Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.04

Navz730_04.exe 27MB
Оказа се, че при създаване на уведомление за нов трудов договор (а не за допълнително споразумение) в стария формат, полето за название на длъжността остава празно.

Това ще има значение само до 1.03.2019, но все пак има клиенти, които трябва да подадат уведомления в този период, така че тази грешка сега е поправена.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.03

Navz730_03.exe 27MB
1. Уведомления за трудови договори

1.1. Променено е попълването, подаването и отпечатването на уведомленията за трудови договори, в съответствие с промените в наредбата, които влизат в сила от 1.03.2019

1.2. За всеки случай в меню "Фирми - Настройки - Общи" е добавен параметър "Уведомления за трудови договори във формат за 2019 г. от дата".
С него можете да промените датата, от която уведомленията ще се обработват в новия формат.
По подразбиране в тази настройка е записана дата 1.03.2019 г. Предполага се, че няма да е необходимо да я променяте.

2. За перото неплатен болничен е добавено изчисляване на ЗО за сметка на работодателя.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.02

Navz730_02.exe 27MB
1. Отпечатване на Декларация 6 за 2019 година
Променено е отпечатването на формуляра на Декларация 6 съгласно новиите изменения за 2019 година. Промяната е само в някои текстове на полетата.

2. Декларация 1 за минали периоди
Изискването декларация 1 за периоди преди 2019 година да се подава в новия формат за 2019 година беше отменено.
Затова при генериране на декларация 1 за 2018 година тя отново се създава във формата от 2017 година, и при записване файлът се нарича EMPL2017.TXT.
Моля, имайте предвид, че ако сте създали декларация 1 за 2018 година с версия 7.30.01, трябва да я създадете отново с новата версия.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.01

1. Промени в Декларация 1 съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8

1.1. Промени в полетата за попълване на данните за Декларация 1
Съгл. новите изисквания за 2019 г. в полетата на Декл.1 са направени следните промени:

- Премахнати са двете полета за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки "Живот", съотв. точки 32 и 33. За 2019 г. тези полета не се попълват

- Добавено е ново поле 16.5 "Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж". В него трябва да се попълват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (до 30 работни дни за една календарна година)
В точка 16.4. остават дните в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски, без тези в т.16.5. Досега всички тези дни се попълваха общо в т.16.4.

1.2. Настройки на разплащателните пера поради новите изисквания за 2019 г.
За да могат да се различават дните в неплатен отпуск, които се попълват в едната и в другата точки, два типа перо от "Отсъствия облагаеми" са преименувани съответно на:
    5   Неплатен със стаж до 30 дни в една година
    7   Неплатен със стаж над 30 дни в една година
При това дните с тип перо 5 се попълват в т.16.5, а тези с тип перо 7 - в т.16.4.
При съществуващите досега настройки, типът отсъствие "Неплатен отпуск със стаж" вече ще се попълва в т.16.5.

Важно е според новите изисквания да могат да се различават болничните, които са с право на обезщетение, от тези, които са без право на обезщетение.
За целта в дефиницията на разплащателното перо, в карето "За сметка на", е добавена нова опция "Неплатен".
Дните в болнични, за които в типа перо е маркирано "Неплатен", се попълват в т.16.4.

За отчитане на случаите, които трябва да отразяват в т.16.4, трябва да направите следните настройки:
1. Да добавите ново разплащателно перо "Болничен неплатен":
    - Отворете меню "Базови данни - Разплащателни пера;
    - Изберете категория "Отсъствия необлагаеми";
    - Добавете ново перо с име "Болничен неплатен"
    - В параметрите на перото изберете "Тип перо - 20 Болнични";
    - Маркирайте "За сметка на - Неплатен".
2. Да се добави нов тип отсъствие "Неплатен болничен".
С този тип отсъствие трябва да се въвеждат например болнични на лице, което няма изискуемия трудов стаж, за да ползва платен болничен.
    - Отворете меню "Базови данни - Типове отсъствия";
    - Изберете "Болнични";
    - Натиснете бутона "Копиране". Появява се нов тип отсъствие "Болнични(Copy)";
    - Отворете го за редактиране и променете названието на "Неплатен болничен";
    - На страница "Пера" изберете новото перо "Болничен неплатен".

