Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.28.02

Navz728_02.exe 26MB
1. Отпечатване на Приложение № 10 към НПОПДОО
Добавена е възможност за отпечатване на приложение 10. По-рано това приложение не се отпечатваше

2. В приложение 10 към НПОПДОО, когато е маркирано "Отпуск по чл.50 ал.6 или чл.53в а.2", в таблицата не можеше да се попълва колоната "Дневно работно време".

3. При отваряне на програмата Nzteleb.exe се получаваше съобщение за ненамерено име на файл.

Бизнес Навигатор Заплати 7.28.01

Navz728_01.exe 26MB
1. Промени във връзка с подаването на данни за болнични в НОИ
Съгласно промените в НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, публикувани в ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. и новите изисквания на НОИ за формат на подаваните файлове са направени следните изменения:

1. Добавени са новите данни във формулярите за попълване на Приложение 9, 10 и 11 на НПОПДОО
Актуализирани са номенклатурите на основанията и другите списъци, които се използват при въвеждането на данни за пролженията към Наредбата.
Преработени са екраните за въвеждане на приложенията, в които се попълват новите данни с цел правилно използване на новите възможности на осиновителите на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-

късно от навършване на 5-годишната му възраст. През време на този отпуск те получават парично обезщетение в размера по чл. 49 от КСО (90 на сто от брутното трудово възнаграждение), а ако не използват отпуска имат право на 50 на сто от обезщетението. Когато след изтичането на този

отпуск детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на отпуск и съответното обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година през време на допълнителния отпуск, а ако не го ползва има право

на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.

Новите данни в някой случаи са в отделен Tab, а старите данни са запазени за съвместимост със стари данни.
Има промени при оспорване на болничните. При Вид на нарушението се въвежда защо се оспорва болничният. Ако се отнася за полето „От дата до дата“ – оспорва се това. Може оспорването да не е за целият болничен.
Ако обхваща повече месеци, ръчно се въвеждат отделни редове, защото оспорването не е често. Ако е СОРВ, се въвеждат часове. Трябва да са последователни месеци.
При отметка на Анкетен лист или таблица „От дата до дата“ данните не влизат във файла, но са запазени, като са маркирани в сиво. Не може да се променя, а стои за справка в Стари.
Ако е маркирано Промени в обстоятелствата и ако се ползва платен отпуск или таблица Работни дни, и тук ръчно се въвеждат, има отпаднала позиция и вече е забранен.
В Приложение 10 има нова таблица "Отпуск", която се попълва.

2. Променен е форматът на файловете, които се подават към НОИ
Публикувани са утвърдените със Заповед № 1016-40-690/ 27.06.2018 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от

осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от

01.07.2018 г., Публикувани са също описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения, изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 и

приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП.
Описаните промени са отразени в програмата, като файловете вече се записват в новия формат. При липсващи или некоректно въведени данни се извеждат съобщения за грешки.

3. Отпечатване на Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО
Включени са промените в отпечатването на приложение 9.
Отпечатването на приложения 10 и 11 ще остане за следващата версия и ще бъде публикувано тези дни.

4. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.07.2018 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2018.nvz

5. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.07.2018 г.

6. Корекция на грешка при въвеждане на типове отсъствия
Коригирана е функцията за добавяне на нов тип отсъствие, тъй като не можеше да се избира категория на отсъствието.

Бизнес Навигатор Заплати 7.27.04

Navz727_04.exe 26MB
1. Контрол на достъпа по фирми
Включени са две нови опции, с които се определя дали за определена фирма да се прилагат новите функции за контрол на достъпа.
Те се виждат като колони в таблицата със списъка на фирмите, но могат да се редактират само от администратора на програмата.
Редактирането става на стр. Общи данни в групата полета Контрол на достъпа, с позиции По оператори и По функции.
На практика с маркирането на тези полета става разрешаването на новите функции за контрол на достъпа за избраната фирма.
Можем да маркираме и двете опции, да маркираме само една от тях, или да не маркираме нито една.
Администраторът на програмата избира дали да ги ползва, като се съобразява с особеностите на работата.

1.1. По оператори
Ако маркираме полето "По оператори", тогава в избраната фирма ще могат да влизат само тези оператори, на които в явен вид е дадено разрешение в меню "Фирми - Настройка на достъпа - По фирми".
Ако не маркираме това поле, тогава във фирмата ще могат да влизат всички оператори, освен тези с ниво "Без достъп" в акаунта на оператора.
Когато оператор, който няма достъп до дадена фирма, се опита да влезе в нея, се показва съобщение "Вие нямате достъп до тази фирма!".

