Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 8.05.01

Nav805_01.exe 97 MB
1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAV на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.
Ако версията ви е клиент-сървър, допълнително трябва да инсталирате пробна версия на Pervasive.SQL Workgroup
Можете да го изтеглите от сайта на Actian
https://esd.actian.com/platform/Linux_X86_64-bit/Zen_PSQL/Older_Versions/PSQL_v11_SP3

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирма от частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp2.dat от папка NAV на лицензираното работно място в папка NAV на отделния компютър.

И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.

2. В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

3. В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

4. Увеличен е срокът за изчакване при запис на информацията при проследяването на промените в базата данни.
Това може да помогне при някои по-бавни мрежи, когато се работи в режим на файл шеъринг.

Бизнес Навигатор версия 8.04.01

Nav804_01.exe 99 MB
1. Отчитане по чл.15а от ЗДДС на новия режим на складиране на стоки до поискване.
Ако вие всъщност не използвате режима на складиране на стоки до поискване, то не е необходимо да правите нищо от това, което е описано в следващите точки.
Просто инсталирайте тази версия, генерирайте декларацията по ЗДДС по досегашния начин, и я подайте. Всички необходими промени ще се отразят автоматично.

1.1. Типове документи.
В дневниците по ЗДДС са въведени два нови вида документ:
  - в дневника на продажбите: код 04 "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка"
  - в дневника на покупките: код 05 "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната"
Освен това, в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на двата дневника се попълва код на операцията по чл.15а от ЗДДС
  - в дневника на продажбите:
    41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
    43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
    46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41
    48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС
  - в дневника на покупките:
    51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
    53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
    54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
    58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
При изходящите документи е добавена и нова операция по ДДС "Изпратени стоки под режим складиране до поискване".
При входящите документи се използва операцията по ДДС "Доставки, ВОП и внос без право на данъчен кредит или без данък".

За да се отразят тези особености на попълването, в "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" трябва да добавим два нови типа документ:
    -ПротИСдП   "Протокол изпращане стоки до поискване", с код на операция 41
    +ПротПСдП   "Протокол пристигане на стоки до поискване", с код на операция 51
За улеснение можете да ги импортирате от файла TYPprotSSdP.NAV

Желателно е след импортирането да отворите тези типове документи и при нужда на страница "По подразбиране" да коригирате корективната сметка, според начина, по който сте решили във вашето счетоводство да организирате счетоводното отчитане на тези операции.
Впоследствие можете да използвате тези типове документи като образец, за да добавите нови типове, с други кодове на операция по чл.15а.

1.2. Генериране на декларация по ЗДДС
Генерирайте декларацията по ЗДДС по досегашния начин. Всички необходими промени ще се отразят автоматично.
Ако вече сте генерирали декларация с предишната версия на Бизнес Навигатор, генерирайте я отново с тази версия.
Ако вече сте записали файловете, запишете ги отново.

1.3. VIES декларация
В "Отчети - Отчети по ЗДДС", в декларацията по ЗДДС, на страница VIES има нова подстраница "Складиране на стоки до поискване".
На тази страница автоматично се обобщават данните от редовете с вид на документа 04 от дневника на продажбите.
Моля, имайте предвид, че данните от дневника на покупките не влизат във VIES декларацията.
При това е възможно да имате както VIES декларация, в която са попълнени и подстраницата "ВОП" и подстраницата "Складиране на стоки до поискване", така и такава, в която е попълнена само една от тези две страници.
Това съответства на три възможни формата на файла VIES.TXT. Програмата автоматично избира по кой начин трябва да попълни този файл.

1.4. Електронни регистри по чл.123, ал.5 и ал.6 от ЗДДС
Функцията за водене на електронни регистри
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка"
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната"
е в процес на разработка, и ще бъде включена в програмата на малко по-късен етап.

1.5. Допълнителни обяснения
Цялата материя около режима на складиране на стоки до поискване е доста сложна. За по-подробна информация и разяснение на ред по-сложни казуси, моля вижте този документ от сайта на МФ:
https://www.minfin.bg/upload/43914/Obqsnitelni_belejki_2020.pdf

Бизнес Навигатор версия 8.03.05

Nav803_05.exe 99 MB
Безплатното използване на програмата е удължено до 15.05.2020 г.

Бизнес Навигатор версия 8.03.04

Nav803_04.exe 99 MB
1. Безплатно използване на програмата до 1.05.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAV на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.
Ако версията ви е клиент-сървър, допълнително трябва да инсталирате пробна версия на Pervasive.SQL Workgroup
Можете да го изтеглите от сайта на Actian
https://esd.actian.com/platform/Linux_X86_64-bit/Zen_PSQL/Older_Versions/PSQL_v11_SP3

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирмаот частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp2.dat от папка NAV на лицензираното работно място в папка NAV на отделния компютър.

И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.

