Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 7.21.03

Nav721_03.exe 59 MB
1. Експорт в XML формат
Добавена е възможност при натискане на бутон Експорт да се извеждат данните от екрана в .XML файл с определен формат.
Тази полезна функция е включена на всички екрани, на които този бутон е активен. Eкспортират се всички данни по познатата до сега технология, както при експорта в текстов файл, MSExcel и OpenOffice.

За да използваме тази възможност, трябва да си добавим нов режим на експортиране. В съответната таблица натискаме бутона "Експорт" и избираме "Настройки". Появява се таблицата с режимите на експортиране, дефинирани в програмата.
На страница "Потребителски режими" натискаме бутона "Добавяне" и попълваме данните на всички страници както следва:

1.1. Страница "Общи данни"
На тази страница е важно попълването на следните полета:

- Поле "Название"
Първо задаваме название на новия режим. Напр. за проба можем да зададем името на справката или вида данни, и да допишем Експорт в XML
- Сметки - Експорт в .XML
 
- Група полета "Експорт във":
Тук маркираме последната позиция на радио-бутона - XML.

- Поле "Кодиране UTF-8"
Това поле е валидно само за експорта в .XML.
Стандартният експорт се извършва според кодовата таблица Windows-1251.
Ако маркираме това поле, всички текстове на кирилица ще се конвертират в кодова таблица UTF-8.
Трябва да маркираме тази опция само ака сме сигурни, че програмата, в която след това ще отваряме XML файла, поддържа такова кодиране.

- Група полета "Формат на файла"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Група полета "Разделители"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

- Поле "Име на файла"
В това поле задаваме име на файла, който ще записваме. По правило при изписване на името на файла разширението трябва да бъде .xml, но това не е задължително.
Ако името на файла се зададе с пълен път, файлът ще се запише в избраната папка, която е записана тук.
Ако запишем само име, при експорта файлът се записва в директорията на данните на Бизнес Навигатор.
Ако оставим това поле празно, по подразбиране за име на файла се използва името на процедурата с разширение ".XML"
Можете да видите името в съобщението, което програмата издава при записване на файла (ако няма команден ред). В примера с експорт на списъка на сметките съобщението е следното:
- Записан е файлът sho_acccode.xml

- Поле "Име на отчета"
Това поле не се използва при експорта към .XML.

- Поле "Команден ред"
Това поле е предвидено за попълване на име на програма, с която да се отвори XML файлът, след като е записан.
Ако въвеждаме команден ред, най-добре е да попълним пълния път към програмата, за да гарантираме нейното коректно стартиране от Windows.
Моля, имайте предвид, че ако пътят съдържа знаци за интервал, е необходимо да го въведем, като го затворим в двойни кавички.
Ако оставим това поле празно, няма да се стартира програма за отваряне на файла. В този случай програмата извежда съобщение с името на записания файл за да укаже, че записът е завършил.
Можем да използваме макроса %F% , за да укажем името на файла в командния ред. Ако не използваме този макрос, програмата автоматично добавя името на файла в края на реда.

- Поле "Стартиране от менюто"
Ако това поле е маркирано, този експорт ще се показва в менюто за по-бърз достъп към него от таблиците с данни и отчети.

1.2. Страница "Формат на полетата"
Тези полета не се използват при експорта към .XML.

1.3. Страница "Включени полета"
Тук можем да настроим кои полета да се експортират, а кои - не, както и да променим реда на подреждането им.
За целта използваме бутоните стрелка надясно или наляво (изключване и включване на полето), стрелка нагоре или надолу (преместване).
С бутона "Къщичка" можем да върнем първоначалното подреждане (но не и настройките за включване/изключване).
Полетата, чиито имена започват с "Empty", не се експортират.

1.4. Страница "Формули"
На страница "Формули" има нов параметър "Заглавие на колоната". Тук можем да зададем име на тага за съответното поле.
Ако полето "Заглавие на колоната" не е попълнено, за име на тага се вземат данните от поле "Име на полето".
Самата формула може да остане празна. В този случай данните се попълват във вида, както са в таблицата.
При експорта програмата превръща названията на полетата, които са написани на кирилица, на латиница и тогава ги записва. Също така премахва някой символи, като кавички, двоеточия и др., и ги превръща в знак за подчертаване.

