Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.03

Navz729_03.exe 27MB
1. Тримесечна справка за статистиката
Коригирано е попълването на справката за статистиката за 4-тото тримесечие на 2018 г.
В новия формуляр на НСИ в раздел 2. Начислени средства е добавена допълнителна колона 4 със стойности на сумите по възнагражденията от началото на годината.

Добавени са и допълнителни редове към същия раздел за начислените еднократни премии с годишен характер. Моля да обърнете внимание, че според указанията за попълване на формуляра тези суми трябва да се попълват само в колона 4, а не в колоната на съответния месец, в който са начислени.

В раздел 3. Заети лица по други правоотношения също е добавена допълнителна колона 7 за сумите от началото на годината.

2. Промени в НКПД
Съгласно заповед № РД01-1093/19.12.2018 г. на МТСП са включени нови длъжностни наименования в НКПД, а също така на една длъжност е променен кода.
Тези промени са отразени в списъка на Бизнес Навигатор Заплати.

3. На основния екран в списъка на лицата е добавена възможност да се сортира по код, а не само по име на лицето.

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.02

Navz729_02.exe 27MB
1. Нова контролна точка за 2019 година
В новата контролна точка за 2019 г. са отразени следните промени:
- Актуализирана е таблицата към Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019 г.
- Актуализирана е таблицата към Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2019 г.
- Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за 2019 г. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон „Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.

2. Актуализиран шаблон за 2019 г.
В данните на шаблона, които се използат при създаване на нова фирма, са направени актуализациите за 2019 г.

3. Импортиране на празниците за 2019 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2019 г., моля импортирайте ги от файл Praznici-2019.NAV. Желателно е това да стане преди да активирате м.01.2019 г., за да се отразят правилно работните дни в календара.
За целта от меню "Базови данни - Години" изберете 2019 г., на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт" и изберете файл Praznici-2019.NAV .  Таблицата ще се попълни с всички празници и неработни дни за 2019 г."

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.01

Navz729_01.exe 26MB
1. Експорт в XML формат
Добавена е възможност при натискане на бутон Експорт да се извеждат данните от екрана в .XML файл с определен формат.
Тази полезна функция е включена на всички екрани, на които този бутон е активен. Eкспортират се всички данни по познатата до сега технология, както при експорта в текстов файл, MSExcel и OpenOffice.

За да използваме тази възможност, трябва да си добавим нов режим на експортиране. В съответната таблица натискаме бутона "Експорт" и избираме "Настройки". Появява се таблицата с режимите на експортиране, дефинирани в програмата.
На страница "Потребителски режими" натискаме бутона "Добавяне" и попълваме данните на всички страници както следва:

1.1. Страница "Общи данни"
На тази страница е важно попълването на следните полета:

- Поле "Название"
Първо задаваме название на новия режим. Напр. за проба можем да зададем името на справката или вида данни, и да допишем Експорт в XML
- Платежна ведомост - Експорт в .XML
 
- Група полета "Експорт във":
Тук маркираме последната позиция на радио-бутона - XML.

- Поле "Кодиране UTF-8"
Това поле е валидно само за експорта в .XML.
Стандартният експорт се извършва според кодовата таблица Windows-1251.
Ако маркираме това поле, всички текстове на кирилица ще се конвертират в кодова таблица UTF-8.
Трябва да маркираме тази опция само ака сме сигурни, че програмата, в която след това ще отваряме XML файла, поддържа такова кодиране.

- Група полета "Формат на файла"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Група полета "Разделители"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Поле "Име на файла"
В това поле задаваме име на файла, който ще записваме. По правило при изписване на името на файла разширението трябва да бъде .xml, но това не е задължително.
Ако името на файла се зададе с пълен път, файлът ще се запише в избраната папка, която е записана тук.
Ако запишем само име, при експорта файлът се записва в директорията на данните на Бизнес Навигатор Заплати.
Ако оставим това поле празно, по подразбиране за име на файла се използва името на процедурата с разширение ".XML"
Можете да видите името в съобщението, което програмата издава при записване на файла (ако няма команден ред). В примера с експорт на списъка на сметките съобщението е следното:
- Записан е файлът BrowsePlateznaVedomost.xml

- Поле "Име на отчета"
Това поле не се използва при експорта към .XML.

