Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 7.20.01

Nav720_01.exe 59 MB
1. В справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти" опцията "Покажи всички" е променена на "Покажи: Активни - История - Всички" (както досега беше в "Следене на разплащанията - За един контрагент").
Освен това, тази опция вече се взема предвид и при отпечатване на справката (досега при отпечатване се включваха само активните ОП).

2. При записване на файловете по ДДС, ако преди това е бил извършен запис на файлове за същия период, старите файлове се изтриват, преди да се запишат новите.
Това може да има значение, когато повторното записване се налага за корекция на някои доста специфични грешки. Например, поради грешно въведен ДДС номер е създадена VIES декларация, а такава не трябва да има.

3. Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Макар че счетоводните данни по принцип са фирмени, а не лични данни, и се събират и обработват в съответствие със задължителни изисквания на законодателството, в някои случаи се оказва, че част от тях имат и характера на лични данни.
Например, при издаване на фактура на клиент, който е частно лице, атрибутите на фактурата включват неговите име и ЕГН, а евентуално и адресни данни.
По същия начин е възможно и доставчикът да е частно лице - например земеделски производител.
Поради това добавихме някои допълнителни мерки за сигурност при използването на базата данни.
Трябва да отбележим, че самата база данни е криптирана, и в това отношение промени не се налагат.

3.1. Проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в Бизнес Навигатор
Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа не по-малко от 8 знака.
- да съдържа поне една главна буква.
- да съдържа поне една малка буква.
- да съдържа поне една цифра.
Допуска се паролата да съдържа препинателни знаци.
Допуска се паролата да съдържа интервали, но те не могат да са в края.
Не се допуска паролата да съдържа непечатаеми (контролни) символи.
Проверка за надеждност на паролата няма, когато паролата се променя през списъка на персонала. В този случай администраторът задава на оператора служебна парола, която същият ще трябва да смени при следващото си влизане.

3.2. Задължителна смяна на паролата през определен интервал от време
Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.
При първото влизане с тази версия ще трябва да смените паролата си.
Ако вместо да смените паролата излезете с "Отказ" програмата няма да ви спре, но при всяко следващо влизане отново ще ви предлага да смените паролата.

3.3. Регистър на влизанията във всяка фирма
Регистърът на влизанията е достъпен само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Фирмени данни - Оператори - Регистър на влизанията"
В него се записват дата и час, код и име на оператора, и действие - влязъл във фирмата / излязъл от фирмата.

Бизнес Навигатор версия 7.19.02

Nav719_02.exe 60 MB
1. Начисляване на амортизации само за избрана група активи
Макар че начисляването на амортизации за всички активи само с един документ е най-удобният вариант, в някои случаи може да възникне нужда амортизациите за различните групи активи да се начислят поотделно.
Това е свързано основно със съобразяване с външни изисквания към организацията на счетоводството, например водене на подсметки на с-ка 603, в които да се отчитат разходите по групи активи.
Ясно е, че такъв подход не дава никаква допълнителна информация спрямо това, което може да се получи директно от оборотите и кореспонденциите на сметките и подсметките от 24 група. Все пак обаче, включваме в програмата и възможността да се работи по този начин.

1.1. Дефиниране на сметкоплана
Вероятно в този случай ще е желателно с-ка 603 да се дефинира с подсметки, например
6033    Разходи за амортизация на сгради и конструкции
6034    Разходи за амортизация на съоръжения
и т.н.
Ако е необходимо, можем лесно да преномерираме старата с-ка 603, например на 6039, да добавим нова сборна с-ка 603, и да използваме функцията "Свързване към сборна сметка", за да направим старата 6039 подсметка на новата 603.
Числовото съответствие на номерата на подсметките между 603 и 241 не е съществено за програмата и е въведено само за удобство на оператора.

