Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор

Предлагаме на Вашето внимание 107 бр. видео-уроци.
Можете да разгледате уроците в:

Канал: Business Navigator ERP Software

 Страница: Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление

 Тема Видео-урок
Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP: Новости във версия 8.05.01Изтегли   
Първи стъпки    
1. Стартиране и създаване на фирма. Сметкоплан. Изтегли      
2. Типове документи и периоди в нова фирма Изтегли    
3. Въвеждане на документи Изтегли    
4. Операции с документи Изтегли    
5. Отчети Изтегли    
Администриране    
1. Въвеждане на потребители, нива на достъп   Изтегли   
2. Достъп до фирма, достъп до сметкоплана и отчети на фирмата  Изтегли    
3. Категории папки  Изтегли   
Акцизи       
1. Въвеждане на документи по ЗАДС, отчет по ЗАДС  Изтегли    
2. Настройки в базовите данни по ЗАДС - мерни единици, данъци, номенклатури  Изтегли   
3. Настройки в базовите данни по ЗАДС - сметкоплан, данъчни складове  Изтегли  
4. Настройки в базовите данни по ЗАДС - типове документи  Изтегли   
Аналитични журнали     
1. Данъци и отстъпки  Изтегли    
2. По партида Изтегли    
3. По сметка Изтегли    
4. Хронологичен  Изтегли   
5. За Номенклатурна позиция  Изтегли    
6. Справка за стоковия поток  Изтегли    
Аналитичности      
1. Номенклатурни дефиниции   Изтегли     
2. Номенклатурни позиции и прекодиране  Изтегли     
3. Типове аналитичност  Изтегли     
Архивиране/деархивиране      
1. Пълен архив на всички фирмиИзтегли    
2. Частичен архив на една фирмаИзтегли    
Балансови отчети     
1. Дефиниране на балансови отчети   Изтегли    
2. Структура и генериране на ОПР  Изтегли    
Банкова сметка      
Банкова сметка и IBAN на фирмата
Изтегли    
Бюджетиране     
Бюджетиране  Изтегли     
Връзка с БНЗаплати     
Връзка между БН счетоводство и БН Заплати  Изтегли       
Главна книга     
1. Главна книга за една сметка - част I-ва Изтегли     
2. Главна книга за една сметка - част II-ра  Изтегли    
3. Главна книга за всички сметки  Изтегли     
Данък добавена стойност (ДДС)     
1. Отчети по ЗДДС  Изтегли     
2. Възстановяване на ДДС  Изтегли     
3. Настройки за работа в ИСФУ Бизнес Навигатор по специален режим OSS-съкратено обслужване на едно гишеИзтегли     
Данъци и отстъпки     
Дефиниция на данъци и отстъпки  Изтегли     
Дизайнери      
1. Дизайнер на документи  Изтегли     
2. Дизайнер на отчети   Изтегли     
Документи     
1. Автоматично разпределяне на общи разходи - мита и такси    Изтегли     
2. Въвеждане на Протоколи за ВОП  Изтегли     
3. Въвеждане на документи в чужда валута  Изтегли     
4. Въвеждане на едноредови и многоредови документи, входящи  Изтегли     
5. Основен работен екран  Изтегли     
6. Въвеждане на многоредови документи с различно ДДС и операции  Изтегли     
7. Дефиниране и въвеждане на документи с отстъпки. Аналитичен журнал за данъци и отстъпки  Изтегли     
8. Преоценки на чужда валута  Изтегли     
9. Специално отпечатване на документи  Изтегли     
10. Фактуриране, групово въвеждане на поддокументи  Изтегли     
Дълготрайни активи     
1. Счетоводен и данъчен амортизационен план  Изтегли      
2. Начисляване на амортизации  Изтегли      
3. Въвеждане на начални салда  Изтегли      
4. Работа с дълготрайни активи  Изтегли      
5. Стилове на амортизация  Изтегли      
Експорт-импорт на данни    
1. Експорт-импорт на базови данни  Изтегли   
2. Експорт-импорт на документи  Изтегли    
3. Експорт-импорт на номенклатури  Изтегли    
Електронни фактури  
Електронни фактури  Изтегли    
Заявки към доставчици  
1. Типове заявки, режими на номериране, попълване на заявки  Изтегли   
2. Въвеждане на изпълнена доставка по подадена заявка  Изтегли   
3. Създаване на заявка по клиентска поръчка  Изтегли   
4. Заявки по партиди  Изтегли   
5. Обединяване на заявки  Изтегли   
Изпращане на документи по имейл като .PDF файл 
1. Настройки за изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файл Изтегли   
2. Изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файл Изтегли   
Импорт на данни 
Автоматичен импорт на данни  Изтегли   
Интрастат  
1. Настройки на базови данни  Изтегли     
2. Въвеждане на документи  Изтегли     
3. Генериране на отчети  Изтегли     
Калкулация на себестойност 
1. Продуктово дърво  Изтегли   
2. Дефиниране на аналитичности и сметки  Изтегли   
Консолидиране 
Консолидиране на контрагенти  Изтегли  
Настройка на сметкоплан 
Настройка на сметкоплана  Изтегли   
Настройка на цветовете 
Настройка на цветовете   Изтегли   
Оборотни ведомости 
1. За Аналитична сметка  Изтегли   
2. За Аналитична сметка по интервали  Изтегли  
3. За Материални сметки   Изтегли   
4. За Персонални сметки  Изтегли  
5. За Сметка по периоди  Изтегли  
6. За Материални сметки по интервали  Изтегли  
7. За Партиди по периоди   Изтегли  
8. За Номенклатура по сметки  Изтегли  
9. За Номенклатурна позиция  Изтегли  
10. Наличности на артикули по търговски центрове  Изтегли  
Опис на документите 
Опис на документите  Изтегли 
Платежни документи 
Отпечатване на платежни документи  Изтегли        
Поръчки  
Чакащи поръчки Изтегли   
Синтетични журнали  
1. Други синтетични журнали  Изтегли    
2. Хронологичен дневник  Изтегли    
Следене на разплащанията  
1. По периоди  Изтегли    
2. За всички контрагенти  Изтегли    
3. За един контрагент  Изтегли    
4. За един контрагент по периоди  Изтегли    
5. Напомнящи писма  Изтегли  
6. Обединяване на отворени позиции  Изтегли    
Създаване и триене на фирма  
Създаване на нова фирма. Триене на фирма  Изтегли    
Телебанкиране  
Настройка и  създаване на файл за телебанкиране  Изтегли    
Типове документи 
1. Типове документи Изтегли    
2. Допълнителни параметри Изтегли    
3. Характеристики Изтегли    
Търговски център  
1. Работа с търговски център - настройки Изтегли    
2. Работа с търговски център Изтегли 
3. Наличности по търговски център Изтегли    
Финансови години, периоди и папки  
Финансови години, периоди и папки Изтегли    
Фискални устройства  
1. Инсталиране и настройка на фискални устройства в Бизнес Навигатор  Изегли     
2. Отпечатване на касов бон на фискални устройства Изтегли    
Ценоразписи  
1. Ценоразписи Изтегли    
2. Ценоразписи с отстъпки Изтегли    
Щрих код  
1. Работа с четец, типове щрих код, въвеждане на щрих код в номенклатурите Изтегли    
2. Фактуриране с четец на щрих код - дефиниране на тип документ, работа при въвеждане Изтегли    
  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]