Бизнес Навигатор версия 8.03.03

Nav803_03.exe 97 MB
1. Комбинирана номенклатура
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2020 г.

2. Възстановена е функцията на клавиша Enter за редактиране на документи на основния екран.

3. Отстранен е проблемът с несъгласуваното отваряне и затваряне на Audit файловете при преминаване от фирма във фирма, когато е забранен многофирменият интерфейс.

4. При отпечатване на фискален бон от приходен касов ордер е коригирано попълването на данъчната група.

5. При стартиране на фирма от меню "Фирми - Старт" са забранени бутоните "Добавяне" и "Редактиране".
Използването на тези бутони в този момент не беше добра практика и понякога водеше до грешки.
Функциите "Добавяне" и "Редактиране" на фирми трябва да се използват от меню "Фирми - Редактиране"

Бизнес Навигатор версия 8.03.02

1. Удължена е възможността за отпечатване на фискални бонове от версията, която не е СУПТО
Във връзка с отлагането на влизането в сила на наредба Н-18, възможността да се използва функцията "Отпечатване на касов бон", която беше ограничена до 31.01.2020г., е удължена.

2. Отпечатване на фискален бон от приходен касов ордер.
Добавена е възможност фискален бон да се отпечатва не само от документ тип изходяща фактура, но и от документ тип приходен касов ордер.
Това е базирано на променената разпоредба в наредба Н-18, която позволява в случаите, когато фискалният бон придружава фактура, в която са посочени количеството и видът на стоките или услугите.
При това във фискалния бон се отпечатват номерът и датата на фактурата.
При случаите на по-сложни продажби, като например фактура, която се плаща на части, няколко фактури, които се плащат наведнъж и т.н., във фискалния бон се отпечатват номерата и датите на всички фактури и на всички плащания, техните суми, общата сума и остатъкът за доплащане.

3. Проверка за повторно отпечатване на фискален бон по същата продажба.
Програмата не позволява повторно отпечатване на фискален бон по документ, по който вече веднъж е отпечатан такъв.
Когато е отпечатан фискален бон по фактурата, не е възможно след това да се отпечата фискален бон и по плащането.
Когато е отпечата фискален бон по плащането, пълно или частично, не е възможно след това да се отпечата фискален бон и по фактурата.

4. Отпечатване на служебно УНП
При отпечатване на фискален бон от документ, който е въведен преди внедряването на СУПТО, се отпечатва служебно УНП в съответствие с разпоредбата на наредба Н-18.
То е "OO000000-0000-0000000".

5. Проследяване на промените в базата данни
Тази функция беше разработена основно за да се удовлетворят изискванията на наредба Н-18, но тя има смисъл и сама по себе си.
Затова я включихме като стандартна възможност и в Бизнес Навигатор ИСФУ.
За използването на функцията не е необходимо да правите нищо. Тя се включва сама и работи незабележимо.
Когато е необходимо да се видят резултатите от проследяването, това става само с паролата на администратор.
След влизане във фирмата, в меню "Отчети", администраторът вижда нова точка "Преглед на промените в базата данни".
Оттам се отваря прозорец, разделен на две части. Отгоре се виждат всички записи, по които са правени промени.
Отдолу се вижда съдържанието на записа, а за променените полета се виждат старата и новата стойност.

Бизнес Навигатор версия 8.02.01

1. Нови срокове за модул СУПТО
Във връзка с промените в сроковете по Наредба Н-18, публикувани в ДВ бр..75, от 24.9.2019 г., при отпечатване на фискален бон срокът, до който тази функция може да се използва без модула СУПТО, е удължен до 31.01.2020 година.
Този срок е отразен в тази версия, като за останалите месеци до изтичане на срока ще можете да продължите да отпечатвате фискални бонове от Бизнес Навигатор.
Работа ни по създаването на модул СУПТО на Бизнес Навигатор ще продължи до регистирането му в НАП.

Бизнес Навигатор версия 8.01.03

1. Обновена е програмата за автоматичен импорт nfimport.exe (в инсталацията на 8.01.02 беше останала старата от 8.01.01).

2. При отпечатване на фискален бон е добавена проверка на датата, която не позволява тази функция да се използва след 30.09.2019 (след това трябва да се използва модулът СУПТО).

3. Ако при инсталацията не е маркирано "Към този компютър е включен фискален принтер", програмата изтрива папката NAV\ERPNET , ако е била инсталирана при предишната инсталация, и изтрива библиотеката ErpNet от Startup-а на Windows.

Бизнес Навигатор версия 8.01.02

1. Поправен е проблемът с десетичния разделител, когато за такъв е избрана запетая

2. Поправен е проблемът с разпознаването на ЕИК на касовия апарат при попълване на списъка на фискалните устройства.

3. В дефиницията на типа документ, на страница "По подразбиране", максималната стойност на параметрите "Десетични знаци за количество" и "Десетични знаци за цена" е увеличена на 9.