1.2. По функции
Ако маркираме полето "По функции", тогава в избраната фирма със всяка група функции ще могат да работят само тези оператори, на които в явен вид е дадено разрешение в меню "Фирми - Настройка на достъпа - По групи функции".
Ако не маркираме това поле, тогава всички групи функции при работа във фирмата ще са достъпни за всички оператори, които имат достъп до самата фирма.
Когато оператор, който няма достъп до дадена функция, се опита да я използва, се показва съобщение "Вашите права на достъп не позволяват да използвате тази функция.".

2. Настройка на достъпа
Администраторът на програмата има достъп до допълнителна позиция в менюто "Фирми - Настройка на достъпа", от където управлява достъпа на операторите до фирмите и функциите.
Подточки на това меню са позициите По фирми и По функции.

2.1. Настройка на достъпа по фирми
Досегашната функция "Базови данни - Административни функции - Настройка на достъпа" е преместена тук и е преименувана на "Фирми - Настройка на достъпа - По фирми".
Екранът е разделен на горна и долна част. В горната част се показва списък на фирмите. В списъка са включени само тези фирми, за които в дефиницията на фирмата е маркирано "Контрол на достъпа - По оператори".
Долната част съдържа два списъка на оператори - със достъп и без достъп. Те се отнасят за избраната отгоре фирма. Когато избираме друга фирма, списъците отдолу се променят.

2.2. По групи функции
При избор на тази точка от менюто се показва екран, разделен на горна и долна част.
Горната част съдържа списък на фирмите и списък на групите функции. Показват се само тези фирми, за които в дефиницията на фирмата е маркирано "Контрол на достъпа - По функции".
В горната част е включен и списък на функциите, които са включени в съответната група. Той е само за информация и не може да се променя.
Долната част съдържа два списъка на операторите - със достъп и без достъп. Те се отнасят за избраната отгоре комбинация от фирма и група функции.
Когато избираме друга фирма или друга група функции, списъците отдолу се променят.

3. Настройка на принтера
Позицията "Настройка на принтера" е преместена от меню "Фирми" в меню "Прозорци". Така тази настройка ще може да се използва и тогава, когато вече сме влезли във фирмата.

4. Отстранен е проблем с изтриването на сесия, когато в нея има специална ведомост, или разпращане на фишове, или изравняване при сумирано отчитане на РВ.

Бизнес Навигатор Заплати 7.27.02

1. Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR

1.1. Проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в Бизнес Навигатор
Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа не по-малко от 8 знака
- да съдържа поне една главна буква
- да съдържа поне една малка буква
- да съдържа поне една цифра
Допуска се паролата да съдържа препинателни знаци.
Допуска се паролата да съдържа интервали, но те не могат да са в края.
Не се допуска паролата да съдържа непечатаеми (контролни) символи.
Проверка за надеждност на паролата няма, когато паролата се променя през списъка на персонала. В този случай администраторът задава на оператора служебна парола, която същият ще трябва да смени при следващото си влизане.

1.2. Задължителна смяна на паролата през определен интервал от време
Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.
При първото влизане с тази версия ще трябва да смените паролата си.
Ако вместо да смените паролата излезете с "Отказ" програмата няма да ви спре, но при всяко следващо влизане отново ще ви предлага да смените паролата.
Можете да смените паролата и по собствена инициатива от "Фирми - Смяна на парола".

1.3. Настройка на достъпа във всяка фирма
Настройката на достъпа е достъпна само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Административни функции - Настройка на достъпа"

1.4. Регистър на влизанията във всяка фирма
Регистърът на влизанията е достъпен само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Административни функции - Регистър на влизанията"
В него се записват дата и час, код и име на оператора, и действие - влязъл във фирмата / излязъл от фирмата.

2. Екранът за влизане в програмата е променен по аналогия с този за влизане в счетоводството.
Изборът на потребител става от списък.
Програмата предлага по подразбиране същия потребител, който последен е влизал на същия компютър.

Бизнес Навигатор Заплати 7.27.01

1. Добавени са нови длъжности по НКПД
Отразени са промените в НКПД съгл. заповед РД01-149 от 26.02.2018 г. на МТСП.

