Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Обявен е конкурс за длъжността

Специалист по внедряване
на счетоводен софтуер

Основни задачи

1. Инсталиране и внедряване при клиенти на интегрираната компютърна система за фирмено управление “Бизнес Навигатор”
2. Провеждане на курсове за обучение на клиенти в офиса в центъра за обучение с компютърен клас.
3. Дистонционно обучение и консултации
4. Консултации на “горещата телефонна линия” по въпроси, задавани от клиентите.
5. Тестване на новите версии на програмните продукти.
6. Участие в изготвянето на документацията по експлоатацията на програмните продукти, примерите, шаблоните и мултимедийните уроци.
7. Провеждане на демонстрации пред клиентите на програмните продукти.
8. Участие в семинари, изложби, панаири и други мероприятия на фирмата.


Допълнителни задължения

Допълнителни са задълженията на внедрителя, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието.

Основни отговорности


При изпълнение на задълженията си внедрителят носи отговорност за следното:

1.Отговаря за техническите средства и приспособления, които са на работното му място;
2 .Информацията, с която се разполага по време на работа,
 е собственост на фирмата и не се разпространява под никаква форма;
3. Качеството на извършваната работа;
4. Спазването на правилата за противопожарна безопасност, вътрешен ред и безопасност на труда.

Подчиненост, връзки и взаимоотношения


Отчита своята работа пред Директор внедряване и Ръководството и изпълнява техните разпоредби.
Осъществява контакти с клиенти.

Задължения във връзка с условията на труд


Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Професионална етика


Служителят е длъжен да спазва Професионално-етичния кодекс,
да зачита личното достойнство и правата работник и служител в предприятието.
При изпълнение на своите задължения служителят не разпространява информация от личен и служебен характер.
Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,
да не злоупотребява с неговото доверие и да не разпространява поверителни за него сведения,
 както и да пази доброто име на предприятието.

Изисквания

1. Висше техническо образование
2. Отлична компютърна грамотност
3. Умение за работа с хора и в колектив
4. Енергичност, комуникативност, съобразителност
5. Трудов опит при внедряване на счетоводен софтуер и/или добро познаване на ИСФУ “Бизнес Навигатор” е предимство.

Документи

1. Мотивационно писмо
2. Творческа автобиография (CV )
3. Копие на дипломата за завършено висше образование
4. Актуална снимка

Документите изпращайте
на e-mail: jobs@cfinance.bg
Конкурс
 
Комерс Финанс АД обявява конкурс за:

Специалист по внедряване на счетоводен софтуер

Задачи
Изисквания
Документи
Документите изпращайте  на e-mail: jobs@cfinance.bg

Краен срок: 
15.01.2023 г.

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]