Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.27.01

Navz727_01.exe 26MB
1. Добавени са нови длъжности по НКПД
Отразени са промените в НКПД съгл. заповед РД01-149 от 26.02.2018 г. на МТСП.

2. Коригирано е отпечатването на справката за 2017 и 2018 г. в "Справки - НАП и НОИ - Персонални справки"
В някой случаи в отпечатваната справка неправилно се попълваха работните дни за месеца на лицата за периодите след м.01.2017 г. поради промяна в размера на полето за подаваните дни в Декларация 1 на НАП.

3. Авансов ДОД при изплащане на дивиденти
Премахнато е ограничението от 10% на авансовия ДОД за лицата, назначени на граждански договор.
Във функцията Анализ на състоянието за лицата, назначени на граждански договор, на перото "Авансов ДОД" освен ставка 10% се приема като правилна и ставка 5%. Това се налага за случаите, когато на лицата се изплащат дивиденти, където размерът на окончателния данък е 5%.

4. Промени в тримесечната справка за статистиката за 2018 г.

4.1. Добавен нов код в часта за начислени средства както следва:
- 4051 от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит

4.2. Опция "По поделения".
Добавена е възможност справката да се извежда по поделения, която е активна за годините от 2017 нататък.
Ако маркираме тази опция, при натискане на бутона "Изчисляване" програмата предлага допълнително да изберем поделение. В справката ще се включат само данните за лицата от избраното поделение.
При това, ако при създаването на поделенията сме ги оформили като дървовидна структура с вложеност на нивата, имаме възможност да изберем поделение от по-високо или по-ниско ниво.
Ако поделението е от по-високо ниво, в справката ще се включат и лицата от неговите подразделения.

4.3. Нова опция "По местонахождение".
При маркиране на опцията "По местонахождение", отдясно се появява списък с местонахожденията. Трябва да изберем местонахождение и да натиснем бутона "Изчисляване". При това се попълва справка, която включва данните за всички поделения, които са отнесени към това местоположение.
Ако в Базови данни - Поделения не сме задали местоположение за всички поделения, се показва съобщение за грешка.
Ако се опитаме да попълним справката по местонахождение за година преди 2011, също се показва съобщение за грешка.
Ако "По местонахождение" не е маркирано, при натискане на бутона "Изчисляване" се попълва общата справка, и съответно при натискане на бутона "Печат" се отпечатва общата справка.

5. Опция "По поделения" в годишната справка за статистиката
В годишната справка за статистиката е добавена опция "По поделения". Тя е активна за годините от 2017 нататък. Ако маркираме тази опция, при натискане на бутона "Изчисляване" програмата предлага допълнително да изберем поделение. В справката ще се включат само данните за лицата от избраното поделение.
При това, ако при създаването на поделенията сме ги оформили като дървовидна структура с вложеност на нивата, имаме възможност да изберем поделение от по-високо или по-ниско ниво. Ако поделението е от по-високо ниво, в справката ще се включат и лицата от неговите подразделения.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.04

Navz726_04.exe 26MB
1. Добавена е възможност за лицата на ДУК да се указва дали в справката за статистиката да се включват към код 1000 (като приравнени към трудов договор) или пък към код 1400.
В променливите данни на лицето е добавена опция "Това работно място е основно за лицето по ДУК". По подразбиране тази опция е маркирана.
Ако опцията е маркирана, лицето се включва към код 1000.
Ако опцията не е маркирана, лицето се включва към код 1400.
Ако в променливите данни за различните месеци опцията е маркирана по различен начин, тогава за част от времето лицето ще се отчете към код 1000, а за останалата част - към код 1400.

2. За лицата на СОРВ в месечния график са добавени три нови колони - отработени часове дневни, нощни и общо.
Досега тези часове се показваха само на печат, сега са включени в таблицата на екран и в експорта, и могат да се използват в дизайнера на отчети.

3. При попълването на болничен лист, на страница "Банкова сметка", е добавен бутон "Попълване от данните за телебанкиране".
Този бутон е активен, когато е маркирано "Декларира сметка".
Също такъв бутон е добавен и при удостоверенията за промяна на обстоятелства, когато лицето декларира промяна на банковата сметка.
Освен това, при попълване на данни за банковата сметка от данните за телебанкиране вече се взема е името на банката.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.03

1. Промени в Наредба Н-8 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2018 г.