4. В типа документ, на страница "По подразбиране", е добавена нова опция "Цена без закръгляване". По подразбиране опцията е маркирана.
Ако опцията не е маркирана, цената в поддокумента се закръглява до толкова знака, колкото е указано в "Десетични знаци за цена".
Ако опцията е маркирана, цената само се показва с точност до толкова знака, колкото е указано в "Десетични знаци за цена", но без да се закръглява до съответния брой знаци.
Това има значение например ако в ценоразписа цената е указана с повече знаци, отколкото в документа. Или ако въвеждаме количество и крайна сума, като оставяме програмата да изчисли цената.

5. В меню "Базови данни – Фирмени данни – Фискални устройства" е добавена нова позиция "Дневни отчети", която е достъпна с нормалните пароли на оператор и отговорник, без да са необходими права на администратор.
Оттам могат да се пускат отчет с нулиране и без нулиране, да се проверява състоянието на фискалното устройство и да се синхронизира часовникът му.

6. Включена е нова версия на библиотеката за управление на фискални устройства ErpNet
Новата версия поддържа връзка към фискалния принтер през Bluetooth и TCP/IP, освен това заема значително по-малко място на диска.
Връзките през TCP/IP и Bluetooth не се разпознават автоматично и трябва да се настроят ръчно във файла appsettings.json
Изпълнимият файл, който трябва да се стартира, сега е ErpNet.FP.Server.exe
Моля, имайте предвид, че начинът на инсталиране като сервиз е променен. Ако използвате библиотеката ErpNet като сервиз, трябва да изтриете стария сервиз и да създадете нов, в съответствие с новите инструкции.

Бизнес Навигатор версия 8.01.01

1. Промяна в отчитането на ДДС
Отразена е промяната в ЗДДС и ППЗДДС относно основанията за обратно начисляване на ДДС.
В типа документ, на страница "ДДС", в карето "Обратно начисляване", е добавена опция "По приложение 3 от ЗДДС".
В документа, на страница "Други данни - ДДС", в карето "Обратно начисляване", също е добавена опция "По приложение 3 от ЗДДС". Тук можем да променим настройката, която е била направена предварително в типа документ.
Ако в документа е маркирана тази опция, тогава в колона 8а на дневника на покупките се попълва код 03.

2. Работа с фискални устройства (касови апарати и фискални принтери) по наредба Н-18
Публикуването на модул СУПТО към Бизнес Навигатор предстои. Конкретен срок е трудно да се каже, тъй като това е свързано с предварителна процедура за регистриране в НАП.

В текущата версия са включени ред технологии за директна работа с фискалните устройства, което е задължително по Н-18.

2.1. Поддържани модели фискални устройства
В момента се поддържат модели на следните производители: Датекс, Тремол, Елтрейд, Дейзи, Инкотекс.
Вероятно в бъдеще към този списък ще се добавят още производители и още фискални устройства.

2.2. Инсталиране на функциите за работа с фискални устройства
При инсталирането на Бизнес Навигатор имате възможност да изберете дали да се инсталира допълнителна библиотека за работа с ФУ. Библиотеката заема доста място на диска, затова няма смисъл да я инсталирате, ако няма да я използвате.
Използваме библиотеката с отворен код ErpNet, и използваме случая да изкажем благодарност на всички колеги, които са отделили от свободното си време, за да участват в нейното създаване.
В инсталационната програма е добавен екран "Работа с фискален принтер", на който можете да маркирате "Към този компютър е включен фискален принтер".
Ако маркирате тази опция, програмата автоматично ще избере дали да инсталира 32-битова или 64-битова версия на библиотеката, в зависимост от вида на вашия Windows.
За автоматично стартирането на библиотеката ErpNet се създава шорткът в папката Startup на Windows.
След като сервиза е стартиран, всички компютри в мрежата могат да използват регистрираните в него касови апарати.
За тези, които искат да използват ФУ през мрежата, и затова имат нужда ErpNet да е стартирана даже когато няма логнат юзер, има кратка инструкция в папка NAV\ErpNet.
Не е необходимо на другите компютри да се инсталира библиотеката и да се стартира този сервиз, ако към тях няма закачен касов апарат.
Възможно е при закачени повече касови апарати на различни компютри те да се използват от всички компютри в мрежата за отпечатване на касови бонове.
Моля, имайте предвид че библиотеката ErpNet не се поддържа на компютри с Windows XP и Windows Vista. Обаче от такива компютри можете да печатате фискални бонове, ако ФУ устройство е да друг компютър, с по-нов Windows.