2. Коригирано е отпечатването на справката за 2017 и 2018 г. в "Справки - НАП и НОИ - Персонални справки"
В някой случаи в отпечатваната справка неправилно се попълваха работните дни за месеца на лицата за периодите след м.01.2017 г. поради промяна в размера на полето за подаваните дни в Декларация 1 на НАП.

3. Авансов ДОД при изплащане на дивиденти
Премахнато е ограничението от 10% на авансовия ДОД за лицата, назначени на граждански договор.
Във функцията Анализ на състоянието за лицата, назначени на граждански договор, на перото "Авансов ДОД" освен ставка 10% се приема като правилна и ставка 5%. Това се налага за случаите, когато на лицата се изплащат дивиденти, където размерът на окончателния данък е 5%.

4. Промени в тримесечната справка за статистиката за 2018 г.

4.1. Добавен нов код в часта за начислени средства както следва:
- 4051 от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит

4.2. Опция "По поделения".
Добавена е възможност справката да се извежда по поделения, която е активна за годините от 2017 нататък.
Ако маркираме тази опция, при натискане на бутона "Изчисляване" програмата предлага допълнително да изберем поделение. В справката ще се включат само данните за лицата от избраното поделение.
При това, ако при създаването на поделенията сме ги оформили като дървовидна структура с вложеност на нивата, имаме възможност да изберем поделение от по-високо или по-ниско ниво.
Ако поделението е от по-високо ниво, в справката ще се включат и лицата от неговите подразделения.

4.3. Нова опция "По местонахождение".
При маркиране на опцията "По местонахождение", отдясно се появява списък с местонахожденията. Трябва да изберем местонахождение и да натиснем бутона "Изчисляване". При това се попълва справка, която включва данните за всички поделения, които са отнесени към това местоположение.
Ако в Базови данни - Поделения не сме задали местоположение за всички поделения, се показва съобщение за грешка.
Ако се опитаме да попълним справката по местонахождение за година преди 2011, също се показва съобщение за грешка.
Ако "По местонахождение" не е маркирано, при натискане на бутона "Изчисляване" се попълва общата справка, и съответно при натискане на бутона "Печат" се отпечатва общата справка.

5. Опция "По поделения" в годишната справка за статистиката
В годишната справка за статистиката е добавена опция "По поделения". Тя е активна за годините от 2017 нататък. Ако маркираме тази опция, при натискане на бутона "Изчисляване" програмата предлага допълнително да изберем поделение. В справката ще се включат само данните за лицата от избраното поделение.
При това, ако при създаването на поделенията сме ги оформили като дървовидна структура с вложеност на нивата, имаме възможност да изберем поделение от по-високо или по-ниско ниво. Ако поделението е от по-високо ниво, в справката ще се включат и лицата от неговите подразделения.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.04

1. Добавена е възможност за лицата на ДУК да се указва дали в справката за статистиката да се включват към код 1000 (като приравнени към трудов договор) или пък към код 1400.
В променливите данни на лицето е добавена опция "Това работно място е основно за лицето по ДУК". По подразбиране тази опция е маркирана.
Ако опцията е маркирана, лицето се включва към код 1000.
Ако опцията не е маркирана, лицето се включва към код 1400.
Ако в променливите данни за различните месеци опцията е маркирана по различен начин, тогава за част от времето лицето ще се отчете към код 1000, а за останалата част - към код 1400.

2. За лицата на СОРВ в месечния график са добавени три нови колони - отработени часове дневни, нощни и общо.
Досега тези часове се показваха само на печат, сега са включени в таблицата на екран и в експорта, и могат да се използват в дизайнера на отчети.

3. При попълването на болничен лист, на страница "Банкова сметка", е добавен бутон "Попълване от данните за телебанкиране".
Този бутон е активен, когато е маркирано "Декларира сметка".
Също такъв бутон е добавен и при удостоверенията за промяна на обстоятелства, когато лицето декларира промяна на банковата сметка.
Освен това, при попълване на данни за банковата сметка от данните за телебанкиране вече се взема е името на банката.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.03

1. Промени в Наредба Н-8 от 2005 г., в сила от 01. 01. 2018 г.

Заличен е код за вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.
Създаден е нов код за вид осигурен:
- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.
Този код за вид осигурен не се избира в данните на лицето, а се попълва автоматично от програмата, ако са изпълнени съответните условия.

