Екстри

Заплати

Цени

 

Автоматично отчитане на ДДС

Въвеждане само на първичните документи - фактури за покупки и продажби, които предварително са контирани с данъците и операциите по видове сделки. Автоматично изчисляване на ДДС без участието на оператора, автоматично осчетоводяване по данъчните сметки, попълване на дневниците, данъчната декларация за ДДС, оборотната ведомост. Записването на данните на магнитен носител според последните изисквания на Министерството на финансите става само с натискане на един бутон. Бизнес Навигатор проверява данните за всички възможни отклонения от изискванията на закона и ги записва на дискета. При наличие на грешки се извежда справка за грешките и информацията се записва на дискетата едва след редактиране на всички грешки.

Склад с автоматично изписване на стоки

Гъвкави възможности за настройка на номенклатури, складове, материално-отговорни лица. Много складове и МОЛ. Еднократно въвеждане за счетоводството и склада. Ценоразписи, фактуриране, отпечатване на складови документи. Възможности за количествено отчитане с едно или две количества. Автоматично преобразуване на количества в различни мерни единици. Инвентарни описи и справки за наличностите във всеки момент. Автоматично изписване на стоките от склада при продажбата по средно-претеглена цена. Следене на изчерпването на количествата.
Търговия и маркетинг, логистика. Възможности за различни начини на кодиране на позициите - автоматично, ръчно, буквено-цифрово. 4-измерни номенклатури, и възможност за комбинация от два признака, всеки с по 4 нива на групиране. Неограничен брой складове. Възможност за преизчисляване на мерните единици от един вид в друг с коефициент. Отчитане на стоковите запаси с едно, две, или две независими количества за сложни случай, напр. когато е необходимо едновременно да се следят и бройки, и килограми, или да се отчита процент на масленост, захарност, запрашеност и др. Автоматично разпределяне на общи разходи върху стойността на стоките според данните на доставната фактура. Следене на наличностите по складове и номенклатури с извеждане на информация за печалбата от всяка една стока. Следене на разплащанията с контрагентите в лева и валута, по дата на възникване на вземанията и задълженията, и издаване на предупредителни писма на закъснелите клиенти. Автоматично изписване на стоки според продадените количества. Преоценки и ревалоризация на материални запаси. Ценоразписи - неограничен брой, с възможност за отчитане на цените в лева и валута.

Дълготрайни активи и амортизации

Амортизационен план по всички методи. Данъчно признати амортизации и корекционни коефициенти за преоценки. Автоматично начисляване за всеки дълготраен актив. Автоматична ревалоризация на активите.

Преоценка на материални запаси и чужди валути

Автоматични преоценки спрямо средно-претеглена цена на всеки артикул и валута. Ежемесечна или ежедневна преоценка на валутите. Преоценка на вземания и задължения в чужда валута.

Калкулации на себестойност

Калкулации на база планова или фактическа себестойност. Автоматично разпределяне на общи разходи. Производство. Отчитане на материалите, продукцията и полуфабрикатите като материални запаси с възможности за преоценка и набиране на разходи по изделия. Нормативна и фактическа себестойност по статии на калкулация на изделията и полуфабрикатите. Изчисляване на разлика между нормативната и фактическа себестойност. Справки за вложените количества материали по видове изделия. Автоматично разпределяне на общи разходи върху себестойността на изделията.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]