2.3. Свързване на фискалното устройство към компютъра
В зависимост от модела, можете да свържете ФУ чрез кабел USB или RS-232. Обикновено в комплекта на устройството влиза такъв кабел.
Свържете едната страна на кабела към ФУ, а другата към съответния порт на компютъра. Библиотеката ще разпознае сама към кой порт има свързано ФУ.
Повечето нови компютри вече нямат портове RS-232. В такъв случай можете да използвате адаптор USB - RS-232. Моля, обърнете се към фирмата, която поддържа вашето ФУ, или към фирмата, която поддържа вашия компютър.
Възможно е към един компютър да свържете няколко фискални устройства. Например той може да служи като сървър, и през него да печатят фискални бонове останалите компютри в мрежата. Или пък може да е свързано резервно ФУ, което да се използва при повреда на основното.

2.4. Активиране на връзката с компютъра.
Когато фискалното устройство е касов апарат, обикновено трябва да се използва клавиатурата му, за да се премине към режим за работа с компютър. Този режим обикновено се нарича "Връзка с PC" или "Режим Фискален Принтер".
Моля, вижте упътването на съответния касов апарат за конкретни инструкции.
Фискалните принтери обикновено нямат нужда от такава настройка, те по принцип работят само в такъв режим.
Кратка инструкция за някои случаи е записана в папка NAV\ErpNet.

2.5. Регистриране на ФУ в Бизнес Навигатор
Регистрирането на ФУ в Бизнес Навигатор става индивидуално за всяка фирма от точката „Регистриране на фискални устройства» на меню "Базови данни – Фирмени данни – Фискални устройства". Тази настройка може да се изпълнява само от администратор.
Компютърът, който работи с ФУ, се явява сървър. На него трябва трябва да е стартиран мениджърът на библиотеката ErpNet.
Това фискално устройство може да се регистрира за този компютър. Може да се работи със същото устройство от други компютри. Може да се разреши или забрани работа от един компютър с фискални устройства, свързани на други компютри. На първия компютър може да се работи с устройството на втория компютър и да е забранена работата с устройството на третия компютър, и.т.н.
Ако към компютъра не е свързан фискален принтер, Бизнес Навигатор издава съобщение за грешка при свръзването и изписва името на локалния компютър. В този случай локалния компютър трябва да се настрои да работи с мрежов фискален принтер, свързан към друг компютър.
На екрана се появява таблица с фискалните принтери, която е отделна за локалния компютър и за мрежовите компютри, и е с еднаква структура.
Първо ще разгледаме страницата „На локалния компютър“. На нея има две таблици.
В таблицата „Налични фискални устройства“ се показват намерените фискални устройства на този компютър.
Таблицата с наличните фискални устройства съдържа следните данни:
- Id на устройството – идентификатор, който се състои главно от серийния му номер, и се определя автоматично от използваната библиотека;
- Сериен номер – с две компоненти – на фискалния принтер и на фискалната памет;
- Производител на фискалното устройство;
- Модел;
- Версия на фърмуера;
- Макс. дължина на: артикул, коментар, парола на потребителя;
- ЕИК на фирмата, на която е регистрирано това ФУ.
- uri – служебна информация с адрес на фискалния принтер.
При стартиране на процедурата програмата се опитва да намери такъв фискален принтер и го регистрира автоматично. Ако не е намерен, издава съобщение за грешка при запитването с името на компютъра. При нужда можете да натиснете бутона „Обнови списъка“ за да се повтори търсенето.
При влизане в екрана "Регистриране на фискални устройства" в списъка се попълват само тези устройства, в които записаният ЕИК съвпада с ЕИК на фирмата, в която сме влезли.
За да видим и останалите фискални устройства, трябва да маркираме "Покажи всички, независимо от ЕИК" и да натиснем бутона "Обнови списъка".
При натискане на бутона "Регистрирай ФУ" програмата проверява за съответствие на ЕИК на ФУ и на фирмата.

Аналогично се процедира на страница «На мрежови компютър». На тази страница долните таблици за фискални устройства и регистрирани фискални устройства са същите, но има и таблица за наличните компютри, която се показва най-отгоре.
Първо трябва да се регистрират един или няколко компютъра, към които са свързани фискални устройства. Добавянето на нов компютър в списъка става, като се изписва точно неговото име. С натискане на бутон "Добави мрежови компютър" той се появява в списъка на компютрите.
След като изберем компютъра в горната таблица, в средната таблица могат да се избират фискалните принтери. След това за регистриране на касовия принтер на този компютър трябва да натиснете "Обнови списъка" и програмата ще го регистрира в таблицата за наличните фискални устройства.
След като са намерени фискалните принтери, трябва да се направи регистрация на фискалния принтер в съответната фирма, за да се попълни долната таблица "Регистрирани във фирмата фискални устройства". Регистрацията става с натискането на бутоните, които се намират над тази таблица. Тези бутони управляват следните действия:
- Бутон "Регистрирай ФУ" добавя фискалното устройство, избрано в горната таблица, в списъка на регистрираните. На един компютър може да има вързан повече от един фискален принтер. Ако фискалният принтер се премести на друг компютър, трябва да се натисне бутон "Регистрирай ФУ", за да може програмата да разпознае, че е на друг компютър, и тогава отново може да се използва. Също и ако се смени името на компютъра по някакви причини, напр. при преинсталирне на Windows, фискалният принтер трябва да се пререгистрира.
- Бутон "Деактивирай ФУ" маркира ФУ като деактивирано, напр. това може да се наложи при ремонт;
- Бутон "Активирай ФУ" активира отново деактивираното ФУ;
- Бутон "Състояние" показва служебна информация за състоянието на устройството в сивото поле под таблиците. Информацията е в служебен вид, както се връща от библиотеката, която я управлява;
- Бутон "Синхронизация на часовника" синхронизира дата и час на ФУ с тези на локалния компютър.