Заличен е код за вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.
Създаден е нов код за вид осигурен:
- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.
Този код за вид осигурен не се избира в данните на лицето, а се попълва автоматично от програмата, ако са изпълнени съответните условия.

1.1. Маркиране на лицето като командировано.
В променливите данни на лицето, на страница "Облагания", е добавена опция "Лицето е командировано или изпратено по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ".
Тази опция не се появява за годините до 2017 включително.
Ако това поле е маркирано, се появява втора опция "Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)".

1.2. Опция "Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)".
Маркирането на тази опция не променя автоматично работните дни или работните часове на лицето. Това трябва да направим отделно, като редактираме календара на лицето (за работните дни) и полето "Брой часове за ден" в променливите данни (за работните часове).
За лицата на сумирано отчитане трябва съответно да редактираме графика на лицето.

1.3. Попълване на декларация 1
Ако и двете опции от т.1.1. са маркирани, то при попълването на декларация 1 в точка 12 "Вид осигурен" се попълва код 99.
Важно е да отбележим, че попълването на код 99 за вид осигурен е само в декларация 1, и не влияе на вида осигурен в променливите данни на лицето, нито пък на изчисляването на осигуровките. При избора на вид осигурен в променливите данни код 99 няма!
Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 се попълват според календара на лицето и според зададения брой часове за ден, и не се влияят от това, дали в т.12 е попълнен код 99.

2. Отстранен е проблем при отразяването на сумите за лица на ДУК в годишната справка за статистиката. Същият проблем е отстранен и в тримесечната справка.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.02

1. НКПД за 2018 г.
Обновени и допълнени са кодовете по НКПД съгл. заповед РД01-1015 от 21.12.2017 г. на МТСП.

2. Годишна справка за статистиката за 2017 година
Актуализирана е годишната справка за статистиката съгл. публикуваните от НСИ формуляри на отчети за 2017 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.01

1. Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Новата контролна точка ще се появи автоматично в данните на сесиите за период 01.2018 г. само ако изпълните функцията "Активиране на период" с предварително инсталирана версия 7.26.01 на програмата.
Ако периодът е бил активиран предварително с по-стара версия, тогава трябва ръчно да промените контролната точка в меню Базови данни - Периоди -Редактиране - Сесии. След това за да се отразят промените задължително трябва да изпълните функцията "Анализ на състоянието".
- Обновени таблици за МОД, за вноските за фонд ТЗПБ и НКПД
Съгласно нормативните промени са обновени таблиците за МОД по видове дейности и квалификационни групи професии, както и за вноските за фонд ТЗПБ.
- Актуализирана е минималната работна заплата на 510 лв. Данните за МРЗ от контролната точка се записват в данните на периода в момента на активиране на първата сесия за този период, която ще бъде по новата контролна точка. Ако сесията е била активирана предварително по старата контролна точка за 2017 г., тогава при смяна на контролната точка в сесията данните на периода не се актуализират и трябва да се радактират ръчно. Съответно е променен МОД за самоосигуряващите се лица и за земеделските производители. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600,- лв. за 2018 г. Обезщетението за отглеждане на дете над 2 г. е променено на 380,- лв. Запазват се месечните и годишните суми за облекчение на инвалидите.
- Променени са осигурителните вноски за всички осигурителни модели във връзка с увеличението от 1% за 2018 г. За морските лица увеличението е от 2%, като те са приведени в съответствие с размерите на осигурителните вноски на другите осигурени лица.
Моля изпълнете функцията "Анализ на състоянието", за да се отразят тези промени във фишовете на лицата.

2. Обновен е шаблонът при добавяне на нова фирма

3. Импортиране на празниците за 2018 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2018 г., моля импортирайте файлът Praznici-2018.NAV. Желателно е това да стане преди да активирате м.01.2018 г., за да се отразят правилно работните дни в календара.
За целта от меню "Базови данни - Години" изберете 2018 г. и на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт".  Таблицата ще се попълни с всички празници и неработни дни за 2018 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.25.01

1. При попълване на брутното възнаграждение в декларация 1 е променена обработката при следните видове осигурен:
5, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 71, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 96
При тези случаи полето се остава непопълнено.
Явни указания за този случай няма, но се оказа, че такова попълване очаква програмата на НАП, без обяснение на причините.

