Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.33.04

Navz733_04.exe 31MB
Безплатното използване на програмата е удължено до 15.05.2020 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.33.03

Navz733_03.exe 31MB
1. Безплатно използване на програмата до 1.05.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAVZAPL на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирмаот частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp3.dat от папка NAVZAPL на лицензираното работно място в папка NAVZAPL на отделния компютър.

И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.

Бизнес Навигатор Заплати 7.33.02

Navz733_02.exe 31MB
1. Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ по електронен път
За генерирането на файла трябва да влезете в меню "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите".

Натиснете бутона "Запис на файл" (с иконка дискета). Файлът се записва в папката на съответната фирма, в поддиректория "Spr73\2019".
Името на файла е "SPR73_1_ddmmyyyy.xml", където ddmmyyyy са текущите ден, месец и година.
Файлът е във формат XML, и може да се отвори за проверка с подходяща за целта програма - например XML notepad.
Ако записът на файла е успешен, програмата издава съобщение за името на записания файл и папката, в която е записан.
Ако при записа е възникнал проблем, се издава съответно съобщение за грешка.

Моля, имайте предвид, че за по-стари години от същия бутон се записва файл в друг формат, според изискванията за съответната година.

2. Отпечатване на справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ
Справката се отпечатва от "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите".
Натиснете бутона "Справка за изплатени доходи" (принтерчето най-вляво) и справката ще се отпечати във формата за 2019 година.

Моля, имайте предвид, че за по-стари години от същия бутон се отпечатва справка в друг формат, според изискванията за съответната година.

3. Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път
За генерирането на файла трябва да влезете в меню "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за ДОД".

3.1. Записване на файла
Натиснете бутона "Запис на файл - справка по чл.73, ал.6" (с иконка дискета). Файлът се записва в папката на съответната фирма, в поддиректория "Spr73\2019".
Във файла се записват данните за лицата от всички страници на справката, независимо коя страница е избрана в момента.
Името на файла е "SPR73_6_bbbbbbbbb_yymmdd-hhmm.xml", където bbbbbbbbb e ЕИК на фирмата, ddmmyyyy са текущите ден, месец и година, hhmm са текущите час и минута.
Файлът е във формат XML, и може да се отвори за проверка с подходяща за целта програма - например XML notepad.
Ако записът на файла е успешен, програмата издава съобщение за името на записания файл и папката, в която е записан.
Ако при записа е възникнал проблем, се издава съответно съобщение за грешка.

3.2. Попълване на файла
Във файла се включват всички лица, на които през годината са изплатени възнаграждения по трудови договори, включително тези, които са напуснали.
Видът доход се определя според вида трудово правоотношение в променливите данни на лицето за месец декември, а за напусналите - за последния месец, за който лицето има променливи данни.
Флагът "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" се поставя за лица, които са назначени на първи трудов договор и продължават да работят към 31.12.
Моля, имайте предвид, че за лицата, на които този флаг не е поставен, броят на полетата, които се попълват, е значително по-малък, и при проверка с програмата на НАП това може да изглежда като празен ред.

3.3. Отпечатване
Официалният формуляр за отпечатване на справката по чл.73, ал.6 е разработен така, че физически не е възможно да бъде отпечатан на нормален принтер.
Затова, ако имате нужда от разпечатка, за да проверявате попълнените във файла данни, моля използвайте „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)".
Тя съдържа същите данни, но подредени така, че да могат нормално да се отпечатат на принтер.

Бизнес Навигатор Заплати 7.33.01

Navz733_01.exe 32MB
1. Нова контролна точка за 2020 година
Добавена е нова контролна точка за обработка на данните за 2020 г. с наименовение „01.2020 Контролна точка за 2020 г.“
      
1.1. Промени в осигурителния доход за 2020 г.
Отразени са промените в осигурителния доход съгл. ЗБДОО за 2020 г. , като са приложени следните разпоредби на закона:
   "Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
   1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1;
   2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 610 лв.;
   3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
   4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.
   Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв.
   Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение №2."

1.2. По ЗБНЗОК
   "Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020 г. е 8 на сто."
      