2.6. Регистриране на работните места във фирмата
В Бизнес Навигатор регистрирането на работните места за фискални устройства става индивидуално за всяко фирма от точката "Регистриране на работни места" на меню "Базови данни - Фирмени данни - Фискални устройства".
Тази настройка може да се изпълнява само от администратор.
Работното място е комбинация от компютър и фискално устройство. Задаването на работно място позволява да се работи от един компютър с много различни касови апарати, които могат да са свързани към различни компютри.
Тук става настройката на тези компютри, които могат да отпечатват фискални бонове, независимо касовите апарати къде са включени.
Екранът за задаване на работните места е аналогичен на екрана за регистриране на фискални устройства.
На него има следните таблици:
    1)  Таблица "Компютри";
    2)  Таблица "Регистрирани във фирмата ФУ";
    3)  Таблица "Работни места.
При регистриране на работните места работата също е с бутони, които управляват съответните действия:
- Бутон "Регистрирай РМ" добавя работното място, избрано в горната таблица, в списъка на регистрираните;
- Бутон "Деактивирай РМ" маркира ФУ като деактивирано;
- Бутон "Активирай РМ" активира деактивираното ФУ отново;
- Бутон "Направи това работно място основно" маркира работното място, че то ще се използва по подразбиране първо при отпечатване на фискален бон. Ако на един компютър има свързани повече работни места, по подразбиране е локалният принтер. Но с този бутон могат да се задават приоритети при работа с различни фискални устройства от много работни места.
- Бутон "Отчет с нулиране" подава команда към избраното работно място за отпечатване на дневен отчет (Z-отчет), като изпълнява и нулиране;
- Бутон "X Отчет" подава команда към избраното работно място за отпечатване на дневен отчет (X-отчет).

3. Настройка на базовите данни
Има принципна разлика между начина на отчитане на ДДС от фискалното устройство и счетоводното му отчитане в съответствие със ЗДДС.
Според ЗДДС фактурата се попълва с нетни цени, а данъкът се начислява върху крайната сума, след сумиране на всички редове и отчитане на всички отстъпки и надценки.
Фискалното устройство (в съответствие с Н-18) работи с брутни цени, при това закръглени с точност до 0.01 лв. Изчислява се сумата на всеки ред с включено ДДС и върху нея вече се прилага отстъпка или надценка.
Чисто математически е ясно, че закръгляването при тези два начина води до разминаване, което при по-големи количества може дори да не е в стотинки, а в левове.

Има два начина да подходим към тези разминавания:
а) Да ги приемем като неизбежно зло, и да ги отчитаме например като маркираме "Данък различен от изчисления" и въвеждаме сумата на ДДС така, че да съответства на отчетеното от касовия апарат.
Този подход е съвсем разумен, ако само инцидентно имаме по някоя издадена касова бележка.

б) Да адаптираме нашите данни така, че да не се получават разминавания.
Това ще означава да създадем отделни типове документи, специално за отчитане на продажбите, при които се издава фискален бон.

3.1. Настройка на брой десетични знаци за цена и за количество
В дефиницията на типа документ, на страница "По подразбиране", са добавени два нови параметъра: "Десетични знаци за количество" и "Десетични знаци за цена".
Те могат да приемат стойности от 0 до 6.
Стойността по подразбиране за количеството е 3, а за цената е 6.
При въвеждане на поддокумент, програмата взема цената на избраната партида, закръглена до съответния брой десетични знаци според типа документ.
В екрана за въвеждане полето за цена също се форматира по този начин, а също и полето за количество.

3.2. Използване на документ с брутна сума
Настройките на Бизнес Навигатор винаги са позволявали типът документ да се настрои така, че да се работи с брутни суми (и брутни цени).
Случаят с фискалните устройства е типичен пример за използване на тази възможност.