1.5. Страница "Заглавни полета"
Можем да укажем, че XML файлът ще съдържа заглавна част. В такъв случай файлът ще започва с таг <header> , който ще съдържа толкова елемента, колкото полета сме въвели на страница "Заглавни полета".
Полетата на страница "Заглавни полета" се обработват по начин, подобен на този при експорт в Excel.
Названието на полето се използва като название на XML елемента. Ако е изписано на кирилица, програмата го конвертира в латиница.
Полетата "Ред" и "Колона" определят поредността на таговете във файла. Задължително трябва да укажем уникална комбинация от ред и колона за всяко поле.

1.6. Описание на .XML файла
За разглеждане на експортирания .XML файл може да се използва напр. програмите XML Notepad, Notepad++, XML Fox или друга подобна, която трябва да си инсталирате.
При нужда можем да използваме някоя от тези програми, за да създадем схема (.XSD) на базата на записания XML файл.

Файлът започва със следната заглавна част:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> или <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Файлът започва с таг <root>, който обгръща всички останали тагове.
Ако сме маркирали "Заглавна част в началото на отчета", следва таг <header>, в противен случай този таг не се включва.
Данните се експортират в таг <body>, който от своя страна съдържа по един таг <data> за всеки ред от таблицата, която експортираме.
Всеки таг <data> съдържа толкова елемента, колкото са избрани на страница "Включени полета", и в зададения там ред.
Ако за даден ред дадена колонка е празна, на съответната позиция се записва празен елемент.

2. Добавени са режими за експорт в XML формат на отчетите
За да използвате възможността за експорт на  отчети в XML формат, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  файла EXPExportXML.NAV
В списъка с дефинициите ще се появят нови редове за експорт на отчети в XML формат.
Може да ги използвате от меню "Отчети- избраният от вас отчет- бутон Export".

3. Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма за версия 7.21.02, като в тях са включени актуалните дефиниции за експорт в XML формат на отчетите.

Бизнес Навигатор версия 7.21.01

Nav721_01.exe 59 MB
1. Бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” в данните на клиентите, доставчиците и адресите
В тази версия е включена специална функция за автоматичната проверка на регистрацията на контрагентите по ДДС. Това става с натискането на бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” на страницата за редактиране на техните данни.
Функцията използва възможностите на портала на данъчната служба на ЕС при изпращане на автоматично запитване след проверка онлайн да връща отговор дали въведеният ДДС номер е регистриран в данъчната служба на съответната страна-членка.
Затова, за да използвате тази функция, има някой важни технически предпоставки за компютъра, на който работите с Бизнес Навигатор:
1. Трябва да имате осигурена работеща връзка към Интернет.
2. Изисква се да имате инсталирана библиотеката Microsoft .Net3.5 или по-нова (стандартно е инсталирана на по-новите версии на Windows). Тъй като тази библиотека се инсталира на по-новите операционни системи, много е вероятно да не можете да използвате тази функция, ако операционната ви система е Windows XP.

Можете да достъпвате проверката за регистрация по ДДС от следните менюта:
- Базови данни – Фирмени данни – Адреси;
- Базови данни – Сметкоплан – Клиенти;
- Базови данни – Сметкоплан – Доставчици.
При редактиране на данните на контрагентите до полето "Идентификационен номер по ДДС" е разположен бутон "Проверка на регистрацията по ДДС".
Ако проверката покаже, че лицето е регистрирано по ДДС, порталът на ЕС връща името на лицето така, както е изписано в националната база данни, и адреса от същата база данни.

Резултатът се показва на екран за съобщения, като има възможност на този екран да управляваме действието след проверката с два бутона:
- Бутон „Използвай резултата“;
- Бутон  „Отхвърли“.
С натискане на бутона "Използвай резултата" можем да попълним получените име и адрес в съответните полета на екрана на Бизнес Навигатор. Името се попълва в полето „Име“ на стр. Общи данни, а адреса, в полето „Улица“ на стр. Адрес.
Моля при автоматичното попълване да имате предвид, че имената в портала на всички български фирми са изписани с главни букви, и така ще се попълни името в съотвеното поле в Бизнес Навигатор. Данните на адреса не са с главни букви в този портал.
Освен това се попълва полето "Страна". Ако в полето "Идентификационен номер по ДДС" са въведени само цифри, пред тях се добавя префикс "BG" и се попълва страна BG.
Също така ако полето "Булстат" в Бизнес Навигатор е оставено празно, в него се попълва съответната част от ДДС номера, който връща портала.
По този начин в Бизнес Навигатор максимално се използва наличната информация за контрагентите и/или адресите.

