Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 8.06.01

Nav806_01.exe108 MB
1. Отчети по Интрастат за 2022 г.
1.1. Комбинирана номенклатура
В тази версия е включена актуализирана Комбинирана номенклатура за 2022 г.
1.2. Номенклатури по Интрастат
Включени са промени в номенклатурите на Интрастат, валидни за 2022 г. Промените засягат номенклатурите "Вид сделка" и "Условия на доставка". За 2022 г. са променени някои кодове, а има също и добавени нови кодове.
- Има кодове, които се използваха до  2021 г., но за 2022 г. вече не се използват. В таблиците на Бизнес Навигатор старите номенклатури са обозначени с думите "(до 2021 г)" в названието на съответния вид сделка или условие на доставка. Запазваме ги за съвместимост със старите данни.
- Някои кодове за вид сделка са запазени като код, но значението им е променено.
След инсталацията на тази версия трябва да проверите вашите данни, и където е необходимо, да смените кодовете.
Промените не засягат всички Интрастат оператори, но няма как да знаете без да сте проверили.
Най-добре е да промените настройките по подразбиране на страница "Интрастат" в дефиницията на фирмата, за да влизат новите настройки автоматично при въвеждане на нов документ.
Ако сте правили настройки по подразбиране на страница "Интрастат" в някои типове документи, трябва да проверите и тях. Ако в типовете документи са зададени параметри, които вече не са валидни за 2022 година, то при попълването на декларациите се получава съобщение за грешка.
1.3. Нов формат за файловете по Интрастат
Актуализирано е попълването на данни и формата на файловете за попълване на Интрастат декларациите и за експорт на транзакциите към програмата на НАП и други външни програми.
Ако в данните на документите по Интрастат са зададени параметри, които вече не са валидни за 2022 година, то при попълването на декларациите се получава съобщение за грешка.
Променена е структурата на файла при поток "Изпращания" както следва:

- Ново поле  "VinNumber".
При поток “Изпращания” е добавено ново поле “VIN № на клиента”. Моля проверете дали ДДС № на клиента е попълнен правилно. Не трябва да има интервал между буквите и цифрите на ДДС № на клиента.
Проверката е от меню "Базови данни"- "Сметкоплан"- "Клиенти".

- Задължително поле "Страна на произход" за артикулите
Попълването може да стане по два начина:
- В номенклатурната позиция
Полето "Страна на произход" е достъпно от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции".
За съответната номенклатура избирате бутон "Редактиране" - страница "Интрастат" - поле "Страна на произход".
- В поддокумента на реда на артикула
Посочвате "Редактиране" на страница "Интрастат" и избирате поле "Страна на произход".
Полето е задължително, и ако не го попълните, в генерираната вече декларация по Интрастат колона "Страна на произход" при поток "Изпращания" остава празна. При подаване на Декларацията по Интрастат в НАП ще получите съобщение за грешка и декларацията ща бъде отхвърлена.
2. Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС   
Във връзка с възможността за съкратеното обслужване на едно гише и промените в ЗДДС е добавен  нов формуляр за специално отпечатване на отчет "Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС" . За да го използвате, трябва от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на експортиране" да ипортирате файла EXP_Spravka_OSS.NAV.
Справката се генерира от меню "Отчети- Опис на документите". Избира се периода и от меню "Export" се посочва "Справка по спец. режим в съюза по ЗДДС".
Моля за нашите насоки относно настройките на базовите данни и работа със специалните режими на отчитане на ДДС да се запознаете с
видео-урока “Настройки за работа в ИСФУ Бизнес Навигатор по режим OSS”.
3. Актуализирани шаблони
Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма с актуални финансови години и периоди.
4. Нова версия на програмата за дистанционна поддръжка
В инсталацията на тази версия е включена версия 14 на Teamviewer.

Бизнес Навигатор версия 8.05.01

Nav805_01.exe 97 MB
1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAV на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.
Ако версията ви е клиент-сървър, допълнително трябва да инсталирате пробна версия на Pervasive.SQL Workgroup
Можете да го изтеглите от сайта на Actian
https://esd.actian.com/platform/Linux_X86_64-bit/Zen_PSQL/Older_Versions/PSQL_v11_SP3

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирма от частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp2.dat от папка NAV на лицензираното работно място в папка NAV на отделния компютър.

И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.

2. В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

3. В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

4. Увеличен е срокът за изчакване при запис на информацията при проследяването на промените в базата данни.
Това може да помогне при някои по-бавни мрежи, когато се работи в режим на файл шеъринг.