3.3. Примерен тип документ
За улеснение сме подготвили един тип документ, който можете да импортирате и да използвате като образец за настройване на останалите си типове документи
За да го използвате, моля от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" импортирайте файла TYPFakturaBruto.NAV

4.  Документиране на продажбите и издаване на фискален бон
Документирането на продажбите и начина на работа с документите в Бизнес Навигатор не са променени в тази версия.
След настройване а фискалния принтер за да стане отпечатване на касов бон се натиска новият бутон "Отпечатване" най-вдясно на екрана за въвеждане на документи.
Когато се натисне бутонът Отпечатване, програмата проверява статуса на фискалния принтер и, ако има проблем, издава съобщение за грешка.
След отпечатването, проверява статуса на фискалния бон, и при необходимост също издава съобщение за грешка.
Ако отпечатването е успешно, показва информация за номера на фискалния бон и сумата на регистрираната продажба.

Бизнес Навигатор версия 7.21.03

1. Експорт в XML формат
Добавена е възможност при натискане на бутон Експорт да се извеждат данните от екрана в .XML файл с определен формат.
Тази полезна функция е включена на всички екрани, на които този бутон е активен. Eкспортират се всички данни по познатата до сега технология, както при експорта в текстов файл, MSExcel и OpenOffice.

За да използваме тази възможност, трябва да си добавим нов режим на експортиране. В съответната таблица натискаме бутона "Експорт" и избираме "Настройки". Появява се таблицата с режимите на експортиране, дефинирани в програмата.
На страница "Потребителски режими" натискаме бутона "Добавяне" и попълваме данните на всички страници както следва:

1.1. Страница "Общи данни"
На тази страница е важно попълването на следните полета:

- Поле "Название"
Първо задаваме название на новия режим. Напр. за проба можем да зададем името на справката или вида данни, и да допишем Експорт в XML
- Сметки - Експорт в .XML
 
- Група полета "Експорт във":
Тук маркираме последната позиция на радио-бутона - XML.

- Поле "Кодиране UTF-8"
Това поле е валидно само за експорта в .XML.
Стандартният експорт се извършва според кодовата таблица Windows-1251.
Ако маркираме това поле, всички текстове на кирилица ще се конвертират в кодова таблица UTF-8.
Трябва да маркираме тази опция само ака сме сигурни, че програмата, в която след това ще отваряме XML файла, поддържа такова кодиране.

- Група полета "Формат на файла"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Група полета "Разделители"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Поле "Име на файла"
В това поле задаваме име на файла, който ще записваме. По правило при изписване на името на файла разширението трябва да бъде .xml, но това не е задължително.
Ако името на файла се зададе с пълен път, файлът ще се запише в избраната папка, която е записана тук.
Ако запишем само име, при експорта файлът се записва в директорията на данните на Бизнес Навигатор.
Ако оставим това поле празно, по подразбиране за име на файла се използва името на процедурата с разширение ".XML"
Можете да видите името в съобщението, което програмата издава при записване на файла (ако няма команден ред). В примера с експорт на списъка на сметките съобщението е следното:
- Записан е файлът sho_acccode.xml

- Поле "Име на отчета"
Това поле не се използва при експорта към .XML.

- Поле "Команден ред"
Това поле е предвидено за попълване на име на програма, с която да се отвори XML файлът, след като е записан.
Ако въвеждаме команден ред, най-добре е да попълним пълния път към програмата, за да гарантираме нейното коректно стартиране от Windows.
Моля, имайте предвид, че ако пътят съдържа знаци за интервал, е необходимо да го въведем, като го затворим в двойни кавички.
Ако оставим това поле празно, няма да се стартира програма за отваряне на файла. В този случай програмата извежда съобщение с името на записания файл за да укаже, че записът е завършил.
Можем да използваме макроса %F% , за да укажем името на файла в командния ред. Ако не използваме този макрос, програмата автоматично добавя името на файла в края на реда.

- Поле "Стартиране от менюто"
Ако това поле е маркирано, този експорт ще се показва в менюто за по-бърз достъп към него от таблиците с данни и отчети.

1.2. Страница "Формат на полетата"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

1.3. Страница "Включени полета"
Тук можем да настроим кои полета да се експортират, а кои - не, както и да променим реда на подреждането им.
За целта използваме бутоните стрелка надясно или наляво (изключване и включване на полето), стрелка нагоре или надолу (преместване).
С бутона "Къщичка" можем да върнем първоначалното подреждане (но не и настройките за включване/изключване).
Полетата, чиито имена започват с "Empty", не се експортират.

1.4. Страница "Формули"
На страница "Формули" има нов параметър "Заглавие на колоната". Тук можем да зададем име на тага за съответното поле.
Ако полето "Заглавие на колоната" не е попълнено, за име на тага се вземат данните от поле "Име на полето".
Самата формула може да остане празна. В този случай данните се попълват във вида, както са в таблицата.
При експорта програмата превръща названията на полетата, които са написани на кирилица, на латиница и тогава ги записва. Също така премахва някой символи, като кавички, двоеточия и др., и ги превръща в знак за подчертаване.