2. Нов формуляр за Сметка за изплатени суми, в сила от м.12.2019 г.
Променено е отпечатването на хонорарната сметка съгл. измененията във формуляра за Сметка за изплатени суми по чл. 45 ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи по извънтрудови правоотношения. Новият формуляр се използва в програмата, започвайки от месец декември 2019 година.

3.  Файл за импортиране на празниците за 2020 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2020 година, моля направете следното:
   - отворете "Базови данни - Години"
   - изберете 2020 г.
   - на страница "Празници" натиснете бутона "Импорт"
   - импортирайте файла Praznici-2020.NAV.

4.  Обновен е шаблонът при добавяне на нова фирма
Новият шаблон в ПП Бизнес Навигатор Заплати е с включени официални празници за 2020 г. Отразени са и новите промени в данните на периодите за минимална работна заплата и МОД на самоосигуряващи се лица и земеделски прпоизводители, както и обезщетенията за гледане на дете.

5. Нова форма за „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)"
Променена е формата за отпечатване на служебната бележка, която работодателя издава за изплатените доходи и внесен данък по ЗДДФЛ на всички категории работници – по основно трудово правоотношение, по втори трудов договор, по договор за управление и самоосигуряващи се лица с личен труд. Всички тези видове доходи се попълват според новите изисквания в един формуляр, но с различни алгоритми според инструкциите за попълване.
Тъй като за 2019 г. данните за доходите от трудови правоотношения ще се подават от работодателите само по електронен път, тези справки се издават само след изрично писмено поискване от работниците или служителите.
Новата форма се използва за отпечатване на справките в следните менюта на програмата:
меню "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за ДОД"
меню "Заплати - Справки при напускане - Справки за ДОД при напускане"
Предстои включването на новите справки по чл. 73 ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ в новия формат, както и издаване на .XML файл за подаване към НАП. Това ще стане след публикуването на тестваща програма от НАП с цел избягване на проблеми при подаването на данните.

6. Нови длъжности и длъжности с променени наименования по НКПД-2011
Съгл. заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования и списък на длъжности с променени наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., в сила от 1.01.2020 г. тези длъжности са вкючени за обработка.

7. В таблицата "Заплати - Годишни справки за ДОД - Годишна справка за ДОД" е добавен бутон за отпечатване на справката само за едно отделно лице.

Бизнес Навигатор Заплати 7.32.02

1. Импорт на отсъствия
Добавена е нова функция - импорт на отсъствия от текстов файл.
Предназначена е главно за импорт на годишните и други видове отпуски на лицата от външни програми. Форматът на текстовия файл за импорт е с фиксирана структура на полетата.

За предпочитане е тази функция да не се използва за импорт на болнични, тъй като болничният съдържа допълнителни параметри и друга информация, която е индивидуална и няма как да бъде импортирана.
Макар че, технически, програмата ще импортира отсъствието на болничния, и ще го разпредели на интервали според дефиницията в типа отсъствие, но може да липсва важна информация, която е необходима за подаването на данните в НОИ.

1.1. Формат на входния текстов файл
При импорта входният текстов файл трябва да е от тип .CSV, във фиксиран формат, с разделител между полетата запетая.

Полетата трябва да са подредени в следния ред:
   1. ЕГН - единен граждански номер на лицето.
   2. Тип на отсъствието - Код на типа отсъствие.
За да се облекчи съгласуването на типа отсъствие между външната програма, от която се генерира файлът за импорт, и БН-Заплати, в дефиницията на типовете отсъствие е добавено ново поле "Код за импорт".
Това поле се попълва в меню Базови данни - Типове отсъствия - Страница "Общи данни".
Попълва се буквено-цифров код с дължина до 20 знака. Кодът е чувствителен към малки и големи букви.
Полето не е задължително за попълване. Трябва да го въведем типовете отсъствия, които ще импортираме.
   3. Начална дата  на отсъствието във формат дд.мм.гггг
   4. Крайна дата на остъствието във формат дд.мм.гггг

Редът трябва да започва с цифра. Ако първият знак на реда не е цифра, този ред просто не се обработва.
Това позволява файлът да съдаржа празни редове, или редове с друга информация, които програмата да игнорира.