1.2. Дефиниране на типовете документи
За да начислим амортизации само за една група активи е необходимо съответната подсметка да е зададена в типа документ като кореспондираща сметка на страница "По подразбиране".
Съответно, за всяка група активи трябва предварително да дефинираме отделен тип документ.
Най-удобно е да направим това, като копираме вече съществуващия тип документ "АМОРТ".
Избираме типа документ "АМОРТ" и натискаме бутона "Копиране".
В екрана за копиране попълваме
Копиране на:    АМОРТ       Амортизации на дълг.активи
Като:           АМОРТ2413   Амортизации на сгради и конструкции
В дефиницията на новия тип документ, на страница "По подразбиране" задаваме:
Сметка:     6033
Кор.сметка: 2413

1.3. Начисляване на амортизациите
За начисляване на амортизациите трябва да използваме по един документ от всеки от тези новосъздадени типове.
Не можем да комбинираме в рамките на един месец начисляване по групи активи с общото начисляване, трябва да използваме или едното или другото.
Няма проблем обаче в следващия месец, ако решим, да преминем от начисляване по групи активи към общо начисляване.

Бизнес Навигатор версия 7.19.01

1. Преобразуване на активи, които са водени като материални запаси, в дълготрайни активи
Тази операция е предназначена за бюджетни организации, които по старите стандарти не водеха дълготрайни активи и не начисляваха амортизации, а по новите разпоредби трябва да заведат наличните активи като дълготрайни и да започнат да начисляват амортизации за тях.
Досега активите, които са трябва да се заведат като дълготрайни, са се водели в сметки с аналитичност от вид "Материални запаси".
Сега трябва да се заведат в сметки с аналитичност от вид "Дълготрайни активи".

1.1. Дефиниране на нови типове аналитичност.
За всеки тип аналитичност от вид "Материални запаси", използван в сметка, която трябва да се преобразува, е необходимо да дефинираме съвместим тип аналитичност от вид "Дълготрайни активи".
"Съвместим" означава, че новият тип аналитичност трябва да има същия брой признаци, и тези признаци трябва да използват същите номенклатурни дефиниции, подредени в същия ред.
Например ако досега аналитичността е имала три признака: "Компютърна техника", "Поделение" и "МОЛ", то и новата аналитичност трябва да има същите три признака, подредени по същия начин.
При това товият тип аналитичност трябва да бъде от тип "Количествен", вид "Дълготрайни активи" и брой количества - едно.

1.2. Дефиниране на сметки за ДМА и корективни към тях сметки за амортизации
Ако досега не сме използвали сметките за ДМА, можем просто да ги променим, така че да използват новите типове аналитичност.
Ако сме ги използвали, ще трябва да добавим нови сметки с новите типове аналитичност.
Например, ако сме използвали 205 "Транспортни средства", можем да я променим на 2051 "Транспортни средства - стара" и да добавим 2052 "Транспортни средства".
Двете могат да стана подсметки например на 205 "Транспортни средства общо"
За всяка такава нова сметка трябва да дефинираме и съответната корективна сметка.

1.3. Прехвърляне на партидите и създаване на картони на дълготрайните активи.
За прехвърляне на партидите трябва да влезем в новата сметка и да натиснем бутона "Прехвърляне на ДМА".
Този бутон е видим при условие, че аналитичността на сметката е от вид "Дълготрайни активи" и че сметката няма никакво салдо. Ако се налага да правим допълнително прехвърляне по сметка, която вече има салдо, можем да деактивираме периодите, започвайки от този период, в който сме въвели първото осчетоводяване по тази сметка.

1.3.1. Извършване на прехвърлянето
Отваря се прозорец "Прехвърляне на ДМА". Най отгоре е показана аналитичността на сметката, в която правим прехвърлянето.
Отляво е показан списък на съвместимите с нея аналитичности от вид "Материални запаси". Ако този списък е празен, значи не сме се справили с дефинирането на нови типове аналитичност и трябва да се върнем на т.1.1.
Отдясно е показан списък на сметките, от които можем да направим прехвърлянето. Това са всички сметки, които използват типа аналитичност, избран от списъка отляво. Ако този списък е празен, трябва да се върнем на т.1.1 и т.1.2.

