Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.04

Navz 8.01_04.exe42.80 MB
1. Годишно изравняване на ДОД за 2022 г.
Коригирано е изчисляването на годишното изравняване на ДОД за м. 12.2022 г.
Извършва се приспадане на възстановения данък на лица с данъчни облекчения за деца,
които са ги ползвали през годината в м.10 и/или м.07. на 2022 г. съгл. §2, ал.7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.
2. Нова контролна точка за 2023 г.
Добавена е нова контролна точка за 2023 г.,
която е без изменения в данните и алгоритмите на изчисляване
поради забавяне на приемането на промените в нормативната база.
3. Празници за 2023 г. за импортиране
В инсталацията ще намерите нов файл за импортиране на празниците за 2023 г.
 - Praznici-2023.NAV.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2023 г.,
 моля импортирайте този файл, като отворете "Базови данни - Години".
Изберете 2023 г. и на страница "Празници" -натиснете бутона "Импорт".
4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма,
работна година 2023 като са включени и актуалните официални празници за 2023 г.
5. Здравни осигуровки на пенсионер
Променено е изчисляването на вноските за здравни осигуровки на служителите по трудов и втори трудов договор,
 които са отбелязани с отметката "Лицето е пенсионер" на страница "Облагания" в Променливи данни на лицата.
На пансионерите от осигурителния доход за здравно осигуряване се приспада размера на пенсията.

Размерът на пенсията трябва да се въведе в полето:
-Осигурителен доход за ЗО
в Кадрова информация, на страница "Допълнителни суми за облагане".
Освен това в полето "Вид доход" трябва да се маркира новата позиция "Пенсионер".
Предстои да се разработи съставяне на 2 бр. Декларация 1 за подаване на данните на тези лица в НАП.
Това е необходимо поради различните размери на осигурителния доход за ДОО и ЗО.

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.02

Navz 8.01_02.exe42.80 MB

1. Променени обстоятелства в болничните листове

Коригирано е попълването на файловете за болничните листове на
 Приложение 10 и Приложение 11 на Наредбата според последните изисквания на НОИ.
 Файловете се попълват правилно в новия формат и се приемат без грешки от програмата на НОИ.

Бизнес Навигатор Заплати 8.01.01

Navz 8.01_01.exe43.86 MB

1. Измененията в КТ и КСО от 01.08.2022 г.
От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване,
с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.
От 1 август 2022 г. правото на отпуск и обезщетение  на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е в размер на 2 месеца.
Ако бащата/осиновителят е ползвал някой от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца,
 той има право на отпуск в размер на разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.
До обнародването в ДВ на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея,
 със заповед на управителя на НОИ са утвърдени следните образци:
1. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
2. Удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице и (сега действащото удостоверение, приложение № 10 към НПОПДОО);
3. Удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице (сега действащото удостоверение, приложение № 11 към НПОПДОО).
Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ.
 Съответно са променени и форматите на файловете за Приложение 10 и Приложение 11 за подаване на данни за обезщетения за бременност, раждане и майчинство.
Новите формуляри влизат в сила от 19.09.2022 г.
Новите изменения във формулярите и .XML файловете за подаване на данни са отразени в Бизнес Навигатор Заплати Payroll&HR.
В Приложение 10 и Приложение 11 са добавени нови полета за 6 месеца изискуем трудовия стаж на лицата.
Запазени са и полетата за 12  месеца трудов стаж, които трябва да се попълват, ако документите за обезщетенията са издадени преди 01.08.2022 г.
Актуализирани са номенклатурите съгл. изискванията на НОИ за попълване на данните, а също така са добавени и нови позиции.

2. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на нова форма на образците на документите,  Приложение № 7а към "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване",
в сила от  01.08.2022 г. а по точно ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО.
За да използвате новия образец в печатната му форма, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_DOO_082022.nvz.