- Поле "Команден ред"
Това поле е предвидено за попълване на име на програма, с която да се отвори XML файлът, след като е записан.
Ако въвеждаме команден ред, най-добре е да попълним пълния път към програмата, за да гарантираме нейното коректно стартиране от Windows.
Моля, имайте предвид, че ако пътят съдържа знаци за интервал, е необходимо да го въведем, като го затворим в двойни кавички.
Ако оставим това поле празно, няма да се стартира програма за отваряне на файла. В този случай програмата извежда съобщение с името на записания файл за да укаже, че записът е завършил.
Можем да използваме макроса %F% , за да укажем името на файла в командния ред. Ако не използваме този макрос, програмата автоматично добавя името на файла в края на реда.

- Поле "Стартиране от менюто"
Ако това поле е маркирано, този експорт ще се показва в менюто за по-бърз достъп към него от таблиците с данни и отчети.

1.2. Страница "Формат на полетата"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

1.3. Страница "Включени полета"
Тук можем да настроим кои полета да се експортират, а кои - не, както и да променим реда на подреждането им.
За целта използваме бутоните стрелка надясно или наляво (изключване и включване на полето), стрелка нагоре или надолу (преместване).
С бутона "Къщичка" можем да върнем първоначалното подреждане (но не и настройките за включване/изключване).
Полетата, чиито имена започват с "Empty", не се експортират.

1.4. Страница "Формули"
На страница "Формули" има нов параметър "Заглавие на колоната". Тук можем да зададем име на тага за съответното поле.
Ако полето "Заглавие на колоната" не е попълнено, за име на тага се вземат данните от поле "Име на полето".
Самата формула може да остане празна. В този случай данните се попълват във вида, както са в таблицата.
При експорта програмата превръща названията на полетата, които са написани на кирилица, на латиница и тогава ги записва. Също така премахва някой символи, като кавички, двоеточия и др., и ги превръща в знак за подчертаване.

1.5. Страница "Заглавни полета"
Можем да укажем, че XML файлът ще съдържа заглавна част. В такъв случай файлът ще започва с таг <header> , който ще съдържа толкова елемента, колкото полета сме въвели на страница "Заглавни полета".
Полетата на страница "Заглавни полета" се обработват по начин, подобен на този при експорт в Excel.
Названието на полето се използва като название на XML елемента. Ако е изписано на кирилица, програмата го конвертира в латиница.
Полетата "Ред" и "Колона" определят поредността на таговете във файла. Задължително трябва да укажем уникална комбинация от ред и колона за всяко поле.

1.6. Описание на .XML файла
За разглеждане на експортирания .XML файл може да се използва напр. програмите XML Notepad, Notepad++, XML Fox или друга подобна, която трябва да си инсталирате.
При нужда можем да използваме някоя от тези програми, за да създадем схема (.XSD) на базата на записания XML файл.

Файлът започва със следната заглавна част:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> или <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Файлът започва с таг <root>, който обгръща всички останали тагове.
Ако сме маркирали "Заглавна част в началото на отчета", следва таг <header>, в противен случай този таг не се включва.
Данните се експортират в таг <body>, който от своя страна съдържа по един таг <data> за всеки ред от таблицата, която експортираме.
Всеки таг <data> съдържа толкова елемента, колкото са избрани на страница "Включени полета", и в зададения там ред.
Ако за даден ред дадена колонка е празна, на съответната позиция се записва празен елемент.

2. Добавени са режими за експорт в XML формат на отчетите
За да използвате възможността за експорт на  отчети в XML формат, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Режими на експортиране" импортирайте файла ExportXML.NAV
В списъка с дефинициите ще се появят нови редове за експорт на отчети в XML формат.
Може да ги използвате от бутон Експорт на съответната справка.

3. Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма за версия 7.29.01, като в тях са включени актуалните дефиниции за експорт в XML формат на отчетите.