1.3. Импортиране на  новите разплащателни пера "Болничен неплатен до 6 месеца Трудов стаж"
За да се различават болничните без право на обезщетение, сме добавили две нови разплащателни пера:
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - работодател";
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - НОИ".
Импортирайте новите разплащателни пера от меню "Базови данни - Експорт/Импорт на разпл.пера", бутон "Импорт". Изберете файл:
    FPERABolnichni_do_6_mesecaTS.nav.
След това в меню "Базови данни - Разплащателни пера" разгледайте новите пера. Трябва да създадете и нов тип отсъствие "Болнични /неплатен до 6 месеца/", в който да изберете новите пера.

1.4. Променен форматът на файла за подаване на Декларация 1 за 2019 г.
Името на файла за декларация 1 в новия формат е EMPL2019.TXT
След влизането на промените в сила е необходимо не само новите декларации, но и тези, които се подават за минало време, да се подават в новия формат, всички декларации както за 2019, така и за 2018 година, които генерирате с новата верси на програмата, ще се генерират в новия формат.
Моля имайте предвид, че ако генерирате декларации за минали периоди от 2018 година в новия формат, файлът също ще се нарича EMPL2019.TXT.
Моля, обърнете внимание на полето "Формат на файла" на страница "Служебни данни" в пакета декларации. Там трябва да е маркирано "2019".

2. Променено е отпечатването на придружителното писмо към декларации 1 и 6.

3. Проверка на имената на длъжностите
В меню "Персонал - Кадрова информация" е добавен бутон "Проверка на имената в длъжностите". С него може да се повтори конверсията на длъжностите, ако автоматичното й изпълнение при инсталирането на нова версия не е минало успешно.

4. Специално отпечатване на Декларация Образец 1 - бланка 2019 г.
Разработен е нов формуляр за специално отпечатване на Декларация 1 "Данни за осигуреното лице" за 2019 г. и. За да целта трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране от меню "Базови данни - Режими на експортиране". Натиснете бутон "Импорт" и изберете файл:
EXPDeklaracia_Obr1_2019.NAV.
Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню "Справки - НАП и НОИ - Декларация обр. 1 - Редактиране - Декларация 1". Натиснете бутона Export и от менюто изберете "Декларация Образец 1 - Образец 2019".

5. Новости в шаблона за нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма. В него са включени всички настройки на разплащателните пера, типовете отсъствия, и др параметри за 2019 г. Включен е и новият образец за специално отпечатване на Декларация 1 с бланката за 2019 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.03

1. Тримесечна справка за статистиката
Коригирано е попълването на справката за статистиката за 4-тото тримесечие на 2018 г.
В новия формуляр на НСИ в раздел 2. Начислени средства е добавена допълнителна колона 4 със стойности на сумите по възнагражденията от началото на годината.

Добавени са и допълнителни редове към същия раздел за начислените еднократни премии с годишен характер. Моля да обърнете внимание, че според указанията за попълване на формуляра тези суми трябва да се попълват само в колона 4, а не в колоната на съответния месец, в който са начислени.

В раздел 3. Заети лица по други правоотношения също е добавена допълнителна колона 7 за сумите от началото на годината.

2. Промени в НКПД
Съгласно заповед № РД01-1093/19.12.2018 г. на МТСП са включени нови длъжностни наименования в НКПД, а също така на една длъжност е променен кода.
Тези промени са отразени в списъка на Бизнес Навигатор Заплати.

3. На основния екран в списъка на лицата е добавена възможност да се сортира по код, а не само по име на лицето.