За съжаление форматът, в който националните бази данни връщат полето "Адрес", не е дефиниран, и е различен за различните страни. Затова не е автоматизирано разделянето му на отделни полета - пощенски код, населено място, област и т.н. и те не се попълват амтоматично в Бизнес Навигатор, а всички данни на адреса отиват в полето „Улица“.
Освен това трябва да имате предвид, че ако правите запитване за контрагент от друга страна на ЕС, повечето страни използват разширен вариант на латиницата, с национални символи, които няма да се изобразят правилно, когато в настройките на Windows е избрана страна България. Например ударения, стрехички и точки над буквата, знаци за омекотяване на съгласните, дифтонги и т.н. Такива символи ще се покажат заместени с въпросителна.
В Гърция се използва национална азбука, от която практически нищо няма да можете да използвате за автоматичното попълване.

За неправилни резултати се извеждат съответните съобщения за грешка, които могат да варират в зависимост от страната на контрагента и неговата регистрация. Бизнес Навигатор интерпретира тези съобщения, а в случаите, когато това не е възможно, показва съобщението във вида, както е върнато от портала на съответната страна.
Ако проверката е неуспешна, се извежда съобщение за грешка. Например:
- Невалиден код на страна или невалиден формат на номера.
В този случай може грешно да сме изписали кода на страната.
Ако проверката е успешна, но ДДС номерът не е намерен в базата данни на съответната страна-членка, се извежда съобщение:
- ДДС номерът не е валиден към днешна дата.
Възможно е грешно да сме въвели номера, или фирмата да няма регистрация по ДДС.
Ако самата връзка със сайта на ЕС не е успешна, се извежда съобщението за грешка, което е върнала комуникационната библиотека.

2. Комбинирана номенклатура
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2018 г.

Бизнес Навигатор версия 7.20.01

1. В справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти" опцията "Покажи всички" е променена на "Покажи: Активни - История - Всички" (както досега беше в "Следене на разплащанията - За един контрагент").
Освен това, тази опция вече се взема предвид и при отпечатване на справката (досега при отпечатване се включваха само активните ОП).

2. При записване на файловете по ДДС, ако преди това е бил извършен запис на файлове за същия период, старите файлове се изтриват, преди да се запишат новите.
Това може да има значение, когато повторното записване се налага за корекция на някои доста специфични грешки. Например, поради грешно въведен ДДС номер е създадена VIES декларация, а такава не трябва да има.

3. Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Макар че счетоводните данни по принцип са фирмени, а не лични данни, и се събират и обработват в съответствие със задължителни изисквания на законодателството, в някои случаи се оказва, че част от тях имат и характера на лични данни.
Например, при издаване на фактура на клиент, който е частно лице, атрибутите на фактурата включват неговите име и ЕГН, а евентуално и адресни данни.
По същия начин е възможно и доставчикът да е частно лице - например земеделски производител.
Поради това добавихме някои допълнителни мерки за сигурност при използването на базата данни.
Трябва да отбележим, че самата база данни е криптирана, и в това отношение промени не се налагат.

3.1. Проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в Бизнес Навигатор
Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа не по-малко от 8 знака.
- да съдържа поне една главна буква.
- да съдържа поне една малка буква.
- да съдържа поне една цифра.
Допуска се паролата да съдържа препинателни знаци.
Допуска се паролата да съдържа интервали, но те не могат да са в края.
Не се допуска паролата да съдържа непечатаеми (контролни) символи.
Проверка за надеждност на паролата няма, когато паролата се променя през списъка на персонала. В този случай администраторът задава на оператора служебна парола, която същият ще трябва да смени при следващото си влизане.

3.2. Задължителна смяна на паролата през определен интервал от време
Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.
При първото влизане с тази версия ще трябва да смените паролата си.
Ако вместо да смените паролата излезете с "Отказ" програмата няма да ви спре, но при всяко следващо влизане отново ще ви предлага да смените паролата.

3.3. Регистър на влизанията във всяка фирма
Регистърът на влизанията е достъпен само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Фирмени данни - Оператори - Регистър на влизанията"
В него се записват дата и час, код и име на оператора, и действие - влязъл във фирмата / излязъл от фирмата.

Последно обновяване 20.08.2018

НОВОСТИ
Версия 7.21
Проверка на регистрацията по ДДС в данните на клиентите, доставчиците и адресите
Експорт на данни в XML формат
Версия 7.20
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Подобрение в справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти"


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]