Меню

Продукти

Комерс Финанс

  ОСНОВЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ 
по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

Провеждат се присъствено в компютърната зала 
на Комерс Финанс АД , София, ул. Г. Бенковски 21
и като уебинари  с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:
09.09.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен
30.09.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Tема 1: Организация на работа– клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.
Нива на достъп.

Tема 3: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Създаване на нова фирма по избран модел.

Тема 4: Настройки на базовите данни към особеностите на фирмите. Настройка на индивидуалния сметкоплан – дефиниране на сметки и подсметки. Дефиниране на нова сборна сметка и свързване на подсметките към нея.

Тема 5: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

Тема 6: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

Тема 7: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

Тема 8: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

Тема 9: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

Tема 10: Доставки и продажби на материални запаси. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети.

Тема 11: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ

Тема 12: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки.

Тема 13: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки.

Тема 14: Дневници на покупки и продажби - изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

Тема 15: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

Тема 16: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

Тема 17: Предназначение и информация от основните отчети. Отчети - Оборотни ведомости  за материални сметки. Филтриране на информацията по справките.

Tема 18: Системни функции. Архивиране на данни.

Тема 19: Мултимедийни уроци. Документация за ИСФУ “Бизнес Навигатор”.

КУРС
 

Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]