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.02

1. Нова контролна точка за 2019 година
В новата контролна точка за 2019 г. са отразени следните промени:
- Актуализирана е таблицата към Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019 г.
- Актуализирана е таблицата към Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2019 г.
- Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за 2019 г. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон „Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.

2. Актуализиран шаблон за 2019 г.
В данните на шаблона, които се използат при създаване на нова фирма, са направени актуализациите за 2019 г.

3. Импортиране на празниците за 2019 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2019 г., моля импортирайте ги от файл Praznici-2019.NAV. Желателно е това да стане преди да активирате м.01.2019 г., за да се отразят правилно работните дни в календара.
За целта от меню "Базови данни - Години" изберете 2019 г., на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт" и изберете файл Praznici-2019.NAV .  Таблицата ще се попълни с всички празници и неработни дни за 2019 г."

Бизнес Навигатор Заплати 7.29.01

1. Експорт в XML формат
Добавена е възможност при натискане на бутон Експорт да се извеждат данните от екрана в .XML файл с определен формат.
Тази полезна функция е включена на всички екрани, на които този бутон е активен. Eкспортират се всички данни по познатата до сега технология, както при експорта в текстов файл, MSExcel и OpenOffice.

За да използваме тази възможност, трябва да си добавим нов режим на експортиране. В съответната таблица натискаме бутона "Експорт" и избираме "Настройки". Появява се таблицата с режимите на експортиране, дефинирани в програмата.
На страница "Потребителски режими" натискаме бутона "Добавяне" и попълваме данните на всички страници както следва:

1.1. Страница "Общи данни"
На тази страница е важно попълването на следните полета:

- Поле "Название"
Първо задаваме название на новия режим. Напр. за проба можем да зададем името на справката или вида данни, и да допишем Експорт в XML
- Платежна ведомост - Експорт в .XML
 
- Група полета "Експорт във":
Тук маркираме последната позиция на радио-бутона - XML.

- Поле "Кодиране UTF-8"
Това поле е валидно само за експорта в .XML.
Стандартният експорт се извършва според кодовата таблица Windows-1251.
Ако маркираме това поле, всички текстове на кирилица ще се конвертират в кодова таблица UTF-8.
Трябва да маркираме тази опция само ака сме сигурни, че програмата, в която след това ще отваряме XML файла, поддържа такова кодиране.

- Група полета "Формат на файла"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Група полета "Разделители"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Поле "Име на файла"
В това поле задаваме име на файла, който ще записваме. По правило при изписване на името на файла разширението трябва да бъде .xml, но това не е задължително.
Ако името на файла се зададе с пълен път, файлът ще се запише в избраната папка, която е записана тук.
Ако запишем само име, при експорта файлът се записва в директорията на данните на Бизнес Навигатор Заплати.
Ако оставим това поле празно, по подразбиране за име на файла се използва името на процедурата с разширение ".XML"
Можете да видите името в съобщението, което програмата издава при записване на файла (ако няма команден ред). В примера с експорт на списъка на сметките съобщението е следното:
- Записан е файлът BrowsePlateznaVedomost.xml

- Поле "Име на отчета"
Това поле не се използва при експорта към .XML.

- Поле "Команден ред"
Това поле е предвидено за попълване на име на програма, с която да се отвори XML файлът, след като е записан.
Ако въвеждаме команден ред, най-добре е да попълним пълния път към програмата, за да гарантираме нейното коректно стартиране от Windows.
Моля, имайте предвид, че ако пътят съдържа знаци за интервал, е необходимо да го въведем, като го затворим в двойни кавички.
Ако оставим това поле празно, няма да се стартира програма за отваряне на файла. В този случай програмата извежда съобщение с името на записания файл за да укаже, че записът е завършил.
Можем да използваме макроса %F% , за да укажем името на файла в командния ред. Ако не използваме този макрос, програмата автоматично добавя името на файла в края на реда.