4. В "Заплати - Годишни справки за ДОД - Разбивка по месеци" е добавена нова опция "Включи последния месец за напусналите лица".

5. При попълването на декларация 1 за лица с вид осигурен 28 "За лица само със здравноосигурителни вноски" е коригирано попълването на поле 16 "Дни в осигуряване общо" (в този случай въпросното поле не трябва да се попълва).

Бизнес Навигатор Заплати 7.28.02

1. Отпечатване на Приложение № 10 към НПОПДОО
Добавена е възможност за отпечатване на приложение 10. По-рано това приложение не се отпечатваше

2. В приложение 10 към НПОПДОО, когато е маркирано "Отпуск по чл.50 ал.6 или чл.53в а.2", в таблицата не можеше да се попълва колоната "Дневно работно време".

3. При отваряне на програмата Nzteleb.exe се получаваше съобщение за ненамерено име на файл.

Бизнес Навигатор Заплати 7.28.01

1. Промени във връзка с подаването на данни за болнични в НОИ
Съгласно промените в НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, публикувани в ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. и новите изисквания на НОИ за формат на подаваните файлове са направени следните изменения:

1. Добавени са новите данни във формулярите за попълване на Приложение 9, 10 и 11 на НПОПДОО
Актуализирани са номенклатурите на основанията и другите списъци, които се използват при въвеждането на данни за пролженията към Наредбата.
Преработени са екраните за въвеждане на приложенията, в които се попълват новите данни с цел правилно използване на новите възможности на осиновителите на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-

късно от навършване на 5-годишната му възраст. През време на този отпуск те получават парично обезщетение в размера по чл. 49 от КСО (90 на сто от брутното трудово възнаграждение), а ако не използват отпуска имат право на 50 на сто от обезщетението. Когато след изтичането на този

отпуск детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на отпуск и съответното обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година през време на допълнителния отпуск, а ако не го ползва има право

на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.

Новите данни в някой случаи са в отделен Tab, а старите данни са запазени за съвместимост със стари данни.
Има промени при оспорване на болничните. При Вид на нарушението се въвежда защо се оспорва болничният. Ако се отнася за полето „От дата до дата“ – оспорва се това. Може оспорването да не е за целият болничен.
Ако обхваща повече месеци, ръчно се въвеждат отделни редове, защото оспорването не е често. Ако е СОРВ, се въвеждат часове. Трябва да са последователни месеци.
При отметка на Анкетен лист или таблица „От дата до дата“ данните не влизат във файла, но са запазени, като са маркирани в сиво. Не може да се променя, а стои за справка в Стари.
Ако е маркирано Промени в обстоятелствата и ако се ползва платен отпуск или таблица Работни дни, и тук ръчно се въвеждат, има отпаднала позиция и вече е забранен.
В Приложение 10 има нова таблица "Отпуск", която се попълва.

2. Променен е форматът на файловете, които се подават към НОИ
Публикувани са утвърдените със Заповед № 1016-40-690/ 27.06.2018 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от

осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от

01.07.2018 г., Публикувани са също описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения, изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 и

приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП.
Описаните промени са отразени в програмата, като файловете вече се записват в новия формат. При липсващи или некоректно въведени данни се извеждат съобщения за грешки.

3. Отпечатване на Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО
Включени са промените в отпечатването на приложение 9.
Отпечатването на приложения 10 и 11 ще остане за следващата версия и ще бъде публикувано тези дни.

4. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.07.2018 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2018.nvz

5. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.07.2018 г.

6. Корекция на грешка при въвеждане на типове отсъствия
Коригирана е функцията за добавяне на нов тип отсъствие, тъй като не можеше да се избира категория на отсъствието.

Последно обновяване 9.11.2018 г.

НОВОСТИ
Версия 7.29
 Експорт в XML формат
 Нова контролна точка за 2019 година
 Справка за статистиката за 4-тото тримесечие на 2018 г.
 Промени в НКПД
Версия 7.28
Промени във връзка с подаването на данни за болнични в НОИ
Променен е форматът на файловете, които се подават към НОИ
Отпечатване на Приложения № 9 и № 10 към НПОПДОО
Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]