Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Представители

Цени

Курсове

Видео-уроци

Deutsche Seite

 

Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор

За Windows

С възможности, които няма кой да Ви предложи!

Програмите от серията Бизнес Навигатор са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. Разработени по европейските стандарти, те се превърнаха в стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар. С Бизнес Навигатор работят над 8000 фирми в цялата страна. Изградената дилърска мрежа осигурява географското покритие и близостта до клиента в почти всички градове на страната.
Функционални характеристики
Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа "Включи и забрави", като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ.

Търговия 

Производство

Услуги, туризъм
Складово стопанство
Бюджетиране, планиране
Пълна счетоводна система
Управление на финансите
Следене на разплащанията
Оферти, поръчки, заявки, доставки
Дълготрайни активи и амортизации
Дизайнери на документ и отчети
Импорт и експорт на данни
Кръстосано счетоводство за многонационални фирми
Предаване на данни по Интернет
Едновременна работа на английски, немски, руски, френски, италиански и български език
Бизнес Навигатор Заплати
       Обработка на работни заплати по трудови, граждански, допълнителни трудови договор и договори за управление и контрол. Личен състав, човешки ресурси.
     БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав. Удовлетворява изиск­ва­нията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с раз­личен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.
Бизнес Навигатор връзки с клиенти -  CRM (Customer Relationship Managment)
     Силата на новия продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ – CRM (Customer Relationship Management) и в това, че в него са автоматизирани процесите на маркетинг, продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Функциите, разработени в продукта са полезни на всяка фирма, особено  в условията на финансова криза. Те са подходящи за индивидуалното обслужване на всеки клиент и за създаването на добри взаимоотношения. Внедряването на продукта ще доведе до  съществено увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.
     Бизнес Навигатор CRM притежава редица функционални възможности, които улесняват всекидневната работа в офиса.
Продуктът предоставя:

Индивидуална информация за всеки клиент с пълна история на контактите, действията, рекламните кампании и запитванията, достъпна в момента на осъществяване на контакт или действие с клиента.

Управление на контакти от различни комуникационни канали

Управление на действията на служителите при обслужване на клиентите

Управление на персонала посредством вграден график на служителите и календар.

Управление на маркетинговите кампании – акции и етапи

Кореспонденция – автоматично генериране и отпечатване на писма с вграден текстов редактор и дизайнер

Автоматично изпращане на е-мейли

Управление на детайлната информация за клиентите, сегментиране, формиране на целеви групи

Достъп до документите от Бизнес Навигатор с възможност за управление на продажбите индивидуално по клиенти

      БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM е напълно интегриран в ERP-системата. Използва  единна база данни и единни функции за редактиране на таблиците. Оптимизираният интерфейс позволява употребата му от оператори без счетоводна квалификация.  Продуктът е  лесен за адаптиране към нуждите на фирмите, и може да се интегрира към въведените данни за клиентите в интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор. Критично за успешното прилагане на такива приложения е интегрирането им към Desktop и Office приложенията, с които потребителят е свикнал да работи. Особено важно в този случай е CRM приложенията да не са оформени като самостоятелни системи, а да са лесно достъпни и да са интегрирани с другите приложения, съдържащи данни за клиентите и продажбите. БИЗНЕС НАВИГАТОР – CRM има вграден текстов редактор и вграден дизайнер на документи, които позволяват потребителят веднага да започне работа със системата с познат и удобен потребителски интерфейс.
     Така интеграцията на системите за управление и CRM приложенията на Бизнес Навигатор ще доведе до обединяване на усилията на всички отдели на фирмата да поддържат данните за клиентите актуални във всеки момент, и те да са достъпни до всички служители на нивото на достъп, което изисква тяхната работа с клиентите. Целта е оптимизиране на бизнес-процесите, както и да достигане на консистентни послания до клиентите за фирмата и марката, поддържани на всички нива и от всички служители.

НОВИНИ

Версия 8.01.03 на
Бизнес Навигатор

- Обновена е програмата за автоматичен импорт nfimport.exe
- Оптимизирана е инсталационната програма

Версия 7.31.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Поправено име на поле при записа на файл за болнични с приложение 10

Версия 8.01.02 на
Бизнес Навигатор

- Управление закръгляването на цените
- Пускане дневни отчети на ФУ от програмата
- Увеличен обхват на десетичните знаци за количество и за цена

Версия 7.31.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени при подаването на файловете за болнични и отпечатването на приложения 9 и 10 и 11.
- Променен е начинът на попълване дали лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж
- Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
- Възможност нощният труд да влиза в изчисляване на извънредния.

Версия 8.01.01 на
Бизнес Навигатор

- Промяна в отчитането на ДДС
- Работа с фискални устройства по наредба Н-18

Версия 7.30.04 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Корекция при  попълването на уведомления за трудови договори в стария формат

Версия 7.30.03 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени в уведомленията за трудови договори

Версия 7.30.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени в отпечатването на Декларация 6

Версия 7.30.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени в попълването и подаването на Декларация 1

Версия 7.29.03 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Справка за статистиката за 4-тото тримесечие на 2018 г.
- Промени в НКПД

Версия 7.29.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Нова контролна точка за 2019 година

Версия 7.29.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Експорт в XML формат

Версия 7.21.03 на
Бизнес Навигатор

- Експорт на данни в XML формат

Версия 7.21.01 на
Бизнес Навигатор

- Проверка на регистрацията по ДДС в данните на клиентите, доставчиците и адресите

Версия 7.28.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Отпечатване на Приложение № 9 към НПОПДОО

Версия 7.28.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
Промени във връзка с подаването на данни за болнични в НОИ
- Променен е форматът на файловете, които се подават към НОИ
- Отпечатване на Приложение № 9 към НПОПДОО
- Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични

Версия 7.27.04 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Контрол на достъпа по фирми
- Контрол на достъпа по функции

Версия 7.27.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR

Версия 7.20.01 на
Бизнес Навигатор

Промени свързани с влизането в сила на регулацията по GDPR

Версия 7.27.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Нови длъжности по НКПД
- Авансов ДОД при изплащане на дивиденти
- Тримесечна справка за статистиката за 2018 г.
- Опция "По поделения" в годишната справка за статистиката

Версия 7.26.04 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Допълнителна опция за справката за статистиката
- Допълнителни колони в месечния график

Версия 7.26.03 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Промени в попълването на декларация 1

Версия 7.26.02 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Годишна справка за статистиката за 2017 година
- Обновени и допълнени кодове по НКПД

Версия 7.26.01 на Бизнес Навигатор - Заплати
- Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ".

Версия 7.19.02 на
Бизнес Навигатор

- Начисляване на амортизации само за избрана група активи

Версия 7.19.01 на
Бизнес Навигатор

- Преобразуване на активи, които са водени като материални запаси, в дълготрайни активи

Видео-уроци
   
Документация
 
     
   
News-server за въпроси и отговори
 
     
    Нюз-група за БН-заплати  
     
    Потребителска нюз-група  
     

 

   
    News-server за въпроси и отговори

Включете се в нюз-групата news://news.cfinance.bg/ business-navigator , където ще можете да задавате въпросите си, както и да проследите дискусиите по въпроси, задавани от други потребители.
Включете се в нюз-групата news://news.cfinance.bg/business-navigator.zaplati , където можете да задавате въпроси по програмата Бизнес Навигатор - Заплати, и да проследите дискусиите на тази тема.
Включете се в нюз-групата news://news.cfinance.bg/businessnavigator.accounting , свободен форум, където нашите клиенти (настоящи и бъдещи) могат свободно да обменят опит, мнения и новини.

 

Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]