Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

Уебинар с практическо обучение
с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:
11.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар


ТЕМА 1:  Фирмени данни за отчитане на ДДС


ТЕМА 2:   Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС

ТЕМА 3:   Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС

ТЕМА 4:  Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия

ТЕМА 5:  Документи с различна данъчна основа. Обработка  на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит

ТЕМА 6:  Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента


ТЕМА 7:  Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

ТЕМА 8:  Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина

ТЕМА 9:  Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети.

ТЕМА 10:     Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС

ТЕМА 11:    Обратно начисляване на ДДС

ТЕМА 12:    Режим на касова отчетност по ДДС

ТЕМА 13:    Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС

ТЕМА 14:    Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС - Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали

ТЕМА 15:Отчитане на Интрастат – настройка на фирмени данни

ТЕМА 16:    Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура

ТЕМА 17:    Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – допълнителни мерни единици

ТЕМА 18:    Tипове документи, параметри в документите за отчитане на Интрастат
 
ТЕМА 19:    Данни на контрагентите за отчитане по Интрастат, общи данни – страни

ТЕМА 20:    Въвеждане на входящи документи за Интрастат

ТЕМА 21:    Въвеждане на изходящи документи за Интрастат

ТЕМА 22:    Данни за Интрастат в документи и поддокументи

ТЕМА 23:    Генериране на отчети по Интрастат. Коригираща декларация. Запис на файлове. Експорт на транзакциите

ТЕМА 24:    Помощна информация - въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.
КУРСОВЕ
  Цена 60 € с ДДС: 

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg


 


 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]