Продукти

Заплати

Цени

 

Бизнес Навигатор връзки с клиенти - CRM

Новият продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ – CRM (Customer Relationship Management) автоматизира процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Функциите, разработени в продукта са полезни на всяка фирма, особено  в условията на финансова криза. Те са подходящи за индивидуалното обслужване на всеки клиент и за създаването на добри взаимоотношения. Внедряването на продукта ще доведе до  съществено увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.

БИЗНЕС НАВИГАТОР - CRM притежава редица функционални възможности, които улесняват всекидневната работа в офиса. Продуктът предоставя:
- Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история на контактите, действията, рекламните кампании и запитванията, достъпна в момента на осъществяване на контакт или действие с клиента.
- Управление на контакти от различни комуникационни канали.
- Управление на действията на служителите при обслужване на клиентите.
- Управление на персонала посредством вграден график на служителите и календар.
- Управление на маркетинговите кампании – акции и етапи.
- Кореспонденция – автоматично генериране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер.
- Автоматично изпращане на е-мейли.
- Управление на детайлната информация за клиентите, сегментиране, формиране на целеви групи.
- Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за управление на продажбите индивидуално по клиенти.

Какви са предимствата на продукта?

На първо място - познаването на  клиентите и пазарната ситуация, първокласният сервиз, по-голямо обвързване на клиентите и по-бързата реакция на промените в пазара, осигуряват основните  конкурентни предимства в бизнеса. 

Фокусирането върху печелившите клиенти води до повишаване обема на продажбите,  а ефективните техники на продажби привличат на нови клиенти.
Разходите могат да се намалят чрез добро управление на фирмените процеси, намаляване на административните задачи, съгласувана политика за продажби и следпродажбено обслужване, както и точно планиране на директния маркетинг и рекламите.

И не на последно място внедряването на този нов продукт води до увеличаването на печалбата. Това става чрез задържане на клиентите и повишаване на тяхната лоялност, кръстосани и допълнителни продажби, активно привличане на нови "качествени" клиенти, намаляване на разходите за обслужване.

БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM е напълно интегриран в ERP-системата. Използва  единна база данни и единни функции за редактиране на таблиците. Оптимизираният интерфейс позволява употребата му от оператори без счетоводна квалификация.  Продуктът е  лесен за адаптиране към нуждите на фирмите, и може да се интегрира към въведените данни за клиентите в интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор. Критично за успешното прилагане на такива приложения е интегрирането им към Desktop и Office приложенията, с които потребителят е свикнал да работи. Особено важно в този случай е CRM приложенията да не са оформени като самостоятелни системи, а да са лесно достъпни и да са интегрирани с другите приложения, съдържащи данни за клиентите и продажбите. БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM има вграден текстов редактор и вграден дизайнер на документи, които позволяват потребителят веднага да започне работа със системата с познат и удобен потребителски интерфейс.

Така интеграцията на системите за управление и CRM приложенията на Бизнес Навигатор ще доведе до обединяване на усилията на всички отдели на фирмата да поддържат данните за клиентите актуални във всеки момент, и те да са достъпни до всички служители на нивото на достъп, което изисква тяхната работа с клиентите. Целта е оптимизиране на бизнес-процесите, както и да достигане на консистентни послания до клиентите за фирмата и марката, поддържани на всички нива и от всички служители.

В много фирми процесите на маркетинг и продажби са с различна информация за клиентите, защото се обработват от различни, напълно независими приложения, които трудно се съгласуват помежду си. Затова в компютърните CRM приложения се появи терминът lead management, който има за цел да обедини тези процеси в един, с единни данни и единни послания към клиентите. Поради тази причина ние в Бизнес Навигатор решихме да създадем един общ продукт, като напълно интегрирахме CRM приложението за връзки с клиенти към ERP-системата, а не създадохме нов самостоятелен продукт.

БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM  използва базата данни и същите списъци на клиентите, като се показват и издадените за всеки клиент документи, които се обработват в Бизнес Навигатор – оферти, поръчки, фактури, плащания и др.

Така продуктът отговаря на новите изисквания, които клиентите трябва да решават, особено в условията на глобалната икономическа криза. С обединени усилия на маркетинга и на продажбите всяка фирма ще може да знае във всеки момент от какъв продукт се нуждаят нейните клиенти, и да го създаде. От друга страна от информацията за продажбите ще знае кой купува продукта, така че да може да отговори по-добре на изискванията на потребителя.

С БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM маркетиговите дейности не се извършват само в отдел “Маркетинг”. Корпоративен ангажимент на всички служители на всички нива в организацията е да разберат, че всички действия, свързани с клиентите, трябва да се разглеждат като част от маркетинговия процес. С управление на нивата на достъп на служителите до функциите на програмата се дефинират строго всички отговорности с цел намаляване на разходите за административна дейност. Приложението позволява на всеки, който контактува с клиентите, да има 360 – градусов поглед до всеки клиент и да може да вижда всички свързани с него кампании, оферти и разговори.

Използване на работните процеси е особено важно при внедряване на най-добрите практики в цялата организцаия и подпомага създаването на стабилна и унифицирана търговска марка или продукт. БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM улеснява отделите и служителите при взаимоотношенията си с клиентите с лесни за използване и прагматични компютърни средства, такива, които имат обичайния интерфейс и начин на работа, с който те са свикнали вече при работа със системата. Служителите стават по-ефективни в техните маркетингови дейности и се намалява времето на обучение с програмните продукти.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история на контактите, дейст-вията, рекламните кампании и запитва-нията, достъпна в момента на осъщест-вяване на контакт или действие с клиента

   

Управление на контакти от различни комуникационни канали

 
    Управление на действията на служи-телите при обслужване на клиентите
 
    Управление на персонала посредством вграден график на служи-телите и календар
 
    Управление на маркетинговите кам-пании – акции и етапи
 
    Кореспонденция – автоматично генери-ране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер
 
    Автоматично изпращане на е-мейли
 
    Управление на детайлната информация за клиентите, сегмен-тиране, формиране на целеви групи
 
    Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за управление на про-дажбите индивидуално по клиенти
 
     


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]