1.5. Страница "Заглавни полета"
Можем да укажем, че XML файлът ще съдържа заглавна част. В такъв случай файлът ще започва с таг <header> , който ще съдържа толкова елемента, колкото полета сме въвели на страница "Заглавни полета".
Полетата на страница "Заглавни полета" се обработват по начин, подобен на този при експорт в Excel.
Названието на полето се използва като название на XML елемента. Ако е изписано на кирилица, програмата го конвертира в латиница.
Полетата "Ред" и "Колона" определят поредността на таговете във файла. Задължително трябва да укажем уникална комбинация от ред и колона за всяко поле.

1.6. Описание на .XML файла
За разглеждане на експортирания .XML файл може да се използва напр. програмите XML Notepad, Notepad++, XML Fox или друга подобна, която трябва да си инсталирате.
При нужда можем да използваме някоя от тези програми, за да създадем схема (.XSD) на базата на записания XML файл.

Файлът започва със следната заглавна част:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> или <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Файлът започва с таг <root>, който обгръща всички останали тагове.
Ако сме маркирали "Заглавна част в началото на отчета", следва таг <header>, в противен случай този таг не се включва.
Данните се експортират в таг <body>, който от своя страна съдържа по един таг <data> за всеки ред от таблицата, която експортираме.
Всеки таг <data> съдържа толкова елемента, колкото са избрани на страница "Включени полета", и в зададения там ред.
Ако за даден ред дадена колонка е празна, на съответната позиция се записва празен елемент.

2. Добавени са режими за експорт в XML формат на отчетите
За да използвате възможността за експорт на  отчети в XML формат, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  файла EXPExportXML.NAV
В списъка с дефинициите ще се появят нови редове за експорт на отчети в XML формат.
Може да ги използвате от меню "Отчети- избраният от вас отчет- бутон Export".

3. Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма за версия 7.21.02, като в тях са включени актуалните дефиниции за експорт в XML формат на отчетите.

Бизнес Навигатор версия 7.21.01

1. Бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” в данните на клиентите, доставчиците и адресите
В тази версия е включена специална функция за автоматичната проверка на регистрацията на контрагентите по ДДС. Това става с натискането на бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” на страницата за редактиране на техните данни.
Функцията използва възможностите на портала на данъчната служба на ЕС при изпращане на автоматично запитване след проверка онлайн да връща отговор дали въведеният ДДС номер е регистриран в данъчната служба на съответната страна-членка.
Затова, за да използвате тази функция, има някой важни технически предпоставки за компютъра, на който работите с Бизнес Навигатор:
1. Трябва да имате осигурена работеща връзка към Интернет.
2. Изисква се да имате инсталирана библиотеката Microsoft .Net3.5 или по-нова (стандартно е инсталирана на по-новите версии на Windows). Тъй като тази библиотека се инсталира на по-новите операционни системи, много е вероятно да не можете да използвате тази функция, ако операционната ви система е Windows XP.

Можете да достъпвате проверката за регистрация по ДДС от следните менюта:
- Базови данни – Фирмени данни – Адреси;
- Базови данни – Сметкоплан – Клиенти;
- Базови данни – Сметкоплан – Доставчици.
При редактиране на данните на контрагентите до полето "Идентификационен номер по ДДС" е разположен бутон "Проверка на регистрацията по ДДС".
Ако проверката покаже, че лицето е регистрирано по ДДС, порталът на ЕС връща името на лицето така, както е изписано в националната база данни, и адреса от същата база данни.

Резултатът се показва на екран за съобщения, като има възможност на този екран да управляваме действието след проверката с два бутона:
- Бутон „Използвай резултата“;
- Бутон  „Отхвърли“.
С натискане на бутона "Използвай резултата" можем да попълним получените име и адрес в съответните полета на екрана на Бизнес Навигатор. Името се попълва в полето „Име“ на стр. Общи данни, а адреса, в полето „Улица“ на стр. Адрес.
Моля при автоматичното попълване да имате предвид, че имената в портала на всички български фирми са изписани с главни букви, и така ще се попълни името в съотвеното поле в Бизнес Навигатор. Данните на адреса не са с главни букви в този портал.
Освен това се попълва полето "Страна". Ако в полето "Идентификационен номер по ДДС" са въведени само цифри, пред тях се добавя префикс "BG" и се попълва страна BG.
Също така ако полето "Булстат" в Бизнес Навигатор е оставено празно, в него се попълва съответната част от ДДС номера, който връща портала.
По този начин в Бизнес Навигатор максимално се използва наличната информация за контрагентите и/или адресите.

