Екстри

Заплати

Цени

 

Фактуриране

Печат на фактури, едно или многоредови, с възможност за включване на отстъпки, надценки, начисления или данъци в отделна колонка. Номериране на фактурите съгласно изискванията на нормативната база.

Печат на касови и банкови документи

Печат на приходни и разходни касови ордери. Отпечатване на платежни нареждания, вносни бележки, нареждания-разписки и др.

Оформяне на документи за печат с външни програми

Дизайн на документа по желание на клиента. Документи по желание и с дизайн на клиента. Метро-фактури.

Валутни разлики

Автоматично изчисляване на валутни разлики при изразходване на валута и по външно-търговски сделки съобразно средно-претеглените курсове на валутата. Автоматично контиране и осчетоводяване на сумите по сметките за приход или разход от валутни операции.

Импорт и експорт на данни

Гъвкави възможности за дефиниране на входни филтри за импотриране на данни, позволяващи връзка през текстови файлове от всякакъв вид програми. Автоматично импортиране и съгласуване на данни от отдалечени работни места. Импорт и експорт на цели папки с всички съдържащи се в тях документи от отдалечени работни места или от една фирма в друга. Бизнес Навигатор автоматично съгласува номенклатурите на стоките, материалите, клиентите, доставчиците и др.

Експорт на данни в MS Excel за Windows

Експорт на данни в MS EXCEL за Windows Всички справки и някои номенклатури и базови данни се експортират автоматично в MS EXCEL за Windows.

Консолидиране на баланс

За фирми с поделения и сложни отношения на собственост. Автоматично обобщаване на данните от оборотните ведомости на всички фирми за избран период от време, без да е необходимо въвеждане или импортиране на първичната информация. Данните автоматично се обобщават в една отделна фирма.

Следене на разплащанията с контрагентите

Специална функция за следене платените и неплатени фактури и всички подробности по вземанията и задълженията с контрагентите. Информацията за разплащанията се получава още при въвеждане на първичния документ. Управление на сложни случаи с предплащания и договорни отношения между дългогодишни партньори. Следят се отстъпки за плащане в определен срок и срокове на плащане. На закъснелите с разплащанията клиенти се съставят и отпечатват предупреителни писма според режимите на предупреждения.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]