Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 7.21.01

Nav721_01.exe 59 MB
1. Бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” в данните на клиентите, доставчиците и адресите
В тази версия е включена специална функция за автоматичната проверка на регистрацията на контрагентите по ДДС. Това става с натискането на бутон „Проверка на регистрацията по ДДС” на страницата за редактиране на техните данни.
Функцията използва възможностите на портала на данъчната служба на ЕС при изпращане на автоматично запитване след проверка онлайн да връща отговор дали въведеният ДДС номер е регистриран в данъчната служба на съответната страна-членка.
Затова, за да използвате тази функция, има някой важни технически предпоставки за компютъра, на който работите с Бизнес Навигатор:
1. Трябва да имате осигурена работеща връзка към Интернет.
2. Изисква се да имате инсталирана библиотеката Microsoft .Net3.5 или по-нова (стандартно е инсталирана на по-новите версии на Windows). Тъй като тази библиотека се инсталира на по-новите операционни системи, много е вероятно да не можете да използвате тази функция, ако операционната ви система е Windows XP.

Можете да достъпвате проверката за регистрация по ДДС от следните менюта:
- Базови данни – Фирмени данни – Адреси;
- Базови данни – Сметкоплан – Клиенти;
- Базови данни – Сметкоплан – Доставчици.
При редактиране на данните на контрагентите до полето "Идентификационен номер по ДДС" е разположен бутон "Проверка на регистрацията по ДДС".
Ако проверката покаже, че лицето е регистрирано по ДДС, порталът на ЕС връща името на лицето така, както е изписано в националната база данни, и адреса от същата база данни.

Резултатът се показва на екран за съобщения, като има възможност на този екран да управляваме действието след проверката с два бутона:
- Бутон „Използвай резултата“;
- Бутон  „Отхвърли“.
С натискане на бутона "Използвай резултата" можем да попълним получените име и адрес в съответните полета на екрана на Бизнес Навигатор. Името се попълва в полето „Име“ на стр. Общи данни, а адреса, в полето „Улица“ на стр. Адрес.
Моля при автоматичното попълване да имате предвид, че имената в портала на всички български фирми са изписани с главни букви, и така ще се попълни името в съотвеното поле в Бизнес Навигатор. Данните на адреса не са с главни букви в този портал.
Освен това се попълва полето "Страна". Ако в полето "Идентификационен номер по ДДС" са въведени само цифри, пред тях се добавя префикс "BG" и се попълва страна BG.
Също така ако полето "Булстат" в Бизнес Навигатор е оставено празно, в него се попълва съответната част от ДДС номера, който връща портала.
По този начин в Бизнес Навигатор максимално се използва наличната информация за контрагентите и/или адресите.

За съжаление форматът, в който националните бази данни връщат полето "Адрес", не е дефиниран, и е различен за различните страни. Затова не е автоматизирано разделянето му на отделни полета - пощенски код, населено място, област и т.н. и те не се попълват амтоматично в Бизнес Навигатор, а всички данни на адреса отиват в полето „Улица“.
Освен това трябва да имате предвид, че ако правите запитване за контрагент от друга страна на ЕС, повечето страни използват разширен вариант на латиницата, с национални символи, които няма да се изобразят правилно, когато в настройките на Windows е избрана страна България. Например ударения, стрехички и точки над буквата, знаци за омекотяване на съгласните, дифтонги и т.н. Такива символи ще се покажат заместени с въпросителна.
В Гърция се използва национална азбука, от която практически нищо няма да можете да използвате за автоматичното попълване.

За неправилни резултати се извеждат съответните съобщения за грешка, които могат да варират в зависимост от страната на контрагента и неговата регистрация. Бизнес Навигатор интерпретира тези съобщения, а в случаите, когато това не е възможно, показва съобщението във вида, както е върнато от портала на съответната страна.
Ако проверката е неуспешна, се извежда съобщение за грешка. Например:
- Невалиден код на страна или невалиден формат на номера.
В този случай може грешно да сме изписали кода на страната.
Ако проверката е успешна, но ДДС номерът не е намерен в базата данни на съответната страна-членка, се извежда съобщение:
- ДДС номерът не е валиден към днешна дата.
Възможно е грешно да сме въвели номера, или фирмата да няма регистрация по ДДС.
Ако самата връзка със сайта на ЕС не е успешна, се извежда съобщението за грешка, което е върнала комуникационната библиотека.

2. Комбинирана номенклатура
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2018 г.

Бизнес Навигатор версия 7.20.01

Nav720_01.exe 59 MB
1. В справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти" опцията "Покажи всички" е променена на "Покажи: Активни - История - Всички" (както досега беше в "Следене на разплащанията - За един контрагент").
Освен това, тази опция вече се взема предвид и при отпечатване на справката (досега при отпечатване се включваха само активните ОП).

2. При записване на файловете по ДДС, ако преди това е бил извършен запис на файлове за същия период, старите файлове се изтриват, преди да се запишат новите.
Това може да има значение, когато повторното записване се налага за корекция на някои доста специфични грешки. Например, поради грешно въведен ДДС номер е създадена VIES декларация, а такава не трябва да има.

3. Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Макар че счетоводните данни по принцип са фирмени, а не лични данни, и се събират и обработват в съответствие със задължителни изисквания на законодателството, в някои случаи се оказва, че част от тях имат и характера на лични данни.
Например, при издаване на фактура на клиент, който е частно лице, атрибутите на фактурата включват неговите име и ЕГН, а евентуално и адресни данни.
По същия начин е възможно и доставчикът да е частно лице - например земеделски производител.
Поради това добавихме някои допълнителни мерки за сигурност при използването на базата данни.
Трябва да отбележим, че самата база данни е криптирана, и в това отношение промени не се налагат.

3.1. Проверка за достатъчна надеждност на паролите при влизане в Бизнес Навигатор
Паролата трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа не по-малко от 8 знака.
- да съдържа поне една главна буква.
- да съдържа поне една малка буква.
- да съдържа поне една цифра.
Допуска се паролата да съдържа препинателни знаци.
Допуска се паролата да съдържа интервали, но те не могат да са в края.
Не се допуска паролата да съдържа непечатаеми (контролни) символи.
Проверка за надеждност на паролата няма, когато паролата се променя през списъка на персонала. В този случай администраторът задава на оператора служебна парола, която същият ще трябва да смени при следващото си влизане.

3.2. Задължителна смяна на паролата през определен интервал от време
Интервалът за задължителна смяна е 90 дни.
При първото влизане с тази версия ще трябва да смените паролата си.
Ако вместо да смените паролата излезете с "Отказ" програмата няма да ви спре, но при всяко следващо влизане отново ще ви предлага да смените паролата.

3.3. Регистър на влизанията във всяка фирма
Регистърът на влизанията е достъпен само ако сте влезли с паролата на администратор.
Намира се в "Базови данни - Фирмени данни - Оператори - Регистър на влизанията"
В него се записват дата и час, код и име на оператора, и действие - влязъл във фирмата / излязъл от фирмата.

Последно обновяване 14.08.2018

НОВОСТИ
Версия 7.21
Проверка на регистрацията по ДДС в данните на клиентите, доставчиците и адресите
Версия 7.20
Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR
Подобрение в справката "Следене на разплащанията - За всички контрагенти"


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]