За съжаление форматът, в който националните бази данни връщат полето "Адрес", не е дефиниран, и е различен за различните страни. Затова не е автоматизирано разделянето му на отделни полета - пощенски код, населено място, област и т.н. и те не се попълват амтоматично в Бизнес Навигатор, а всички данни на адреса отиват в полето „Улица“.
Освен това трябва да имате предвид, че ако правите запитване за контрагент от друга страна на ЕС, повечето страни използват разширен вариант на латиницата, с национални символи, които няма да се изобразят правилно, когато в настройките на Windows е избрана страна България. Например ударения, стрехички и точки над буквата, знаци за омекотяване на съгласните, дифтонги и т.н. Такива символи ще се покажат заместени с въпросителна.
В Гърция се използва национална азбука, от която практически нищо няма да можете да използвате за автоматичното попълване.

За неправилни резултати се извеждат съответните съобщения за грешка, които могат да варират в зависимост от страната на контрагента и неговата регистрация. Бизнес Навигатор интерпретира тези съобщения, а в случаите, когато това не е възможно, показва съобщението във вида, както е върнато от портала на съответната страна.
Ако проверката е неуспешна, се извежда съобщение за грешка. Например:
- Невалиден код на страна или невалиден формат на номера.
В този случай може грешно да сме изписали кода на страната.
Ако проверката е успешна, но ДДС номерът не е намерен в базата данни на съответната страна-членка, се извежда съобщение:
- ДДС номерът не е валиден към днешна дата.
Възможно е грешно да сме въвели номера, или фирмата да няма регистрация по ДДС.
Ако самата връзка със сайта на ЕС не е успешна, се извежда съобщението за грешка, което е върнала комуникационната библиотека.

2. Комбинирана номенклатура
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2018 г.

Бизнес Навигатор версия 7.20.01

1. В справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти" опцията "Покажи всички" е променена на "Покажи: Активни - История - Всички" (както досега беше в "Следене на разплащанията - За един контрагент").
Освен това, тази опция вече се взема предвид и при отпечатване на справката (досега при отпечатване се включваха само активните ОП).

2. При записване на файловете по ДДС, ако преди това е бил извършен запис на файлове за същия период, старите файлове се изтриват, преди да се запишат новите.
Това може да има значение, когато повторното записване се налага за корекция на някои доста специфични грешки. Например, поради грешно въведен ДДС номер е създадена VIES декларация, а такава не трябва да има.

3. Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Макар че счетоводните данни по принцип са фирмени, а не лични данни, и се събират и обработват в съответствие със задължителни изисквания на законодателството, в някои случаи се оказва, че част от тях имат и характера на лични данни.
Например, при издаване на фактура на клиент, който е частно лице, атрибутите на фактурата включват неговите име и ЕГН, а евентуално и адресни данни.
По същия начин е възможно и доставчикът да е частно лице - например земеделски производител.
Поради това добавихме някои допълнителни мерки за сигурност при използването на базата данни.
Трябва да отбележим, че самата база данни е криптирана, и в това отношение промени не се налагат.

3.1. Проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в Бизнес Навигатор
Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа не по-малко от 8 знака.
- да съдържа поне една главна буква.
- да съдържа поне една малка буква.
- да съдържа поне една цифра.
Допуска се паролата да съдържа препинателни знаци.
Допуска се паролата да съдържа интервали, но те не могат да са в края.
Не се допуска паролата да съдържа непечатаеми (контролни) символи.
Проверка за надеждност на паролата няма, когато паролата се променя през списъка на персонала. В този случай администраторът задава на оператора служебна парола, която същият ще трябва да смени при следващото си влизане.

3.2. Задължителна смяна на паролата през определен интервал от време
Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.
При първото влизане с тази версия ще трябва да смените паролата си.
Ако вместо да смените паролата излезете с "Отказ" програмата няма да ви спре, но при всяко следващо влизане отново ще ви предлага да смените паролата.

3.3. Регистър на влизанията във всяка фирма
Регистърът на влизанията е достъпен само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Фирмени данни - Оператори - Регистър на влизанията"
В него се записват дата и час, код и име на оператора, и действие - влязъл във фирмата / излязъл от фирмата.

Последно обновяване 30.04.2020

НОВОСТИ
Версия 8.05
Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер"
В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер"
Версия 8.04
Отчитане по чл.15а от ЗДДС на новия режим на складиране на стоки до поискване
Версия 8.03
Удължена е възможността за отпечатване на фискални бонове от версията, която не е СУПТО
Отпечатване на фискален бон от приходен касов ордер
Проверка за повторно отпечатване на фискален бон по същата продажба
Отпечатване на служебно УНП
Проследяване на промените в базата данни
Комбинирана номенклатура за 2020 г.
Версия 8.02
Нови срокове за модул СУПТО
Версия 8.01
Промяна в отчитането на ДДС
Работа с фискални устройства по наредба Н-18
Версия 7.21
Проверка на регистрацията по ДДС в данните на клиентите, доставчиците и адресите
Експорт на данни в XML формат
Версия 7.20
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Подобрение в справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти"


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]