2. Коригирано е нивото на изискваните права за достъп при стартиране на програмата, за да се избягнат някои случаи, при които недостатъчни права на потребителя спират достъпа до записаните настройки на размерите на екрана и други параметри на програмата.
С тази промяна програмата просто няма да може да се стартира, ако няма достатъчни права на достъп.
Това означава, че операционната система може при всяко стартиране на програмата да ви пита за разрешение да я изпълни. Разбира се, винаги можете да коригирате правата на достъп на конкретния компютър, така че програмата да има достътъчни права и да не се налага да повърждавате при всяко стартиране.

Бизнес Навигатор Заплати 7.24.02

1. Корекция във файловете за  представяне на Приложения №9, №10 и №11 за изплащане на паричните обезщетения  към НПОПДОО при промяна на банкова сметка на лицето
Коригиран е проблем с попълването на банковите сметки, когато се подава промяна в банкова сметка на лицето. В този случай не се попълваха някой от новите полета, добавени във формата на файловете след 12.06.2017 г.

2. Отпечатване на документи
Променени са формите за отпечатване на приложенията и придружителните документи съгласно новите промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от м.06.2017 г.
Обновено е отпечатване на Приложение 9.
Обновено е отпечатването на Придружителното писмо.

3. Корекция в нетното възнаграждение в Декларация 1 за НАП
Променено е попълването на нетното възнаграждение в Декларация 1, в съответствие с промените в чл.32, ал. 5 от  "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване". Социалните разходи се включват в нетното възнаграждение.
Тази промяна важи при попълване на Декларация 1 от м. януари 2017 г.

4. Корекция в брутното възнаграждение в Декларация 1 за НАП
Добавено е попълване на брутното възнаграждение в декларация 1. Това поле беше свързано с доходите за ГВРС, и не се проверява от тестващата програма на НАП при подаването на декларацията. Но за избягване на недоразумения включихме неговото попълване за лицата на трудов договор.

Бизнес Навигатор Заплати 7.24.01

1. Промени във файловете за представяне на Приложения № 9, № 10 и № 11за изплащане на паричните обезщетения  към НПОПДОО
Отразени са измененията в подаването на файлове за болнични в съответствие с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Важно е да отбележим, че от 16.06.2017 година всички подавани файлове, включително и тези, подавани за минало време, трябва да са в новия формат. Съгласно указанията на НОИ с новите образци на удостоверенията ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017 г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

1.1. Промени в Приложение 9
Добавени са нови полета на страница "Удостоверени обстоятелства":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.2. Промени в Приложение 10
Добавени са нови полета на страница "Данни за деца":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.3. Промени в Приложение 11
Добавени са нови полета на страница "Декларирани обстоятелства":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.4. Номенклатури на НОИ
Допълнени и обновени са използваните номенклатури съгл. направените изменения в НПОПДОО.

2. Добавени позиции в ЕКАТТЕ
В номенклатурата по ЕКАТТЕ на населени места са добавени и позициите за Селищни образувания, които могат да се избират като местонахождения на поделенията.

3. Променена дължина на кода на осигурителните каси в данните на фирмите
За да се отговори на изискването на НАП за осигурителни каси и фирми - земеделски производители, които са регистрирани с ЕГН, е добавена възможност да се попълва 10-цифрен код в съответното поле.

4. Нови образци на трудови договори и споразумения с включено ЕКАТТЕ
В образците на документи "Трудови договори" и "Споразумения за трудови договори" е добавено поле за код по ЕКАТТЕ.
За да използвате новите образци на документи, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да импортирате файла Docum_EKATTE.nvz.

5. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.06.2017 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2017.nvz

6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нови фирми, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.06.2017г. Добавени са и образци на документи "Трудови договори" и "Споразумения за трудови договори" е добавено поле за код по ЕКАТТЕ.

Последно обновяване 02.02.2018 г.

НОВОСТИ
Версия 7.27
Нови длъжности по НКПД
Авансов ДОД при изплащане на дивиденти
Тримесечна справка за статистиката за 2018 г.
Опция "По поделения" в годишната справка за статистиката
Версия 7.26
Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Промени в попълването на декларация 1
Годишна справка за статистиката за 2017 година
Обновени кодове по НКПД
Версия 7.25
Промяна в попълването на брутното възнаграждение в декларация 1
Версия 7.24
Промени във файловете за болнични
Добавени позиции в ЕКАТТЕ
Нови образци на трудови договори и споразумения
Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Обновено е отпечатване на Приложение 9.
Обновено е отпечатването на Придружителното писмо.
Корекция в нетното и в брутното възнаграждение в Декларация 1 за НАП


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]