3. Ново разплащателно перо - Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.
За целта добавете ново разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г.":
 - Отворете меню "Базови данни - Разплащателни пера;
 - Изберете категория  "Отсъствия необлагаеми";
 - Добавете ново перо с име  "Гледане на дете баща от 2г. до 8г.";
 - В параметрите на перото изберете "Гледане дете 2 г.";
 -Маркирайте: "Влиза в изчисляването на болнични".
 - Маркирайте "За сметка на - ДОО".

4. Нов тип отсъствие -  "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
С този тип отсъствие трябва да се въвежда  новия тип отсъствие за получаване на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).
- Отворете меню "Базови данни - Типове отсъствия";
- Изберете бутон "Добавяне";
 -В поле "Название" въведете името на перото, примерно "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
- "Категория"- избираме от падащото меню "Майчинство"
- "Тип перо"- "Гледане дете до 2г."
- Потвърдете новосъздаденото типово отсъствие.
 - След това го отворете за редактиране;
- На страница "Пера" изберете новото перо  " Гледане на дете баща от 2г. до 8г.":

5. Импортиране на  новото разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г."
Импортирайте новото  разплащателно перо от меню "Базови данни - Експорт/Импорт на разпл.пера", бутон "Импорт". Изберете файл:
FPERAbashta_dete2-8.nav
След това в меню "Базови данни - Разплащателни пера" разгледайте новото  перо.
Трябва да създадете и нов тип отсъствие "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.", в което да изберете новото  перо.

6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени:
- Образец на  документ  Приложение № 7а към "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от  01.08.2022 г.
 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до  8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО
- Новото разплащателно перо "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
- Нов тип отсъствие  " Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."

Бизнес Навигатор Заплати 7.39.02

Navz739_02.exe42.7 MB

Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.

1.  Лица без облекчение за деца
Изключено е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07. и м.10.2022 г. на лица, които не ползват  данъчни облекчения за деца.
За тези лица проверката е за липса на въведени данни за брой деца в "Променливи данни - Страница "Облагания".

2. Лица с намалена трудоспособност
Коригирано е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07.2022 г. и м.10.2022 г. на лицата с намалена трудоспособност с облекчение за деца.

Бизнес Навигатор Заплати 7.39.01

Navz739_01.exe 42.7 MB

1. Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.

2. Авансово данъчно облекчение за деца по ЗДДФЛ
Версията е съгласувана с приетите промени в ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародвани в ДВ бр.52 от 05.07.2022 г. За лицата по трудово правоотношение е дадена възможност за авансово ползване на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ за 2022 година.
В тази връзка съгласно новостите в програмата е необходимо да изпълните следните стъпки:

2.1. Въвеждане на "Годишна таблица за ДОД" за 2022 г.
Първо трябва да въведете годишната таблица за ДОД за 2022 г. Това става в меню Базови данни - Годишна таблица за ДОД.

2.2.  Нова контролната точка с дата на валидност от 01.07.2022 г.
Добавена е нова кантролно точка с наименование "07.2022 Данъчни облекчения за деца авансово".
При активиране на месеца новата контролна точка се задава автоматично от програмата в данните за сесията.
Ако м. юли 2022 г. е бил активиран предварително, трябва да я изберете ръчно в меню Базови данни - Периоди - Сесии.

2.3. Изчисляване на перото Годишно изравняване на ДОД в м. 07.2022 г. и м.10.2022 г.
За да се включи данъчното облекчение за деца, е достатъчно броят на децата и/или децата инвалиди да е зададен в "Променливи данни" на лицето за м.юли 2022 г.
Моля проверете тези данни и за лицата, които не желаят да ползват авансово данъчното облекчение за деца.
За тях трябва да изтриете броя деца в Променливи данни за м.юли и съотв. за м.10.2022 г.
Изчисляването на данъчното облекчение за деца е по подобие на годишното изравняване за ДОД.