1.2. Код за импорт в типа отсъствие. Буквено-цифров код с дължина до 20 знака. Кодът е чувствителен към малки и големи букви.
Това ново поле в дефиницията на типа отсъствие не е задължително. Трябва да го въведем за тези типове отсъствие, които планираме да импортираме. За останалите можем да го оставим непопълнено.

1.3. Извършване на импорта
Импортът се извършва от меню "Заплати - Импорт на отсъствия". Отваря се екран, на който трябва да натиснем бутона "Импорт"

1.3.1. Бутон "Импорт"
След натискане на бутон "Импорт" от списъка на файловете избираме файла с разширение .CSV , който ще импортираме, и натискаме "Open"
Програмата зарежда избрания файл и попълва списък на заредените данни в таблицата.
Ако форматът на файла е неправилен, или ако има грешки в данните - например ненамерени лица, или несъответствие на кодовете на типа отсъствие - се показва списък на откритите грешки.
Списъкът показва данните в разшифрован вид, тоест за лицето освен ЕГН се показват име и код, за типа отсъствие се показват название и код.
При търсенето на лицето по ЕГН, ако лицето е въведено повече от веднъж, програмата ще избере последната въведена позиция.
Ако файлът е зареден без грешки, и заредените данни съответстват на това, което очакваме, можем да натиснем бутона "Запиши резултата".

1.3.2. Бутон "Запиши резултата"
С този бутон се записват резултатите от импорта в базата данни на отсъствията на лицата. Преди това отсъствията се обработват както когато въвеждаме отсъствията ръчно от каледнара на лицето.
За всяко отсъствие програмата извършва разбиването на интервали и генерира съответните пера във фиша на лицето. Изършват се и съответните проверките за валидност.
Ако има грешки и несъответствия, отсъствието не се записва.
Извеждат се съответните съобщения за грешки на екрана, като напр.
- Началната дата 10.01.2019 попада в интервала на друго отсъствие от 10.01.2019 до 20.01.2019. Създава се дублиран ключ:

Ако всичко е наред, отсъствието се записва в календара на лицето, заедно със съответната разбивка, а разплащателните пера се добавят във фиша.

Бизнес Навигатор Заплати 7.32.01

1. Нова функция "Групово въвеждане на перо"
Тази функция дава възможност да се въвеждат разплащателни пера на няколко избрани лица, или за всички лица, които се избират според вида на сключения договор.
Достъпна от меню "Заплати - Групово въвеждане на перо".

1.1. Избор на вид договор
Видът на сключените договори на лицата се избира в горната част на екрана.
Избора се от следните варианти:
- Трудов договор;
- 2-ри трудов договор;
- Договор за управление;
- Граждански договор;
- Самоосигуряващи се.
В зависимост от избратния вид договор в таблицата със списък на лицата се показват само назначените по такъв договор лица.

При груповото въвеждане на разплащателни пера на лицата трябва да изпълним две предварителни стъпки:
- избор на перо
- избор на лица, на които автоматично да се добави това перо
Моля, спазвайте тази последователност. Ако първо изберем лицата, а след това перото, при избора на перо изборът на лица се нулира, и трябва да ги изберем отново.

1.2. Избор на перо и въвеждане на параметрите.
Изборът на разплателните пера за групово въвеждане по същият начин както при индивидуалното въвеждане на перо.
За целта първо трябва да изберем перото от списъка с пера, а след това да попълним полетата с параметри в зависимост от типа перо.
ВАЖНО: В тази функция не е разрешено въвеждане на пера от категориите "Отсъствия облагаеми" и "Отсъствия необлагаеми".
Тези категории пера могат да се  избират от списъка, но при опит за добавяне се показва съобщение за грешка.