Отдолу трябва да въведем праг на същественост, дата, към която става прехвърлянето, и коефициент, с който отчетната стойност на дълготрайния актив ще се преобразува в начална стойност на дълготрайния актив.
По подразбиране са зададени праг 500лв., дата 31.12.2016 и коефициент 1.00.

Последното, което трябва да направим е да изберем два модела на амортизация - отделно за счетоводна и за данъчна амортизации. Разбира се, тези модели може и да са еднакви.

Натискаме бутона "OK" и програмата автоматично извършва прехвърлянето.

1.3.2. Резултати от прехвърлянето
В обработката се включват тези партиди от изходната сметка, които отговарят на определени условия:
    - Наличностите трябва да са заприходени преди датата на прехвърлянето.
    - Към датата на прехвърлянето да има наличност не по-малка от 1.
    - Единичната цена на актива, умножена по коефициента на преобразуване, да не е по-малка от прага на същественост. Единичната цена се определя, като се раздели крайното салдо в лева за съответния период на количественото крайно салдо за същия период.
За всяка партида от изходната сметка програмата създава:
    - Партида в сметката за дълготрайни активи.
    - Партида в корективната сметка (сметката за набрани амортизации).
    - Картон на дълготрайния актив.
    - Запис в историята на дълготрайния актив към датата на въвеждане в експлоатация.
За дата на въвеждане в експлоатация се приема датата на прехвърлянето от т.1.3.1.
Начало на амортизацията е следващият месец след датата на въвеждане в експлоатация.
За начална стойност на актива се приема единичната цена, умножена по коефициента на преобразуване.
Останалите параметри се попълват според избрания модел на амортизация.

1.4. Въвеждане на начални салда
Най-добре е да въведем началните салда към датата на прехвърлянето.
Използваме документ "Вътрешен по кредит".
По кредита избираме с-ка 001 или друга подходяща сметка, която задължително трябва да е само синтетична.
По дебита избираме сметката за ДМА, напр.2052, и маркираме "Много КС".
На втория екран натискаме бутона "Групово въвеждане".
Маркираме "Избери всички", "Количество - Дебит салдо", "Цена - Цена" и натискаме бутона "Избор" (зеленото ченгелче).
Програмата генерира по един ред за всеки избран актив, като използва количеството от старата партида на актива и началната стойност на актива.

Същото трябва да повторим за всяка от новите сметки.
Не въвеждаме начални салда по корективните сметки.

1.5. Начисляване на амортизации
Начисляването правим с документа АМОРТ, като започваме от месец януари 2017г.

Бизнес Навигатор версия 7.18.01

1. Включване в дневника на продажбите на операциите за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

1.1. В типа документ, на страница "ДДС" е добавен нов вид по ДДС "Протокол за безвъзмездно предоставяне на хран. стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС" с код 95.

1.2. Добавен е нов тип документ -ПротХрБанка "Протокол за предоставяне стоки в Хранителна Банка"
За да го използвайте, моля от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" импортирайте файла TypProtHranBanka.NAV
Ако при импорта получите съобщение, че липсва необходимият за този тип документ данък, моля от "Базови данни - Основни дефиниции - Данъци и отстъпки" импортирайте файла TaxDDS_0.NAV, и след това повторете импорта на типа документ.

1.3. За улеснение можете да промените контировките този тип документ, така че да съответстват на особеностите на вашата дейност.
Например на страница "По подразбиране" в полето "Кор.сметка" можете да изберете с-ка 3041 или друга подсметка на 304 или 303, в зависимост от това, от кой склад или магазин извършвате дарението.
Ако извършвате дарения от различни складове, може да се окаже удобно да дефинирате няколко варианта на типа документ, в които тези контировки да са зададени предварително.

