Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.39.02

Navz739_02.exe42.7 MB

Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.

1.  Лица без облекчение за деца
Изключено е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07. и м.10.2022 г. на лица, които не ползват  данъчни облекчения за деца.
За тези лица проверката е за липса на въведени данни за брой деца в "Променливи данни - Страница "Облагания".

2. Лица с намалена трудоспособност
Коригирано е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07.2022 г. и м.10.2022 г. на лицата с намалена трудоспособност с облекчение за деца.

Бизнес Навигатор Заплати 7.39.01

Navz739_01.exe 42.7 MB

1. Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.

2. Авансово данъчно облекчение за деца по ЗДДФЛ
Версията е съгласувана с приетите промени в ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародвани в ДВ бр.52 от 05.07.2022 г. За лицата по трудово правоотношение е дадена възможност за авансово ползване на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ за 2022 година.
В тази връзка съгласно новостите в програмата е необходимо да изпълните следните стъпки:

2.1. Въвеждане на "Годишна таблица за ДОД" за 2022 г.
Първо трябва да въведете годишната таблица за ДОД за 2022 г. Това става в меню Базови данни - Годишна таблица за ДОД.

2.2.  Нова контролната точка с дата на валидност от 01.07.2022 г.
Добавена е нова кантролно точка с наименование "07.2022 Данъчни облекчения за деца авансово".
При активиране на месеца новата контролна точка се задава автоматично от програмата в данните за сесията.
Ако м. юли 2022 г. е бил активиран предварително, трябва да я изберете ръчно в меню Базови данни - Периоди - Сесии.

2.3. Изчисляване на перото Годишно изравняване на ДОД в м. 07.2022 г. и м.10.2022 г.
За да се включи данъчното облекчение за деца, е достатъчно броят на децата и/или децата инвалиди да е зададен в "Променливи данни" на лицето за м.юли 2022 г.
Моля проверете тези данни и за лицата, които не желаят да ползват авансово данъчното облекчение за деца.
За тях трябва да изтриете броя деца в Променливи данни за м.юли и съотв. за м.10.2022 г.
Изчисляването на данъчното облекчение за деца е по подобие на годишното изравняване за ДОД.

2.4. Ограничаване на размера на данъчното облекчение
Размерът на сумата на облекчението на ДОД зависи от параметъра:
 "Годишното изравняване на ДОД е ограничено до размера на ДОД за м.декември" в меню Фирми - Настройки - Страница "Общи".
В случая ограничението ще важи за месеца на изчисляването, което е допустимо в м.7, м.10 и м.12 за 2022 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.38.01

Navz738_01.exe 42.6 MB
1. Добавена е нова контролната точка с дата на валидност от 01.04.2022 г.
В новата контролна точка за 2022 г. са отразени следните промени:

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 2А към чл. 14 т.2 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон "Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.

2. Нови длъжности от 11.02.2022 г.

Добавени са новите длъжности със срок на валидност от 11.02.2022 г. съгл. Заповед РД-01-42 на МТСП.

3. Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ

Разработено е специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ, която се отпечатва от меню "Заплати- Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите". С бутон  Export избирате "СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ - 2021"
За да може да се използва, трябва да импортирате и дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни - Режими на експортиране".
Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPSluzebna_bel_honorar_2021.NAV.

4. Корекции
4.1.Блокиране на минимална версия
Отстранено е блокиране на програмата при минималната версия при изпълнение на бутон "Индивидуален анализ на състоянието" от основния екран.
4.2. Неплатен отпуск по вина на работодателя в Декларация 1
Поправено е попълването в Декларация 1 на неплатен отпуск по вина на работодателя в полето 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. До сега неправилно се попълваше в поле 16.4. Дни без осигурителни вноски, заченени за осигурителен стаж.

Бизнес Навигатор Заплати 7.37.02

Navz737_02.exe 42.6 MB

1. Контролна точка за 2022 г.
Включена е нова контролна точка за 2022 г., необходима за функцията "Изчисляване на заплатите".
Данните с нея са без изменения в параметрите, които бяха валидни за 2021 г.
Моля ако вече сте активирали м. януари 2022 г. и в сесията е заложена старата контролна точка, в меню Базови данни - Периоди да изберете м.01.2022 г. и на страница "Сесии" да я смените.

2. Нови длъжности за 2022 г.
Коригирана е група 2240 и са добавени новите длъжности за 2022 г. съгл. заповед RD-01-342/10.12.2021 г. на МТСП.
НОВОСТИ

Версия 7.39.02

Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.
1.  Лица без облекчение за деца
Изключено е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07. и м.10.2022 г. на лица, които не ползват  данъчни облекчения за деца.
За тези лица проверката е за липса на въведени данни за брой деца в "Променливи данни - Страница "Облагания".
2. Лица с намалена трудоспособност
Коригирано е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07.2022 г. и м.10.2022 г. на лицата с намалена трудоспособност с облекчение за деца.

Версия 7.39.01

Авансово данъчно облекчение за деца по ЗДДФЛ
1.  Въвеждане на "Годишна таблица за ДОД" за 2022 г
2. Нова контролната точка,  валидна от 01.07.2022 г.
3. Изчисляване на перото Годишно изравняване на ДОД в м. 07.2022 г. и м.10.2022 г.
4. Ограничаване на размера на данъчното облекчение

Версия 7.38.01

Нова контролна точка 01.04.2022 г.
 
Нови длъжности в НКПД от 11.02.2022.
Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]