudPaym.rpt
3.1. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
За да може да се използват формулярите, трябва да бъдат направени следните настройки:
- В меню Заплати – Дневник на сесията се натиска бутон Експорт и се избира позиция Настройки.
С бутон Редактиране на съответния режим, на страница Формули следва да се попълнят необходимите данни в полетата,
 като задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.
Моля да имате предвид, че задължително информацията трябва да бъде оградена в единични кавички.
3.2. Печат на платежните
- От меню Заплати – Дневник на сесията - бутон  Export.
Избираме позиция:
- СОЛ 10.2023 Платежни към бюджета 1 бр./стр.
- СОЛ 10.2023 Платежни към бюджета 2 бр./стр.
4. Файл за импортиране на празниците за 2024 г. - Praznici-2024.NAV.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2024 г., моля импортирайте файлът Praznici-2024.NAV като отворете
 "Базови данни - Години", изберете 2024 г. и на страница "Празници" -натиснете бутона "Импорт".
НОВОСТИ

Версия 8.04.03

1. Нови длъжности в НКПД за 2024 г.
2. Коригирана структура на файла за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Версия 8.04.02

1. Служебна бележка за облагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г.
2. Служебна бележка при напускане за облагаеми доходи и данък по ЗДДФЛ за 2023 г.
3. Нова контролна точка за 2024 г.
4. Болнични до 2 дни за сметка на работодателя
5. Данъчни облекчения за деца
6. Актуализиран шаблон за създаване на нова фирма
7. Актуализирана помощна информация (Help)
8. Корекция на здравната осигуровка върху болнични за сметка на работодателя на лицата по ДУК

Версия 8.04.01

1. Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ за 2023 г.
2.Специално отпечатване на Месечен график
3.Специално отпечатване на Плащания към бюджета
 в сила от 01.10.2023 г. (едно платежно за ЗО при болничен на СОЛ)
3.1. Настройки на параметрите на новите формуляри на платежни нареждания към бюджета
3.2. Печат на платежните
4. Файл за импортиране на празниците за 2024 г. - Praznici-2024.NAV.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]