1.4. При въвеждане на документ за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки като контрагент трябва на страница "Други данни" в полето "Известие или протокол към: - Контрагент" да изберете съответната фирма-оператор на хранителната банка.
Тази фирма-оператор трябва да добавите към списъка на доставчиците. Реално в случая тя не е нито клиент нито доставчик, така че включването й към списъка на доставчиците е само формално.

Ако в типа документ сте задали конкретна контировка по сметка от 30 група, може да е удобно да използвате функцията "Групово въвеждане". В този случай можете например да укажете на програмата да вземе автоматично средната цена на стоката, или пък да изпише цялото налично количество на избраните стоки.

За документа -ПротХрБанка е дефинирано стандартно отпечатване.

1.5. При автоматичното попълване на декларацията по ЗДДС този документ се включва в дневника на продажбите, като се попълват колонки от 1 до 9 (без 8а) и колонка 11.
При това данъкът в колонка 12 не е равен на 20% от сумата в колонка 11.
При проверката програмата на НАП издава съобщение за нефатална грешка, което в случая е нормално.

2.  Съгласно промените в Счетоводен стандарт  1 – "Представяне на финансови отчети" са добавени Балансови отчети за 2016 г.
За да използвате тези отчети, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  новите отчети   от файла:  RepBalOtchetiAll2016.NAV.
В списъка с дефинициите ще се появят нови редови с балансови отчети за 2016г

3.  Във връзка с промените в Закона за счетоводството, чл. 29 ал. 4 са добавени съкратен Баланс и съкратен Отчет за приходите и разходите.
За да използвате тези отчети, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  новите отчети  от файла:  RepBalOtchetiAll2016_Short.NAV.
В списъка с дефинициите ще се появят нови редови със съкратен Баланс по раздели и съкратен Отчет за приходите и разходи, като ОПР 2016 съкратен 1 (EXCEL)е форма на отчета едностранна, а ОПР 2016 съкратен 2 (EXCEL)- форма на отчета двустранна.

4.  Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма, като в тях са включени актуалните балансови отчети и новият тип документ за безвъзмездно преотстъпване на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС.

Бизнес Навигатор версия 7.17.02

1. В генератора на отчети е добавена възможност да се указва не само ред и колона, в които да се експортира даден ред от отчета, но и страница в Excel или OpenOffice.
В дефиницията на отчета е разширено полето за име на таблицата в Excel или OpenOffice, в която да се извършва експортът.
Разбира се, необходимо е в съответния шаблон на Excel предварително да са добавени необходимият брой страници.

2. Комбинирана номенклатура за 2017 г.
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2017 г.

3. Оптимизирано е бързодействието в някои таблици за случая, когато е избрано сортиране по колони.
Разбира се, допълнителното сортиране изисква допълнително време, затова сортирането по подразбиране винаги е най-бързо.
За да преминете от сортиране по колони към сортирането по подразбиране на съответната таблица, кликнете върху таблицата с десния бутон на мишката и изберете "List Formats - Default format"
Но това има значение само при голям обем данни и/или при работа през по-бавна мрежа. При по-малък обем данни разликата няма да се забележи.

Бизнес Навигатор версия 7.17.01

1. Промяна в настройките на опцията "Автоматична справка" при въвеждане на документи.
При въвеждане на документи, когато сметката е аналитична и трябва да се избере партида, екранът за избор на партида предлага възможност да се направи справка за образуващата тази партида номенклатурна позиция по всички сметки, в които тя участва.
Това може да стане по два начина: само за избраната в момента партида, като се натисне бутонът "Справка", или пък автоматично за всяка партида, на която се позиционира курсорът. Вторият начин се реализира, когато на екрана е маркирана опцията "Автоматична справка".
Досега програмата запомняше състоянието на опцията "Автоматична справка", и при следващо влизане на екрана я настройваше така, както е била при последното му отваряне. Тоест, ако маркирате "Автоматична справка", при следващото отваряне на екрана тя автоматично ще се покаже маркирана. А ако я размаркирате , при следващото отваряне на екрана тя автоматично ще се покаже размаркирана
Разбира се, след като екранът се отвори, сме свободни във всеки момент да я размаркираме тази опция или да я маркираме отново.