1.1. Маркиране на лицето като командировано.
В променливите данни на лицето, на страница "Облагания", е добавена опция "Лицето е командировано или изпратено по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ".
Тази опция не се появява за годините до 2017 включително.
Ако това поле е маркирано, се появява втора опция "Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)".

1.2. Опция "Раб.дни или раб.време за периода са различни от тези в България (вид осигурен 99)".
Маркирането на тази опция не променя автоматично работните дни или работните часове на лицето. Това трябва да направим отделно, като редактираме календара на лицето (за работните дни) и полето "Брой часове за ден" в променливите данни (за работните часове).
За лицата на сумирано отчитане трябва съответно да редактираме графика на лицето.

1.3. Попълване на декларация 1
Ако и двете опции от т.1.1. са маркирани, то при попълването на декларация 1 в точка 12 "Вид осигурен" се попълва код 99.
Важно е да отбележим, че попълването на код 99 за вид осигурен е само в декларация 1, и не влияе на вида осигурен в променливите данни на лицето, нито пък на изчисляването на осигуровките. При избора на вид осигурен в променливите данни код 99 няма!
Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 се попълват според календара на лицето и според зададения брой часове за ден, и не се влияят от това, дали в т.12 е попълнен код 99.

2. Отстранен е проблем при отразяването на сумите за лица на ДУК в годишната справка за статистиката. Същият проблем е отстранен и в тримесечната справка.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.02

1. НКПД за 2018 г.
Обновени и допълнени са кодовете по НКПД съгл. заповед РД01-1015 от 21.12.2017 г. на МТСП.

2. Годишна справка за статистиката за 2017 година
Актуализирана е годишната справка за статистиката съгл. публикуваните от НСИ формуляри на отчети за 2017 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.01

1. Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Новата контролна точка ще се появи автоматично в данните на сесиите за период 01.2018 г. само ако изпълните функцията "Активиране на период" с предварително инсталирана версия 7.26.01 на програмата.
Ако периодът е бил активиран предварително с по-стара версия, тогава трябва ръчно да промените контролната точка в меню Базови данни - Периоди -Редактиране - Сесии. След това за да се отразят промените задължително трябва да изпълните функцията "Анализ на състоянието".
- Обновени таблици за МОД, за вноските за фонд ТЗПБ и НКПД
Съгласно нормативните промени са обновени таблиците за МОД по видове дейности и квалификационни групи професии, както и за вноските за фонд ТЗПБ.
- Актуализирана е минималната работна заплата на 510 лв. Данните за МРЗ от контролната точка се записват в данните на периода в момента на активиране на първата сесия за този период, която ще бъде по новата контролна точка. Ако сесията е била активирана предварително по старата контролна точка за 2017 г., тогава при смяна на контролната точка в сесията данните на периода не се актуализират и трябва да се радактират ръчно. Съответно е променен МОД за самоосигуряващите се лица и за земеделските производители. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600,- лв. за 2018 г. Обезщетението за отглеждане на дете над 2 г. е променено на 380,- лв. Запазват се месечните и годишните суми за облекчение на инвалидите.
- Променени са осигурителните вноски за всички осигурителни модели във връзка с увеличението от 1% за 2018 г. За морските лица увеличението е от 2%, като те са приведени в съответствие с размерите на осигурителните вноски на другите осигурени лица.
Моля изпълнете функцията "Анализ на състоянието", за да се отразят тези промени във фишовете на лицата.

2. Обновен е шаблонът при добавяне на нова фирма

3. Импортиране на празниците за 2018 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2018 г., моля импортирайте файлът Praznici-2018.NAV. Желателно е това да стане преди да активирате м.01.2018 г., за да се отразят правилно работните дни в календара.
За целта от меню "Базови данни - Години" изберете 2018 г. и на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт".  Таблицата ще се попълни с всички празници и неработни дни за 2018 г.

Последно обновяване 6.08.2018 г.

НОВОСТИ
Версия 7.28
Промени във връзка с подаването на данни за болнични в НОИ
Променен е форматът на файловете, които се подават към НОИ
Отпечатване на Приложения № 9 и № 10 към НПОПДОО
Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Версия 7.27
Нови длъжности по НКПД
Авансов ДОД при изплащане на дивиденти
Тримесечна справка за статистиката за 2018 г.
Опция "По поделения" в годишната справка за статистиката
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Контрол на достъпа по фирми
Контрол на достъпа по функции
Версия 7.26
Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Промени в попълването на декларация 1
Годишна справка за статистиката за 2017 година
Обновени кодове по НКПД


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]