1.3. Избор на лица, за които да изпълним груповото въвеждане.
Изборът на лицата може да става както за всички лица на даден вид договор, така и по поделения или само с маркиране на определени лица.
Екранът за избор на поделения е разделен на две станици - "Всички" и "По поделения".
На страница "Всички" не се показва списък на поделения, а можем да избираме от всички лица, показани в долната таблица.
За добавяне на перо на всички лица можем да маркираме опцията "Избери всички", която се намира над списъка на поделенията и на лицата.

На страница "По поделения се показват поделенията, от които да избираме.
При маркиране на поделение в долната таблица със списък на лицата се показват само назначените в това поделение. Ако маркираме опцията "Избери всички", се маркират всички лица от това поделение.

Възможно е също и индивидуално маркиране на лица с мишката, като на екрана те се показват като избрани в друг цвят. Могат да се избират повече лица, като се използват клавишите Ctrl и Shift.

1.4. Групово добавяне или изтриване на перо
След като маркираме лицата, трябва, за да запишем перото на лицата, да натиснем бутона "Добави за всички избрани лица".
При добавянето програмата проверява дали във фиша на конкретното лице вече не е добавено такова перо. Лицата, за които перото би се дублирало, се пропускат при обработката. В този случай параметрите на перото за това лице не се променят.
След края на операцията, за информация, се показва списък на лицата, за които е изпълнено добавянето на перо.

Можем да използваме и обратната операция с бутона "Изтрий за всички избрани лица".
В този случай се проверява дали лицето наистина има такова перо.
При изтриването параметрите на перото нямат значение.
След края на операцията отново се показва списък на лицата, за които изпълнено изтриване на перо.

2. Увеличен е максималният размер на сумите във фиша и в платежната ведомост.

Бизнес Навигатор Заплати 7.31.02

Поправено име на поле при записа на файл за болнични с приложение 10.
Оказа се, че в приложение 11 това поле се нарича ChildDateAdoption_Court , а в приложение 10 е ChildDateAdoptionCourt .
Разликата е в един знак за подчертаване.

Бизнес Навигатор Заплати 7.31.01

1. Промени при подаването на файловете за болнични и отпечатването на приложения 9 и 10 и 11.

При подаването на банкова сметка са премахнати полетата за BIC и название на банката.
Тези полета обаче не са премахнати във формата за въвеждане, тъй като те продължават да се използват, ако сметката е чуждестранна.

В приложение 10 е добавено ново поле "Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на детето". Всъщност, такова поле имаше и досега, но само в приложение 11.

Новостите влизат в сила от 15.07.2019. Всички файлове, създадени преди тази дата, се генерират в стария формат. Започвайки от 15.07.2019 се генерират в новия формат.
Същото се отнася и а отпечетаните на хартия приложения.
При това значение има само дата на компютъра, а не датата на самия болничен.

2. Променен е начинът на попълване на отметката дали лицето има 6 месеца (или 12 месеца) осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
В променливите данни на лицето, на страница "Трудов стаж", са добавени две нови отметки:
    - Лицето има 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство
    - Лицето има 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство
Тези отметки се поставят автоматично от програмата по време на преизчисляването на трудовия стаж при изчисляването на заплати (общо или индивидуално), обаче има възможност да се настроят и ръчно, ако случаят на някое лице е по-специфичен.
При попълването на декларациите за болнични програмата, вместо всеки път да определя наличието на 6 или 12 месеца осигурителен стаж на базата на трудовия стаж, взема тази информация от предварително изчислените (или пък отбелязани ръчно) отметки в променливите данни.
Ако обаче отметката не е поставена, при попълване на декларацията за болнични програмата определя наличието на осигурителен стаж на базата на трудовия стаж.
Това е необходимо, защото може да се окаже, че в началото на месеца лицето не е имало изисквания осигурителен стаж, но точно през този месец го е набрало, и към датата на започване на болничния вече има пълни 6 или 12 месеца стаж.
В този случай, отметката няма да е поставена в променливите данни, но при попълването на декларацията програмата ще вземе предвид и отработените до момента дне в месеца, и ще я постави.
С други думи, можете ръчно да укажете да се маркира, че лицето има 6 или 12 месеца осигурителен стаж, но не можете ръчно да укажете да не се маркира.

3. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 17.07.2019 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2019.nvz

4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 17.07.2019 г.

5. Добавена е възможност типовете перо "Брой нощни часове в месеца" и "Брой часове за нощ" да влизат в изчисляване на извънредния труд.
Окончателната настройка ще трябва да се прави в самото перо. Тоест, може някои да влизат, а други не.
За целта трябва в "Базови данни - Разплащателни пера", в дефиницията на конкретното перо, в карето "Влиза в изчисляването на извънреден труд" да маркираме "Различно от типа перо", и след това вече да маркираме "Влиза в изв.труд".

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.04

Оказа се, че при създаване на уведомление за нов трудов договор (а не за допълнително споразумение) в стария формат, полето за название на длъжността остава празно.

Това ще има значение само до 1.03.2019, но все пак има клиенти, които трябва да подадат уведомления в този период, така че тази грешка сега е поправена.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.03

1. Уведомления за трудови договори

1.1. Променено е попълването, подаването и отпечатването на уведомленията за трудови договори, в съответствие с промените в наредбата, които влизат в сила от 1.03.2019

1.2. За всеки случай в меню "Фирми - Настройки - Общи" е добавен параметър "Уведомления за трудови договори във формат за 2019 г. от дата".
С него можете да промените датата, от която уведомленията ще се обработват в новия формат.
По подразбиране в тази настройка е записана дата 1.03.2019 г. Предполага се, че няма да е необходимо да я променяте.

2. За перото неплатен болничен е добавено изчисляване на ЗО за сметка на работодателя.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.02

1. Отпечатване на Декларация 6 за 2019 година
Променено е отпечатването на формуляра на Декларация 6 съгласно новиите изменения за 2019 година. Промяната е само в някои текстове на полетата.

2. Декларация 1 за минали периоди
Изискването декларация 1 за периоди преди 2019 година да се подава в новия формат за 2019 година беше отменено.
Затова при генериране на декларация 1 за 2018 година тя отново се създава във формата от 2017 година, и при записване файлът се нарича EMPL2017.TXT.
Моля, имайте предвид, че ако сте създали декларация 1 за 2018 година с версия 7.30.01, трябва да я създадете отново с новата версия.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.01

1. Промени в Декларация 1 съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8

1.1. Промени в полетата за попълване на данните за Декларация 1
Съгл. новите изисквания за 2019 г. в полетата на Декл.1 са направени следните промени:

- Премахнати са двете полета за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки "Живот", съотв. точки 32 и 33. За 2019 г. тези полета не се попълват

- Добавено е ново поле 16.5 "Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж". В него трябва да се попълват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (до 30 работни дни за една календарна година)
В точка 16.4. остават дните в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски, без тези в т.16.5. Досега всички тези дни се попълваха общо в т.16.4.

1.2. Настройки на разплащателните пера поради новите изисквания за 2019 г.
За да могат да се различават дните в неплатен отпуск, които се попълват в едната и в другата точки, два типа перо от "Отсъствия облагаеми" са преименувани съответно на:
    5   Неплатен със стаж до 30 дни в една година
    7   Неплатен със стаж над 30 дни в една година
При това дните с тип перо 5 се попълват в т.16.5, а тези с тип перо 7 - в т.16.4.
При съществуващите досега настройки, типът отсъствие "Неплатен отпуск със стаж" вече ще се попълва в т.16.5.

Важно е според новите изисквания да могат да се различават болничните, които са с право на обезщетение, от тези, които са без право на обезщетение.
За целта в дефиницията на разплащателното перо, в карето "За сметка на", е добавена нова опция "Неплатен".
Дните в болнични, за които в типа перо е маркирано "Неплатен", се попълват в т.16.4.

