Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по Бизнес Навигатор Заплати

Предлагаме на Вашето внимание 79 бр. видео-уроци. 
* Новите уроци са отбелязани със *

  Канал:  Business Navigator Payroll
Страница: Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление

 Тема Изтегляне и гледане
Създаване на фирма    
1. Създаване на нова фирма
Изтегли   
"Как да"  (How to)
 - Добавим фирма Изтегли   
 - Редактираме фирма Изтегли   
 - Изтрием фирма Изтегли    
Базови данни    
1. Поделения и местонахождения Изтегли      
2. Длъжности Изтегли      
3. Разплащателни пера
Изтегли    
4. Типове отсъствия Изтегли     
5. Периоди Изтегли     
6. Сесии Изтегли      
7. Образци на документиИзтегли     
"Как да"  (How to)https://youtu.be/i_TKYaQhjQU
 - Добавим нов образец на документ Изтегли    
 - Редактираме съществуващ образец на документ Изтегли    
 -  Изтрием образец на документ Изтегли    
 -  Експортираме / Импортираме образци на документи Изтегли    
 - Добавим документ в кадрова информация  на лице Изтегли    
Болнични листове    
1. Болнични листове - Приложение 9 Изтегли       
2. Болнични листове - Приложение 10 Изтегли       
3. Болнични листове - Приложение 11 Изтегли       
Кадрова информация    
1. Кадрова информация, назначаване на лице Изтегли     
2. Напуснало лице Изтегли      
3. Промяна на длъжност и работно време на лицеИзтегли      
Договори     
1. Договори Изтегли     
2. Втори трудов договор Изтегли     
"Как да"  (How to)
 - Добавим втори трудов договор в кадрова информация Изтегли     
 -  Добавим променливи данни Изтегли     
 -  Добавим допълнителни суми за облагане Изтегли     
 
- Изведем справките за лица по 2ри ТД и годишна справка по ДОД
Изтегли     

3. Видове обработка за самоосигуряващите се лица Изтегли      
4. Граждански договор: Назначаване на лице Изтегли       
5. Граждански договор: Обработка на хонорар Изтегли      
Начисления и удръжки    
1. Начисления и удръжки. Изчисляване на заплати. Фишове. Изтегли     
2. Класове за прослужено време Изтегли     6.
3. Обезщетение при съкращение Изтегли      
4. Видове обезщетенияИзтегли      
5. Годишно изравняване на ДОД Изтегли      
6. Увеличение на възнаграждение за минал период Изтегли   
Отсъствия    
1. Болнични. Изчисляване на болнични Изтегли      
2. Отсъствия. Суми за минало време Изтегли     
"Как да"  (How to)
-  Добавим Редовен годишен отпуск Изтегли    
-  Въведем Суми за минало време Изтегли    
-  Изтрием въведено отсъствие Изтегли     
3. Справки за неизползвани отпуски Изтегли     
"Как да"  (How to)
-  Променим броя дни годишен отпуск  с длъжностите Изтегли    
- Променим  групово броя дни редовен отпуск за всички Изтегли   
 - Променим брой дни год. отпуск в споразумението на лице Изтегли    
 - Изведем справка за годишните отпуски Изтегли    
 - Изведем Справка за неизползваните отпуск Изтегли    
 - Справка за полагаеми годишни отпуски от КИ на лицето Изтегли    
 -  Дефинираме нов тип отсъствие с маркер да не влиза в следенето на годишния отпуск Изтегли    
4. Провизиране и признаване на провизии Изтегли     
5. Импорт на отсъствия Изтегли      
Сделна система на заплащане    
1. Разплащателни пера, разценки и мерни единици Изтегли    
"Как да"  (How to)  
- Добавяне на нова мерна единица Изтегли   
- Добавяне на ново разплащателно перо за разценки Изтегли   
- Добавяне на нова група разценки и добавяне на 1 разценка към групата Изтегли   
2. Въвеждане на заработки. Справки Изтегли    
Сумирано отчитане на работното време    
1. Базови данни Изтегли     
2. Графици Изтегли     
3. Сумирано отчитане на РВ - Декларация Образец 1 Изтегли      
Данни за НАП и НОИ    
1. Декларация Образец 1/Справка за НОИ Изтегли     
2. Декларация Образец 6 Изтегли   
"Как да"  (How to)
- Попълване на дата на изплащане/начисляване в периода за ТД, ДУК и граждански договориИзтегли   
-Добавяне на следващ период в БД - ПериодиИзтегли   
-Запис на текстов файл на декл. 6 Изтегли   
-Отпечатване на декл. 6 Изтегли   
-Рекапитулация по елементи на декларация 6  Изтегли   
3. Декларация Обр.6 и Обр.1 - с код корекцияИзтегли    
4. Декларация Образец 6 за самоосигуряващи се Изтегли   
"Как да"  (How to)
- Маркиране отметка Самоосигуряващо се лице в Персонал - Лица и генериране на декл. 6 Изтегли   
5. Опис на болнични листове Изтегли    
6. Уведомления Изтегли     
"Как да"  (How to)
-Уведомление при назначаване на лице с Договор и споразумение при назначаване Изтегли     
-Уведомление при допълнително споразумение на лице с избор на друга длъжност
Изтегли     
-Уведомление при прекратяване на лице Изтегли     
- Пакет уведомления  Изтегли     
-Генериране на код корекция за уведомление Изтегли     
-Генериране на код заличаване за уведомление Изтегли     
Платежни документи    
1. Платежен фиш- изпращане по ел. поща Изтегли       
2. Платежна ведомост и корективна ведомост Изтегли       
3. Рекапитулации Изтегли       
Справки    
1. Справки Изтегли     
2. Справки - списъци Изтегли     
3. Годишна справка за статистиката по местонахождение Изтегли     
4. Годишни справки за ДОД - Справка по чл.73  ал.6 от ЗДДФЛИзтегли   
Безкасово плащане на заплати, телебанкиране      
Телебанкиране Изтегли     
Документи за пенсиониране     
1. Удостоверения Образец УП2 и УП3 Изтегли    
2. Удостоверения Образец УП2 и УП3 по втори трудов договор Изтегли     
Системни функции      
1. Системни настройки * Изтегли    
"Как да"  (How to)
- Променим шрифт за екран, печат и бутони * Изтегли   
- Запишем и къде файловете за НАП и НОИ и архивите* Изтегли   
-  Премахнем ограничението при годишното изравняване на ДОД  до размера за м.12 * Изтегли    
2. Оператори Изтегли      
3. Настройка на цветовете Изтегли    
4. Архивиране/деархивиране
Изтегли      
5. Проверка на данните Изтегли      
6. Връзка на БН Заплати и БН Счетоводство Изтегли      
  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]