- Поле "Стартиране от менюто"
Ако това поле е маркирано, този експорт ще се показва в менюто за по-бърз достъп към него от таблиците с данни и отчети.

1.2. Страница "Формат на полетата"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

1.3. Страница "Включени полета"
Тук можем да настроим кои полета да се експортират, а кои - не, както и да променим реда на подреждането им.
За целта използваме бутоните стрелка надясно или наляво (изключване и включване на полето), стрелка нагоре или надолу (преместване).
С бутона "Къщичка" можем да върнем първоначалното подреждане (но не и настройките за включване/изключване).
Полетата, чиито имена започват с "Empty", не се експортират.

1.4. Страница "Формули"
На страница "Формули" има нов параметър "Заглавие на колоната". Тук можем да зададем име на тага за съответното поле.
Ако полето "Заглавие на колоната" не е попълнено, за име на тага се вземат данните от поле "Име на полето".
Самата формула може да остане празна. В този случай данните се попълват във вида, както са в таблицата.
При експорта програмата превръща названията на полетата, които са написани на кирилица, на латиница и тогава ги записва. Също така премахва някой символи, като кавички, двоеточия и др., и ги превръща в знак за подчертаване.

1.5. Страница "Заглавни полета"
Можем да укажем, че XML файлът ще съдържа заглавна част. В такъв случай файлът ще започва с таг <header> , който ще съдържа толкова елемента, колкото полета сме въвели на страница "Заглавни полета".
Полетата на страница "Заглавни полета" се обработват по начин, подобен на този при експорт в Excel.
Названието на полето се използва като название на XML елемента. Ако е изписано на кирилица, програмата го конвертира в латиница.
Полетата "Ред" и "Колона" определят поредността на таговете във файла. Задължително трябва да укажем уникална комбинация от ред и колона за всяко поле.

1.6. Описание на .XML файла
За разглеждане на експортирания .XML файл може да се използва напр. програмите XML Notepad, Notepad++, XML Fox или друга подобна, която трябва да си инсталирате.
При нужда можем да използваме някоя от тези програми, за да създадем схема (.XSD) на базата на записания XML файл.

Файлът започва със следната заглавна част:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> или <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Файлът започва с таг <root>, който обгръща всички останали тагове.
Ако сме маркирали "Заглавна част в началото на отчета", следва таг <header>, в противен случай този таг не се включва.
Данните се експортират в таг <body>, който от своя страна съдържа по един таг <data> за всеки ред от таблицата, която експортираме.
Всеки таг <data> съдържа толкова елемента, колкото са избрани на страница "Включени полета", и в зададения там ред.
Ако за даден ред дадена колонка е празна, на съответната позиция се записва празен елемент.

2. Добавени са режими за експорт в XML формат на отчетите
За да използвате възможността за експорт на  отчети в XML формат, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Режими на експортиране" импортирайте файла ExportXML.NAV
В списъка с дефинициите ще се появят нови редове за експорт на отчети в XML формат.
Може да ги използвате от бутон Експорт на съответната справка.

3. Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма за версия 7.29.01, като в тях са включени актуалните дефиниции за експорт в XML формат на отчетите.

4. В "Заплати - Годишни справки за ДОД - Разбивка по месеци" е добавена нова опция "Включи последния месец за напусналите лица".

5. При попълването на декларация 1 за лица с вид осигурен 28 "За лица само със здравноосигурителни вноски" е коригирано попълването на поле 16 "Дни в осигуряване общо" (в този случай въпросното поле не трябва да се попълва).

Последно обновяване 8.02.2019 г.

НОВОСТИ
Версия 7.30
 Промени в попълването и подаването на Декларация 1
 Промени в отпечатването на Декларация 6
 Промени в  уведомленията за трудови договори
Версия 7.29
 Експорт в XML формат
 Нова контролна точка за 2019 година
 Справка за статистиката за 4-тото тримесечие на 2018 г.
 Промени в НКПД


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]