За отчитане на случаите, които трябва да отразяват в т.16.4, трябва да направите следните настройки:
1. Да добавите ново разплащателно перо "Болничен неплатен":
    - Отворете меню "Базови данни - Разплащателни пера;
    - Изберете категория "Отсъствия необлагаеми";
    - Добавете ново перо с име "Болничен неплатен"
    - В параметрите на перото изберете "Тип перо - 20 Болнични";
    - Маркирайте "За сметка на - Неплатен".
2. Да се добави нов тип отсъствие "Неплатен болничен".
С този тип отсъствие трябва да се въвеждат например болнични на лице, което няма изискуемия трудов стаж, за да ползва платен болничен.
    - Отворете меню "Базови данни - Типове отсъствия";
    - Изберете "Болнични";
    - Натиснете бутона "Копиране". Появява се нов тип отсъствие "Болнични(Copy)";
    - Отворете го за редактиране и променете названието на "Неплатен болничен";
    - На страница "Пера" изберете новото перо "Болничен неплатен".

1.3. Импортиране на  новите разплащателни пера "Болничен неплатен до 6 месеца Трудов стаж"
За да се различават болничните без право на обезщетение, сме добавили две нови разплащателни пера:
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - работодател";
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - НОИ".
Импортирайте новите разплащателни пера от меню "Базови данни - Експорт/Импорт на разпл.пера", бутон "Импорт". Изберете файл:
    FPERABolnichni_do_6_mesecaTS.nav.
След това в меню "Базови данни - Разплащателни пера" разгледайте новите пера. Трябва да създадете и нов тип отсъствие "Болнични /неплатен до 6 месеца/", в който да изберете новите пера.

1.4. Променен форматът на файла за подаване на Декларация 1 за 2019 г.
Името на файла за декларация 1 в новия формат е EMPL2019.TXT
След влизането на промените в сила е необходимо не само новите декларации, но и тези, които се подават за минало време, да се подават в новия формат, всички декларации както за 2019, така и за 2018 година, които генерирате с новата верси на програмата, ще се генерират в новия формат.
Моля имайте предвид, че ако генерирате декларации за минали периоди от 2018 година в новия формат, файлът също ще се нарича EMPL2019.TXT.
Моля, обърнете внимание на полето "Формат на файла" на страница "Служебни данни" в пакета декларации. Там трябва да е маркирано "2019".

2. Променено е отпечатването на придружителното писмо към декларации 1 и 6.

3. Проверка на имената на длъжностите
В меню "Персонал - Кадрова информация" е добавен бутон "Проверка на имената в длъжностите". С него може да се повтори конверсията на длъжностите, ако автоматичното й изпълнение при инсталирането на нова версия не е минало успешно.

4. Специално отпечатване на Декларация Образец 1 - бланка 2019 г.
Разработен е нов формуляр за специално отпечатване на Декларация 1 "Данни за осигуреното лице" за 2019 г. и. За да целта трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране от меню "Базови данни - Режими на експортиране". Натиснете бутон "Импорт" и изберете файл:
EXPDeklaracia_Obr1_2019.NAV.
Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню "Справки - НАП и НОИ - Декларация обр. 1 - Редактиране - Декларация 1". Натиснете бутона Export и от менюто изберете "Декларация Образец 1 - Образец 2019".

5. Новости в шаблона за нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма. В него са включени всички настройки на разплащателните пера, типовете отсъствия, и др параметри за 2019 г. Включен е и новият образец за специално отпечатване на Декларация 1 с бланката за 2019 г.

Последно обновяване 30.04.2020 г.

НОВОСТИ
Версия 7.33
Безплатно използване на програмата до 15.05.2020 г.
 Нова контролна точка за 2020 година
 Файл за импортиране на празниците за 2020 г.
 Нов формуляр за Сметка за изплатени суми
 Нова форма за „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения"
 Нови длъжности и длъжности с променени наименования
 Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ по електронен път
 Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път
Версия 7.32
 Нова функция "Групово въвеждане на перо"
 Импорт на отсъствия
Версия 7.31
 Промени при подаването на файловете за болнични и отпечатването на приложения 9 и 10 и 11.
 Променен е начинът на попълване дали лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж
 Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
 Възможност нощният труд да влиза в изчисляване на извънредния.
Версия 7.30
 Промени в попълването и подаването на Декларация 1
 Промени в отпечатването на Декларация 6
 Промени в  уведомленията за трудови договори


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]