2.4. Ограничаване на размера на данъчното облекчение
Размерът на сумата на облекчението на ДОД зависи от параметъра:
 "Годишното изравняване на ДОД е ограничено до размера на ДОД за м.декември" в меню Фирми - Настройки - Страница "Общи".
В случая ограничението ще важи за месеца на изчисляването, което е допустимо в м.7, м.10 и м.12 за 2022 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.38.01

Navz738_01.exe 42.6 MB
1. Добавена е нова контролната точка с дата на валидност от 01.04.2022 г.
В новата контролна точка за 2022 г. са отразени следните промени:

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 2А към чл. 14 т.2 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон "Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.

2. Нови длъжности от 11.02.2022 г.

Добавени са новите длъжности със срок на валидност от 11.02.2022 г. съгл. Заповед РД-01-42 на МТСП.

3. Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ

Разработено е специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ, която се отпечатва от меню "Заплати- Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите". С бутон  Export избирате "СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ - 2021"
За да може да се използва, трябва да импортирате и дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни - Режими на експортиране".
Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPSluzebna_bel_honorar_2021.NAV.

4. Корекции
4.1.Блокиране на минимална версия
Отстранено е блокиране на програмата при минималната версия при изпълнение на бутон "Индивидуален анализ на състоянието" от основния екран.
4.2. Неплатен отпуск по вина на работодателя в Декларация 1
Поправено е попълването в Декларация 1 на неплатен отпуск по вина на работодателя в полето 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. До сега неправилно се попълваше в поле 16.4. Дни без осигурителни вноски, заченени за осигурителен стаж.

Бизнес Навигатор Заплати 7.37.02

Navz737_02.exe 42.6 MB

1. Контролна точка за 2022 г.
Включена е нова контролна точка за 2022 г., необходима за функцията "Изчисляване на заплатите".
Данните с нея са без изменения в параметрите, които бяха валидни за 2021 г.
Моля ако вече сте активирали м. януари 2022 г. и в сесията е заложена старата контролна точка, в меню Базови данни - Периоди да изберете м.01.2022 г. и на страница "Сесии" да я смените.

2. Нови длъжности за 2022 г.
Коригирана е група 2240 и са добавени новите длъжности за 2022 г. съгл. заповед RD-01-342/10.12.2021 г. на МТСП.
НОВОСТИ

Версия 8.01.04

1. Годишно изравняване на ДОД за 2022 г.
2. Нова контролна точка за 2023 г.
3. Празници за 2023 г. за импортиране
4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
5. Здравни осигуровки на пенсионер

Версия 8.01.02

1. Променени обстоятелства в болничните листове
Коригирано е попълването на файловете за болничните листове на
 Приложение 10 и Приложение 11 на Наредбата според последните изисквания на НОИ.
 Файловете се попълват правилно в новия формат и се приемат без грешки от програмата на НОИ.

Версия 8.01.01 

1. Измененията в КТ и КСО от 01.08.2022 г.
2. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
3. Ново разплащателно перо - Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г.
4. Нов тип отсъствие -  "Гледане на дете баща (осиновител) 2г. до 8г."
5. Импортиране на  новото разплащателно перо " Гледане на дете баща от 2г. до 8г."
6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма

Версия 7.39.02

Версията е с гратисен период до 15.09.2022 г.
1.  Лица без облекчение за деца
Изключено е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07. и м.10.2022 г. на лица, които не ползват  данъчни облекчения за деца.
За тези лица проверката е за липса на въведени данни за брой деца в "Променливи данни - Страница "Облагания".
2. Лица с намалена трудоспособност
Коригирано е авансовото изчисляване на перото "Годишно изравняване на ДОД" в м.07.2022 г. и м.10.2022 г. на лицата с намалена трудоспособност с облекчение за деца.

Версия 7.39.01

Авансово данъчно облекчение за деца по ЗДДФЛ
1.  Въвеждане на "Годишна таблица за ДОД" за 2022 г
2. Нова контролната точка,  валидна от 01.07.2022 г.
3. Изчисляване на перото Годишно изравняване на ДОД в м. 07.2022 г. и м.10.2022 г.
4. Ограничаване на размера на данъчното облекчение

Версия 7.38.01

Нова контролна точка 01.04.2022 г.
 
Нови длъжности в НКПД от 11.02.2022.
Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]