Бизнес Навигатор версия 8.04.01

Nav804_01.exe 99 MB
1. Отчитане по чл.15а от ЗДДС на новия режим на складиране на стоки до поискване.
Ако вие всъщност не използвате режима на складиране на стоки до поискване, то не е необходимо да правите нищо от това, което е описано в следващите точки.
Просто инсталирайте тази версия, генерирайте декларацията по ЗДДС по досегашния начин, и я подайте. Всички необходими промени ще се отразят автоматично.

1.1. Типове документи.
В дневниците по ЗДДС са въведени два нови вида документ:
  - в дневника на продажбите: код 04 "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка"
  - в дневника на покупките: код 05 "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната"
Освен това, в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на двата дневника се попълва код на операцията по чл.15а от ЗДДС
  - в дневника на продажбите:
    41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
    43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
    46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41
    48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС
  - в дневника на покупките:
    51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
    53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
    54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
    58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
При изходящите документи е добавена и нова операция по ДДС "Изпратени стоки под режим складиране до поискване".
При входящите документи се използва операцията по ДДС "Доставки, ВОП и внос без право на данъчен кредит или без данък".

За да се отразят тези особености на попълването, в "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" трябва да добавим два нови типа документ:
    -ПротИСдП   "Протокол изпращане стоки до поискване", с код на операция 41
    +ПротПСдП   "Протокол пристигане на стоки до поискване", с код на операция 51
За улеснение можете да ги импортирате от файла TYPprotSSdP.NAV

Желателно е след импортирането да отворите тези типове документи и при нужда на страница "По подразбиране" да коригирате корективната сметка, според начина, по който сте решили във вашето счетоводство да организирате счетоводното отчитане на тези операции.
Впоследствие можете да използвате тези типове документи като образец, за да добавите нови типове, с други кодове на операция по чл.15а.

1.2. Генериране на декларация по ЗДДС
Генерирайте декларацията по ЗДДС по досегашния начин. Всички необходими промени ще се отразят автоматично.
Ако вече сте генерирали декларация с предишната версия на Бизнес Навигатор, генерирайте я отново с тази версия.
Ако вече сте записали файловете, запишете ги отново.

1.3. VIES декларация
В "Отчети - Отчети по ЗДДС", в декларацията по ЗДДС, на страница VIES има нова подстраница "Складиране на стоки до поискване".
На тази страница автоматично се обобщават данните от редовете с вид на документа 04 от дневника на продажбите.
Моля, имайте предвид, че данните от дневника на покупките не влизат във VIES декларацията.
При това е възможно да имате както VIES декларация, в която са попълнени и подстраницата "ВОП" и подстраницата "Складиране на стоки до поискване", така и такава, в която е попълнена само една от тези две страници.
Това съответства на три възможни формата на файла VIES.TXT. Програмата автоматично избира по кой начин трябва да попълни този файл.

1.4. Електронни регистри по чл.123, ал.5 и ал.6 от ЗДДС
Функцията за водене на електронни регистри
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка"
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната"
е в процес на разработка, и ще бъде включена в програмата на малко по-късен етап.

1.5. Допълнителни обяснения
Цялата материя около режима на складиране на стоки до поискване е доста сложна. За по-подробна информация и разяснение на ред по-сложни казуси, моля вижте този документ от сайта на МФ:
https://www.minfin.bg/upload/43914/Obqsnitelni_belejki_2020.pdf
Последно обновяване 11.03.2022
НОВОСТИ
 Отчети по Интрастат за 2022 г.
 Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС
 Актуализирани шаблони
 Нова версия на програмата за дистанционна поддръжка
Версия 8.05
Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер"
В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер"
Версия 8.04
Отчитане по чл.15а от ЗДДС на новия режим на складиране на стоки до поискване
Версия 8.03
Удължена е възможността за отпечатване на фискални бонове от версията, която не е СУПТО
Отпечатване на фискален бон от приходен касов ордер
Проверка за повторно отпечатване на фискален бон по същата продажба
Отпечатване на служебно УНП
Проследяване на промените в базата данни
Комбинирана номенклатура за 2020 г.
Версия 8.02
Нови срокове за модул СУПТО
Версия 8.01
Промяна в отчитането на ДДС
Работа с фискални устройства по наредба Н-18
Версия 7.21
Проверка на регистрацията по ДДС в данните на клиентите, доставчиците и адресите
Експорт на данни в XML формат
Версия 7.20
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Подобрение в справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти"


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]