В тази версия са добавени по-фини настройки на началното състояние на опцията "Автоматична справка".

1.1. Настройка в типа документ.
В дефиницията на типа документ, на страница "Общи данни", е включена опция "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи".
Ако тази опция е маркирана, то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" автоматично ще се маркира. Разбира се, след като екранът се отвори, сме свободни във всеки момент да я размаркираме или да я маркираме отново.

1.2. Настройка в сметката.
В дефиницията на сметката, на страница "Общи свойства", е включена опция "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи".
Ако тази опция е маркирана, то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" автоматично ще се маркира.

Ако нито в типа документ, нито в сметката опцията "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи", то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" няма да е маркирана. Разбира се, няма проблем в този момент да я маркираме ръчно.

Накратко за мотивите за тази промяна. Справка за номенклатурната позиция е доста сложна, и за попълването й е нужно време. В някои случаи, особено когато се работи в по-бавна мрежа, или пък се използват по-сложни аналитичности и справката включва повече редове, това време може да бъде доста забележимо.
При това не всекиму тази справка наистина е необходима.
Оказа се обаче, че в много случаи човек, който всъщност никога не е имал нужда от тази справка, по същата тази причина изобщо не е наясно с нея, и просто не се досеща да я изключи, като размаркира опцията "Автоматична справка".
Затова сега просто опцията не се запомня, и когато отворите екрана за избор тя е изключена - освен ако не са направени настройки за включването й в типа документ или в сметката.
Разбира се, след като екранът се отвори, няма проблем да включите тази опция. Или пък просто да използвате бутона "Справка" само за тази партида, която ви интересува в момента.

2. Промяна в начина на запазване на настройките за ширина и подреждане на колонките
Оказа се, че при някои мрежови инсталации, които вероятно имат проблем с качеството на мрежата, служебният файл Formats.fdb, в който се записват настройките за ширина и подреждане на колонките, се поврежда твърде често.
Макар че това не е фатален проблем, и се решава просто с изтриване на този файл, все пак се създава определено неудобство.
Затова променихме мястото, където се записва този файл. Вместо един централизиран файл в папката, в която е инсталирана базата данни, сега на всяка работна станция има отделен файл в папката, от която се стартира програмата.
По този начин файлът Formats винаги е разположен на локалния диск, и не е зависим от евентуални проблеми в мрежата.
Освен това променихме и името на файла от Formats.fdb на Formats.tps, за да избегнем евентуални обърквания с предишните версии.
За потребителя тази промяна е прозрачна и няма нужда да се предприемат някакви действия.

3. В дизайнера на е-фактури (nvefact.exe) на екрана, на който се показва дървовидната структура на XML файла, е добавен нов бутон "Редактирай като списък".
С този бутон полетата на е-фактурата се показват като списък, подреден по ред на въвеждането, който съдържа всички полета, независимо от връзките между тях.
Това е полезно в случаите, когато поради невнимателна работа са се появили полета, които не са свързани правилно с общата структура, и по тази причина не се виждат. Тези полета обаче могат да оказват влияние както при проектирането на е-фактурата, така и при самото генериране на файла.
От общия списък е възмножно такива "висящи" полета да се намерят и поправят или пък премахнат.

Последно обновяване 17.05.2018

НОВОСТИ
Версия 7.20
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Подобрение в справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти"
Версия 7.19
Преобразуване на активи, които са водени като материални запаси, в дълготрайни активи
Начисляване на амортизации само за избрана група активи
Версия 7.18
Операции за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки в дневника по ЗДДС


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]